МЕТОДИКА ГАРМОНІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДИВЕРГЕНТНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заголовок (англійською): 
THE METHOD OF HARMONIZING DECISIONS OF THE DIVERGENT METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Автор(и): 
Цюцюра М. І.
Цюцюра С. В.
Криворучко О. В.
Лі Тао
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura M.
Tsiutsiura S.
Kryvoruchko O.
Li Tao
Ключові слова (укр): 
дивергентна методологія управління розвитку ЗВО; ціннісно-компетентнісний підход; гармонізовані кластери компетенцій; етапи розвитку освітнього простору
Ключові слова (англ): 
divergent methodology of management of the development of ZVO; value-competence approach; harmonized clusters of competences; stages of development of educational space
Анотація (укр): 
Реалізація стратегічної мети – створення конкурентоспроможної економіки України і забезпечення високого рівня життя громадян України потребує активного використання наукового потенціалу держави у створенні прогресивних інформаційних технологій управління розвитком закладів вищої освіти (ЗВО). Для успішного вирішення проблем, які постали перед Україною на шляху до євроінтеграції за останні роки, необхідні висококваліфіковані фахівці. Для цього в системі освіти України необхідні зміни, які полягають в організаційних, технологічних, функціональних удосконаленнях, що дадуть змогу закладам вищої освіти України вийти на рівень провідних європейських та американських навчальних закладів. Глобалізація розвитку освітнього простору пов’язана з активним застосуванням ціннісно-компетентнісного підходу в епоху переходу до економіки знань, стискаються життєві цикли оновлення освітніх програм, що робить програми мобільними, швидко та суттєво ускладнюються технології, засоби та механізми, системи управління тощо. В цих умовах вимоги до компетентності фахівців формуються інтуїтивно. При цьому зберігається велика плинність кількості абітурієнтів внаслідок негативних демографічних та економічних процесів. Глобальні тренди формують виклики, що прискорюють розвиток освітнього простору і створюють нові виклики ЗВО. Одним з таких викликів є перехід до проєктного управління в освітніх середовищах, який вимагає створення інноваційних методологій управління, що враховують специфіку заходів, спрямованих на підготовку фахівців. Ці методології мають забезпечити діяльність ЗВО в навчальному процесі, наукову роботу освітніх закладів інноваційними інструментами управління. Ключовим елементом, який формує інновації у методологіях управління розвитком ЗВО, є рухоме поле компетенцій, яке формується глобальними ринками та викликами. Взаємодія рухомого поля компетенцій з освітніми програмами ЗВО формується на основі механізмів дивергенції. Ці механізми формують необхідні ринкам гармонізовані кластери компетенцій, що складають актуальний зміст навчальних програм. Створення і дослідження дивергентних методологій управління розвитку ЗВО є актуальною науковою проблемою на сучасному етапі розвитку освітнього простору України.
Анотація (англ): 
The implementation of the strategic goal of creating a competitive economy of Ukraine and ensuring a high standard of living for the citizens of Ukraine requires the active use of the scientific potential of the state in the creation of progressive information technologies for managing the development of higher education institutions. The globalization of the development of the educational space is associated with the active application of the value-competency approach in the era of the transition to the knowledge economy, the life cycles of updating educational programs are shortened, which makes the programs mobile, technologies, means and mechanisms, management systems, etc. are quickly and significantly complicated. In these conditions, the requirements for the competence of specialists are formed intuitively. At the same time, there is a high turnover of the number of entrants as a result of negative demographic and economic processes. Global trends create challenges that accelerate the development of the educational space and create new challenges for higher education. One of these challenges is the transition to project management in educational environments, which requires the creation of innovative management methodologies that take into account the specifics of activities aimed at training specialists. These methodologies should ensure the activity of higher education institutions in the educational process, the scientific work of educational institutions with innovative management tools.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 50, 2022
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 50, 2022
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Декабрь 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Державний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.     Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. Методика проектування системи Менеджменту Якості Освіти у ВНЗ на основі логікоструктурного підходу. Управління розвитком складних систем. 2016.
№ 28. С. 171 – 177.

2.     Бушуєв С. Д., Криворучко О. В., Цюцюра М. І., Цюцюра Г. О. Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць: Київ: КНУБА, 2014. Вип. 19. С. 10–15.

3.     Shakhovska Nataliya, Kaminskyy Roman, Zasoba Eugen, Tsiutsiura Mуkola. Association rules mining in BIG DATA. Міжнародний журнал з Комп’ютингу, 2018, том 17, випуск 1. International Journal of Computing, 17(1) 2018, 25–32. (Scopus)

4.     Tsiutsiura Svitlana V., Tsiutsiura, Tsiutsiura Mуkola I., Kyivska Kateryna I., Kryvoruchko Olena V., Dmytrychenko Andij M. Formation of a generalized information model of a construction object. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 69–79, Article ID: IJMET_10_02_009 Available online at http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=02 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359. (Scopus).

5.     Kyivska Kateryna I., Tsiutsiura Svitlana V., Tsiutsiura Mуkola I., Kryvoruchko Olena V., Yerukaiev Andrii V., Hots Vladyslav V. A Study of the Concept of Parametric Modeling of Construction Objects. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 10, Issue 2, March-April 2019, pp. 636-646, Article ID: IJARET_10_02_060 (Scopus).

6.     Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M. (2020). Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679. (Scopus).

7.     Kryvoruchko Olena, Tsiutsiura Mykola, Kotetunov Viktor. Rationale of Project-Oriented Management of Higher Educational Institution Project. Development International Journal of Science and Research (IJSR); (Issue 12), 2016, 1098–1100.

