МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ

Заголовок (англійською): 
MODELS AND METHODS OF DESIGNING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF A VIRTUAL TEAM
Автор(и): 
Ковальчук О. І.
Зачко О. Б.
Кобилкін Д. С.
Автор(и) (англ): 
Kovalchuk O. I.
Zachko O. B.
Kobylkin D. S.
Ключові слова (укр): 
багатоагентна інформаційна система; віртуальні проєктні команди; організаційні структури
Ключові слова (англ): 
multi-agent information system; virtual project teams; organizational structures
Анотація (укр): 
Сучасна організаційна система постійно піддається впливу турбулентного внутрішнього і зовнішнього середовища. Для забезпечення ефективного виконання проєктів, програм та портфеля проєктів слід раціонально координувати діяльність усіх людських ресурсів. Раціональним інструментарієм для реалізації таких задач є використання інформаційних систем для менеджменту діяльності організації. Для розроблення такої інформаційної системи слід проаналізувати організаційні структури з метою розроблення моделі інформаційної аналітичної системи підтримки прийняття кадрових рішень. Розглянуто позитивні і негативні сторони різних організаційних структур організацій. Предметом дослідження є управління ресурсами в проєктах безпеко-орієнтованих систем. Управління проєктами та програмами менеджменту людських ресурсів в системі цивільного захисту. Методи дослідження: метод аналізу ієрархій, графодинамічна теорія, емпіричні дослідження, аналіз та синтез. Запропоновано використовувати графову форму подання організаційних моделей, які належать до безпеко-орієнтованих систем. Розроблено модель багатоагентної інформаційної системи.
Анотація (англ): 
The modern organizational system is constantly exposed to the turbulent internal and external environment. To ensure the effective implementation of projects, programs and project portfolios, the activities of all human resources should be rationally coordinated. The use of information systems for the management of the organization's activities is a rational toolkit for the implementation of such tasks. To develop this information system, organizational structures should be analyzed in order to develop a model of an information analytical system to support personnel decision-making. The positive and negative sides of various organizational structures of organizations are considered. The subject of the study is resource management in projects of safety-oriented systems. Management of human resource management projects and programs in the civil defense system. The purpose of the article is to improve the efficiency of human resources management of the civil defense system of Ukraine. Research methods: the method of analyzing hierarchies, graphodynamic theory, empirical research, analysis and synthesis. The following results were obtained: It is proposed to use the graphical form of presentation of organizational models that belong to safety-oriented systems. Conclusions: A model of a multi-agent information system has been developed. To solve the task of finding the optimal organizational structure, an efficiency criterion has been defined, according to which a comparative analysis of organizational structures will be carried out, and such a criterion can be the manager's expenses for the formation of a project team. Therefore, the formation of virtual teams allows you to effectively manage the human resources of the project. They are formed from a group of applicants who are united by a common goal. In the project team where a temporary virtual organization is formed, it is allowed to use special expert knowledge and at the same time the experts do not cross each other. Also, this format allows you to form teams that have geographic restrictions and at the same time save resources.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 50, 2022
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 50, 2022
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Ноябрь 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів
Литература: 

1.     Коваленко І. І., Чернов С. К. Моделювання та аналіз структур організаційних систем. Миколаїв : Вид-во Торубара В. В., 2015. 124 с.

2.     Бушуєва Н. С., Ярошенко Ю. Ф., Ярошенко Р. Ф. Управіння проектами та програмами організаційного розвитку: навчальний посібник. Київ : Саммит-книга, 2010. 200 с.

3.     Gergely Kováts. The change of organizational structure of higher education institutions in Hungary: a contingency theory analysis International Review of Social Research. 2018. № 8 (1). Р. 74–86.

4.     Трач Р.В. Моделювання організаційної структури проекту. Серія «Технічні науки». Вип. 2 (86). 2019. С. 1−12 с.

5.     Петренко С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. № 1 (3). Том 2. 245–254 с.

6.     Сисоєнко І. А. Методи проектування організаційної структури підприємства. Таврійський науковий вісник. № 85.

7.     Дорошенко М. П., Вороніна В. Л. Організаційна структура управління: сутність та класифікація. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 30 (69). № 5. 2019. 56 с.

8.     Сиченко В. В., Рибкіна С. О., Соколова Е. Т. Сучасні тенденції розвитку організаційних структур у системі управління закладами вищої освіти. Публічне управління та митне адміністрування. № 4 (27). 2020.

9.     Cиченко В. В. Державне управління регіональним розвитком на засадах європейських стандартів. Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. Вип. № 4. С. 441–463.

