КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовок (англійською): 
CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR UPDATING THE SYSTEM FOR DIAGNOSING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Автор(и): 
Ревунов О. М.
Максим’юк Ю. С.
Петренко Г. С.
Петруха С. В.
Гаврилюк В. Я.
Сотнікова І. М.
Автор(и) (англ): 
Revunov Oleksandr
Maximyuk Julia
Petrenko Gаnna
Petrukha Serhii
Gavrilyuk Volodymyr
Sotnikova Irina
Ключові слова (укр): 
технологія оцінки якості менеджменту (TAQM); будівельне підрядне підприємство (БПП); ієрархічна система параметрів оцінки; стейкхолдер будівельного проєкту; інтегрований показник якості менеджменту БПП
Ключові слова (англ): 
technology assessment of quality management (TAQM); building contracting company (BСС); hierarchical system parameters assessment; stakeholder construction project; Integrated Quality Management BСС
Анотація (укр): 
Стаття присвячена розв’язанню науково-прикладної задачі започаткування та впровадження інноваційної технології оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств-виконавців (стейкхолдерів) будівельних проєктів. Розроблено процесно-орієнтовану технологію оцінки якості менеджменту TAQM (абревіатура від англ. “Technology assessment of quality management”), яку запроваджено в практику управління та економічної діагностики будівельних підрядних підприємств. Зміст та ієрархія параметрів та розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостями операційної системи БПП, вимогам середовища будівельного проєкту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового та фінансового потенціалу БПП в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проєкту. Запроваджений в створеній технології інтегрований показник якості менеджменту – з врахуванням необхідності узгодження стратегії діяльності БПП з різними умовами функціонування в різних будівельних проєктах, що складають зміст виробничої програми діяльності БПП, – слід розглядати як достовірний сучасний аналог «індексу стандарту якості», як еталон оцінювання готовності БПП створювати проміжну та готову продукції будівельного проєкту (завершені комплекси робіт, будівлі та споруди) згідно з вимогами замовника та інших провідних суб’єктів реалізації будівельних проєктів.
Анотація (англ): 
The thesis is devoted to solving scientific and applied launch and implementation of innovative technologies assess the quality management of construction contracting companies – singers (stakeholders) construction projects. Developed process-oriented technology assessment of management quality TAQM (an abbreviation in english "Technology assessment of quality management"), which introduced the practice of management and economic diagnostics of building contracting companies. Content and hierarchy parameters and settlement and analytical foundation created technology features are subject to an operating system BCC construction project environmental requirements and characteristics of the investment cycle. Technology underlying the economic model provides reasonable grounds to transform the results of the formal evaluation of management, production, resource and property and financial capacity in the BCC integrated assessment of the quality management company investigated as stakeholder construction project. Introduced in established technology integrated Quality Management – taking into account the need to harmonize strategy BCC with different conditions of operation in various construction projects that constitute the production program of the BCC – should be seen as a credible modern analogue of "index quality standard" as a standard assessment of readiness BCC create intermediate products and finished construction project (work completed complexes and buildings) in accordance with customer requirements and other leading actors construction projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
07 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Бушуев С. Д. та ін. Креативные технологи управления проектами и программами: монография. Київ: Саммит-Книга, 2010. 768 с.
 2. Рижакова Г. М. Рижаков Д. А. Альтернативний інструментарій системного внутрішнього аудиту підрядних підприємств. Будівельне виробництво, 2016. № 61(2). С. 25-30.
 3. Стеценко С. П. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів. Управління розвитком складних систем. 2017. № 16. С. 203 – 208.
 4. Білоусов О. М, Михайлова Ю. В. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор. Вип. 6.1-1 (56). 2019. С. 239-246.
 5. Рижакова Г. М. Малихіна О. М. Ручинська Ю. М. Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare. 11340710.
 6. Рижакова Г. М. Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія /
  Г. М. Рижакова, С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова [ та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. Київ, 2019. С. 270 – 276.
 7. Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D., Ivakhnenko I., Ryzhakova G., Predun K. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. Chernyshev, International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, рр. 584 – 586.
 9. Трач Р. В., Рижакова Г. М., Крижановський В. І. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 31. С. 173 – 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, Р.113 – 119.
 11. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12- 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Поколенко В. О., Малихіна О. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Волошина Т. В. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 146 – 152.
 13. Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Тугай О. А., Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Лагутіна З. В., Стеценко С. П. Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. Вип. 27. Ч. 1 С. 86-98.
 16. Лифшиц Е. А. Истоки трудовой мотивации. Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление», Т. 5, 2009. С. 4. URL: Режим доступу: www.rypravlenie.ru
References: 
 1. Bushuev, S. D. et al. (2010). Creative technologies for project and program management: monograph. Kiev: Summit-Kniga, 768.
 2. Ryzhakova, G. M. & Ryzhakov, D. A. (2016) Alternative tools for systematic internal audit of contractors. Construction production, 61 (2), 25–30.
 3. Stetsenko, S. P. (2017). Alternative analytical tools to ensure the economic security of public investment in construction projects. Management of complex systems development, 16, 203–208.
 4. Bilousov, O. M. & Mikhailova, Y. V. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the investment portfolio of the developer in the construction industry. Business navigator, 6.1-1 (56), 239–246.
 5. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna, (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Ryzhakova, G. M., Fedorenko, S. V., Vasylenko, L. O., Zhukova, O. G. (2019). Enterprise management: Principles and individual functions in modern conditions: a monograph. Kyiv Nat. University of Construction and Architecture, 270 – 276.
 7. Ryzhakova, G. M., Prykhodko, D. O., Predun, K. M., Lugina, T. S. & Koval, T. S., (2017). Models of target selection of representative indicators of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems. Management of development of complex systems, 32, 159–165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, 10, 3.2:2, 584–586.
 9. Trach, R. V., Ryzhakova, G. M., Kryzhanovsky, V. I. (2017). Information modeling and the concept of integrated implementation of construction projects as a basis for innovative development of a construction enterprise. Management of development of complex systems, 31, 173–178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana & Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 11. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna, (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Pokolenko, V. O., Malykhina, O. M., Chuprina, Yu. A., Gorbach, M. V. & Voloshina, T. V., (2017). Innovative technology for quality assessment of construction contract management. Management of development of complex systems, 32, 146–152.
 13. Malykhina, О. & Ryzhakova, G., (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science, 2, 29, 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, & Petrukha, Serhiy, (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Tugay, O. A., Pokolenko, V. O., Ryzhakova, G. M., Prykhodko, D. O., Lagutina, Z. V., & Stetsenko, S. P., (2012). Modernized tools of development management. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 27, 1, 86–98.
 16. Lifshits, E .A., (2009). The origins of labor motivation. Electronic scientific publication Sustainable innovative development: design and management”, 5, 4. URL: Acess mode: www.rypravlenie.ru