8.     Kryvoruchko Olena, Kostiuk Mykhailo, Tsiutsiura Mykola. Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; Volume 7 Issue 07, 2017, 1098-1100.

9.     Цюцюра М. І., Криворучко О. В., Мединська Т. М. Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства. Управління розвитком складних систем. 2019. Вип. 37. С. 205 – 209, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783248.

10.  Цюцюра М. І., Кулеба М. Б., Гоц В. В., Лященко Т. О. Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій. Управління розвитком складних систем. 2019. № 38. С. 111–116. DOI: 10.6084/m9.figshare.11340653.

11.  Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Гоц В. В., Костишина Н. В. Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 64–68. DOI: 10.6084/m9.figshare.11340653.

12.  Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В. Інформаційна технологій розвитку змісту освіти. Монографія Київ: ЦП «Компринт», 2019. 118 с. : іл. ISBN -978-966-929-967-9.

13.  Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O., & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58–61. (Scopus).

14.  Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Mуkola Tsiutsiura, Kostiantyn Radchenko, Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting. Conference on computer science engineering and education applications (ICCSEEA) 26-27 January 2019, Kiev, Ukraine р.869-870. (Scopus).

15.  Tsiutsiura М., Yerukaiev A. Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities. V Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технологій” на тему: «Інформаційні технології розвитку змісту освіти», Київ 19 - 20 березня 2018. КНУБА, Київ: 2018. С. 50–51.

16.  Tsiutsiura M. I., Tsiutsiura S. V. Information technology for management of power-intensive enterprises modernization Тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технологій” тема: «Інформаційні технології розвитку змісту освіти», Київ 19 травня 2017. КНУБА, Київ: 2017. С. 34–36.

References: 

1.     Tsiutsiura, Mikola, Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena & Tsiutsiura, Halyna. (2016). Method of education quality management system design based on logical framework approach. Management of Development of Complex Systems, 28, 171–177.

2.     Bushuev, S. D., Kryvoruchko, O. V., Tsyutsyura, M. I., Tsyutsyura, G. O. (2014). Implementation of transformational business changes in the management of educational content development projects using the MSP methodology. Management of Development of Complex Systems, 19, 10–15.

3.     Shakhovska, Nataliya, Kaminskyy, Roman, Zasoba, Eugen, Tsiutsiura, Mуkola. (2018). Association rules mining in BIG DATA. International Journal of Computing, 17, 1, 25–32.

4.     Tsiutsiura, Svitlana V., Tsiutsiura, Mуkola I., Kyivska, Kateryna I., Kryvoruchko, Olena V., Dmytrychenko ,Andij M. (2019). Formation of a generalized information model of a construction object. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 10, 02, 69–79. Article ID: IJMET_10_02_009 Available online at http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=02 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976–6359.

5.     Kyivska, Kateryna I., Tsiutsiura, Svitlana V., Tsiutsiura, Mуkola I., Kryvoruchko, Olena V., Yerukaiev, Andrii V., Hots, Vladyslav V. (2019). A Study of the Concept of Parametric Modeling of Construction Objects. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 10, 2,  636–646.Article ID: IJARET_10_02_060 (Scopus).

6.     Korzh, R., Peleshchyshyn, A., Trach, O., Tsiutsiura, M. (2020). Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1080, 661-679.

7.     Kryvoruchko, Olena, Tsiutsiura, Mykola, Kotetunov, Viktor. (2016). Rationale of Project-Oriented Management of Higher Educational Institution Project Development. International Journal of Science and Research (IJSR), 12, 1098–1100.

8.     Kryvoruchko, Olena, Kostiuk, Mykhailo, Tsiutsiura, Mykola. (2017). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR),7, 07, 1098-1100.

9.     Tsiutsiura, Mykola, Kryvoruchko, Olena & Medinskaya, Tatyana. (2019). Structure information flow in information systems manufacturing enterprises. Management of development of complex systems, 37, 205–209. [in Ukrainian], dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783248.

10.  Tsiutsiura, Mykola, Kuleba, Mykola, Gots, Vladislav & Lyashchenko, Tamara. (2019). Information technology assessment of students' knowledge in distance learning based on cloud technologies. Management of Development of Complex Systems, 38, 111–116, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9788564.

11.  Tsiutsiura, Mykola, Yerukaiev, Andrii, Hots, Vladyslav & Kostyshyna, Nataliia. (2019). Implementation of a genetic algorithm using product rules. Management of Development of Complex Systems, 39, 64–68. [in Ukrainian]; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340653.

12.  Tyutsyura, M. I., Tyutsyura, S. V., Kryvoruchko, O. V. (2019). Information technologies for the development of the content of education. Monograph Kyiv: CP "Comprint", 118.

13.  Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O. & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58–61.

14.  Hu, Zhengbing, Tereikovskyi, Ihor, Tereikovska, Liudmyla, Tsiutsiura, Mуkola, Radchenko, Kostiantyn. (2019). Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting. Conference on computer science engineering and education applications (ICCSEEA) 26-27 January 2019, Kiev, Ukraine р.869–870.

15.  Tsiutsiura, М., Yerukaiev, A. (2018). Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities. V International Scientific and Practical Conference "Technology Development Management" on the topic: "Information technologies for the development of educational content", Kyiv March 19 – 20, 2018. KNUBA, Kyiv: 2018. P. 50–51.

16.  Tsiutsiura, M. I., Tsiutsiura, S. V. (2017). Information technology for management of power-intensive enterprises modernization Abstracts of the 4th International Scientific and Practical Conference "Technology Development Management" topic: "Information technologies for the development of educational content", Kyiv, May 19, 2017. KNUBA, Kyiv: 2017, pp. 34–36.