10.  Колот А. Мотиваційний менеджмент як чинник конкурентних переваг машинобудівного підприємства. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. Вип. 6 (89). Ч. 2. С. 69–73.

11.  Макарова М. В. Віртуальні організації як концепція штучного інтелекту, її комунікативний аспект. Київ – 2014, випуск 19. С. 252–274.

12.  Ільніцька О. І. Вдосконалення управління інноваційними командами у віртуальних організаціях. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. 2012. № 2(4). 107 с.

13.  Доценко Н. В. Моделювання процесів формування команди ІТ проекту.

14.  Думенко М. П., Прокопенко О. С., Мороз Д. П. Пропозиції щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для укомплектування підготовленим особовим складом. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень. № 2(66). 2019. С. 127–133.

15.  Зачко О. Б., Кобилкін Д. С., Ковальчук О. І. Моделі формування проектних команд в безпеко-орієнтованій системі. Науковий журнал. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості.№ 4(10). 2019. С. 2–6.

16.  Назарова Г. В. Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів. ISSN 1993-8322. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (26). 2012. 162 c.

17.  Hakanson H. Evolution Processes in Industrial Networks.In : Industrial Networks.A new Viev of Reality. London: Routledge. 1988. P.135.

18.  Прокопенко Т. О., Прокопенко В. А. Графодинамічне моделювання управління ситуаціями в інноваційних проектах на основі методології Scrum. Вісник Черкаського державного технологічного університету. №3. 2020. С. 13–19. https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2020.211393/

19.  Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute. Publications, 2017. 496 pp.

References: 

1.     Kovalenko, I. I., Chernov, S. K. (2015). Modeling and analysis of structures of organizational systems. VV Torubara Publishing House,124.

2.     Bushuyeva, N. S., Yaroshenko, Y. F., Yaroshenko, R. F. (2010). Management of projects and programs of organizational development: training manual. K: "Summit-book", 200.

3.     Kováts, Gergely. (2018). The change of organizational structure of higher education institutions in Hungary: a contingency theory analysis. International Review of Social Research, 8 (1), 74–86.

4.     Trach, R. V. (2019). Modeling the organizational structure of the project. Series "Technical Sciences", 2(86), 1–12.

5.     Petrenko, S. A. (2010). Comparative analysis of models of enterprise organizational structures. Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1 (3), 2, 245–254.

6.     Sysoenko, I. A. 2019). Methods of designing the organizational structure of the enterprise. Taurian Scientific
Bulletin,
85.

7.     Doroshenko, M. P., Voronina, V. L. (2019). Organizational management structure: essence and classification. Scholarly notes of TNU named after VI Vernadskyi. Series: Economics and management, 30 (69), 5, 56.

8.     Sychenko, V. V., Rybkina, S. O., Sokolova, E. T. (2020). Modern trends in the development of organizational structures in the management system of higher education institutions. Public administration and customs administration, 4 (27).

9.     Sychenko, V. V. (2019). State management of regional development based on European standards. Public management and regional development, 4, 441–463.

10.  Kolot, A. (2014). Motivational management as a factor of competitive advantages of a machine-building enterprise. Bulletin of Mykhailo Ostrogradsky KrNU, 6 (89), 2, 69–73.

11.  Makarov, M. V. (2014). Virtual organizations as a concept of artificial intelligence, its communicative aspect. Kyiv, 19, 252–274.

12.  Ilnitska, O. I. (2021). Improving the management of innovative teams in virtual organizations. Social and labor relations: theory and practice: coll. of science pr., 2(4), 107.

13.  Dotsenko, N. V. (2017). Modeling of IT project team formation processes.

14.  Dumenko, M. P., Prokopenko, O. S., Moroz, D. P. (2019). Proposals regarding the formalization of criteria for evaluating the service activities of military personnel for staffing with trained personnel. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies, 2(66), 127–133.

15.  Zachko, O. B., Kobylkin, D. S., Kovalchuk, O. I. (2019). Models of formation of project teams in a safety-oriented system. Scientific journal. Current state of scientific research and technologies in industry, 4 (10), 2-6.

16.  Nazarova, G. V. (2012). Personnel selection technologies based on modern software products. Bulletin of the Donbas State Machine-Building Academy, 1 (26), 162.

17.  Hakanson, H. (1988). Evolution Processes in Industrial Networks.In : Industrial Networks. A new Viev of Reality. London: Routledge, 135.

18.  Prokopenko, T. O. & Prokopenko, V. A. (2020). Graphodynamic modeling of situation management in innovative projects based on scrum methodology. Bulletin of the Cherkasy State Technological University, (3), 13–19. https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2020.211393

19.  Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017). Sixth Edition. Project Management Institute. Publications, 496.