СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (англійською): 
THE MODERN PARADIGM OF PUBLIC INVESTMENT AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
Автор(и): 
Гришкевич О. М.
Рижакова Г. М.
Автор(и) (англ): 
Gryshkevych Oksana
Rуzhakova Galуna
Ключові слова (укр): 
публічні інвестиції; управління публічними інвестиціями; інституціональне забезпечення; регуляторна політика держави
Ключові слова (англ): 
public investment; public investment management; institutional support; state regulatory policy
Анотація (укр): 
Концептуальна парадигма роботи полягає в тому, що модернізація регуляторної політики держави посилює взаємозв’язок і взаємозалежність між структурою економіки та інституціональним базисом, якістю інститутів. У цих умовах управління публічними інвестиціями стає необхідною передумовою і генеральною метою соціально-економічного розвитку. Тобто структурні зрушення, підтримувані інститутами управління публічними інвестиціями, забезпечують економічне зростання, а їх здійснення регламентується критеріями забезпечення економічної безпеки держави. Доведено, що управління публічними інвестиціями є багатогранною категорією, яка відображає соціально-економічне явище і розглядається як мотив і мета функціонування макросистем; рівень автономії (незалежності) стану економіки, при якому забезпечується досягнення сукупного вектора інтересів структурних елементів макросистеми; якісна характеристика економічної системи, яка дає змогу оцінити її життєздатність в умовах трансформаційних змін. Дослідження структури економіки, напрямів її прогресивних змін поки що базуються на галузевих технолого-економічних аспектах без урахування стратегічних перспектив та безпеки розвитку соціально-економічної макросистеми держави. Недосконалість інституціонального забезпечення структурної перебудови унеможливлює стратегічне програмування структурних зрушень як невід’ємну компоненту структурної політики. Загалом в умовах радикальних структурно-інституціональних трансформацій істотно зростає роль системи управління публічними інвестиціями. Застосовувана множина порогових значень індикаторів управління публічними інвестиціями, як імперативу функціонування економіки на мезорівні ієрархії, має доповнюватися методологією їх визначення та обґрунтування дієвих заходів і методів забезпечення дотримання. Дослідження проблем управління публічними інвестиціями пов’язані з розвитком теоретичних основ та визначенням економіко-інституціональних аспектів управління публічними інвестиціями в контексті оновлення важелів регуляторної політики держави, зокрема, в умовах участі в процесах глобальної економічної інтеграції.
Анотація (англ): 
The conceptual paradigm of the work is that the modernization of the regulatory policy of the state strengthens the relationship and interdependence between the structure of the economy and the institutional basis, the quality of institutions. In these conditions, public investment management becomes a necessary condition and general goal of socio-economic development. That is, structural changes supported by public investment management institutions ensure economic growth, and their implementation is regulated by the criteria for ensuring the economic security of the state. It is proved that the management of public investments is a multifaceted category that reflects socio-economic phenomena and is considered as the motive and goal of the macrosystem functioning; the level of autonomy (independence) of the state of the economy, at which the achievement of the aggregate vector of interests of the structural elements of the macrosystem is ensured; a qualitative characteristic of the economic system, which makes it possible to assess its viability in the face of transformational changes. The study of the structure of the economy, the direction of its progressive changes are still based on sectoral technological and economic aspects without taking into account the strategic prospects and security of the development of the socio-economic macrosystem of the state. The imperfection of the institutional support of structural adjustment makes it impossible to strategically program structural changes as an integral component of structural policy. In general, in the context of radical structural and institutional transformations, the role of the public investment management system is significantly increasing. The applied set of threshold values of public investment management indicators as imperatives for the functioning of the economy at the meso level of the hierarchy should be complemented by a methodology for their determination and substantiation of effective measures and methods for their provision. The study of the problems of public investment management is associated with the development of theoretical foundations and the definition of economic and institutional aspects of public investment management in the context of updating the levers of state regulatory policy, in particular, in the context of participation in the processes of global economic integration.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Public Investment Management Assessment – Review and Update, Policy Paper. IMF, 2018, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10 /pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
 2. Jay-Hyung Kim, Jonas Arp Fallov, Simon Groom. PublicInvestmentManagementReferenceGuide. February, 2020. URL: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1529-4 (дата звернення: 12.12.2020)
 3. Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government. Council of OECD 2014. Офіційний сайт OECD. URL: http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm.
 4. Investment and Capital Stock Dataset, 1960-2015. IMF FAD. URL: https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.xlsx
 5. EivindTandberg, Richard Allen. Managing Public Investment Spending During the Crisis. IMF. Special Serieson COVID-19. – May 11. 2020. URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-managing-public-investment-spending-during-the-crisis.ashx
 6. Improving Public Investment Efficiencyin the G-20 / International Monetary Fund, September 2015. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/ 2015/090115.pdf.
 7. Україна: оцінка управління державними інвестиціями. 2012 / Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Світовий банк. URL : https://issuu.com/world.bank.europe.central.asia/docs/ukraine-pim-ukr (дата звернення: 06.12.2020)
 8. Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні. Оцінка. 2015. Світовийбанк. URL : http://documents1.worldbank.org/curated/en/495131467995051959/pdf/106249-UKRANIAN-WP-P153935-PUBLIC-Public-Investment-UKR-Web-cover.pdf (дата звернення: 16.12.2020)
 9. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів: Закон України від 07 квіт. 2015 р. № 288-VIII. Відом. Верхов. Ради України, 2015. № 24. С. 172.
 10. Деякі питання управління державними інвестиціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лип. 2015 р. № 571. Офіц. вісн. України, 2015. № 64. С. 2116.
 11. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту затверджені наказом Мінекономіки від 22.12.2017 №1865. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text.
References: 
 1. Public Investment Management Assessment – Review and Update, Policy Paper. IMF, 2018, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10 /pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update.
 2. Kim, Jay-Hyung, Fallov, Jonas Arp, Groom, Simon, (2020). Public Investment Management Reference Guide. February, 2020. URL: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1529-4.
 3. Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government. Council of OECD 2014. URL: http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm.
 4. Investment and Capital Stock Dataset, 1960-2015. IMF FAD. URL:https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.xlsx.
 5. Tandberg, Eivind, Allen, Richard. (2020). Managing Public Investment Spending During the Crisis. IMF. Special Serieson COVID-19. URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-managing-public-investment-spending-during-the-crisis.ashx.
 6. Improving Public Investment Efficiencyin the G-20. (2015). International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/ 2015/090115.pdf.
 7. Ukraine: assessment of public investment management. (2012). International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. URL : https://issuu.com/world.bank.europe.central.asia/docs/ukraine-pim-ukr (date of application: 06.12.2020)
 8. Public-private partnership in the context of public investment management in Ukraine. Rating. (2015). World Bank. URL : http://documents1.worldbank.org/curated/en/495131467995051959/pdf/106249-UKRANIAN-WP-P153935-PUBLIC-Public-Investment-UKR-Web-cover.pdf (date of application: 16.12.2020).
 9. On Amendments to the Budget Code of Ukraine on State Investment Projects: Law of Ukraine of April 7. 2015 № 288-VIII. (2015). Vidom. Verkhov. Council of Ukraine, 24, 172.
 10. Some issues of public investment management: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22. 2015 № 571. (2015). Official Bulletin of Ukraine, 64, 2116.
 11. Methodical recommendations for the preparation and evaluation of the state investment project approved by the order of the Ministry of Economy dated 22.12.2017 651865 // [Electronic resource]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text