МЕТОДИКА ПАРТНЕРСЬКОГО БЕНЧМАРКІНГУ ПРИ РОЗРОБЦІ МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ НА БАЗІ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE

Заголовок (англійською): 
METHODOLOGY OF PARTNER BENCHMARKING DURING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL JOINT EDUCATIONAL PROJECTS BASED ON AGILE METHODOLOGY
Автор(и): 
Чжу Тін
Автор(и) (англ): 
Zhu Ting
Ключові слова (укр): 
партнерський бенчмаркінг; міжнародна співпраця; методологія Agile
Ключові слова (англ): 
partner benchmarking; international cooperation; Agile methodology
Анотація (укр): 
Проведено аналіз використання підходу бенчмаркінгу в сучасній галузі освіти, обґрунтовано необхідність використання і впровадження бенчмаркінгу в українські освітні заклади. Сформовано цільові орієнтири бенчмаркінга освітнього закладу. Наведено етапи оцінки власного потенціалу міжнародного співробітництва у вигляді алгоритму проведення бенчмаркінг-аналізу організації освітніх послуг. Запропоновано алгоритм вибору освітнім закладом партнера для міжнародного співробітництва, який допомагає відбирати партнерів за заданими критеріями, сформованими на підставі інформації про недостатні ресурси, динамічні здібності та компетенції як освітнього закладу, так і потенційного партнера. На основі результатів дослідження сформульовано методику партнерського бенчмаркінгу при розробці міжнародних сумісних навчальних проєктів у вигляді типології бізнес-моделей, яка являє собою оцінку здатності закладу освіти вбудовуватись у міжнародний освітній простір.
Анотація (англ): 
An analysis of the use of the benchmarking approach in the modern field of education was conducted, the need for the use and implementation of benchmarking in Ukrainian educational institutions was substantiated. The benchmarking benchmarks of the educational institution have been formed. The stages of assessing one's own potential for international cooperation in the form of an algorithm for conducting a benchmarking analysis of the organization of educational services are given. An algorithm for choosing a partner for international cooperation by an educational institution is proposed, which helps to select partners according to the given criteria, formed on the basis of information about insufficient resources, dynamic abilities and competences of both the educational institution and the potential partner. Based on the results of the research, the method of partner benchmarking in the development of international compatible educational projects was formulated in the form of a typology of business models, which is an assessment of the ability of the educational institution to integrate into the international educational space.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 50, 2022
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 50, 2022
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Декабрь 2022
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Литература: 

1.     Навольська Н. В. Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 79–82. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18

2.     Бенчмаркетинг, как функция маркетинговых исследований. URL:https://www.grandars.ru/student/marketing/benchmarking.html

3.     Герасимчук Л. М., Паньковська Л. С. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації. Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3, T. 3., С. 99–103. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/099-103.pdf.

4.     Яременко Л. М., Пономаренко Я. А. Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України. Молодий вчений. № 11 (63) листопад, 2018 р. С. 1246–1249. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/285.pdf

5.     Охріменко Г. В. Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. No 1. С. 84–93.

6.     Гончарук А. Г. Бенчмаркінг як метод управління ефективністю підприємства. Економіка: реалії часу. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. 2007. № 1(27). С. 12–15.

7.     Donovan R. K. All Around Cure – If I Don't Agree? Oklahoma: Cambridge University. 2000. 196 p.

8.     Чжу Тін. Застосування гнучкої методології (Agile) при плануванні спільної міжнародної програми навчання спеціалістів. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 156–162, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.
41.156-162.

9.     Nasrabadi, N., Dehnokhalaji, A., Korhonen, P., & Wallenius, J. (2019). A stepwise benchmarking approach to DEA with interval scale data. Journal of the Operational Research Society, 70(6), 954–961. https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1471375.

10.  Álvarez-Rodríguez, C., Martín-Gamboa, M., & Iribarren, D. (2019). Combined use of data envelopment analysis and life cycle assessment for operational and environmental benchmarking in the service sector: A case study of grocery stores. Science of The Total Environment, 667, 799–808. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.433

11.  Лютікова М. В. Бенчмаркінг як інструмент підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37138.doc.

12.  Ramón, N., Ruiz, J. L., & Sirvent, I. (2020). Cross-benchmarking for performance evaluation: Looking across best practices of different peer groups using DEA. Omega, 92, 102169. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102169.

13.  Дєнєжніков С., Серна В. Умови формування маркетингової діяльності закладу вищої  освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. No 8 (102). С. 160–171.

14.  Рейтингова таблиця вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» 2021 рік. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6867.

15.  Yeravdekar, S., & Behl, A. (2017). Benchmarking model for management education in India: A total interpretive structural modeling approach. Benchmarking, 24(3), 666−693. https://doi.org/10.1108/BIJ-06-2016-0082.

16.  Чекаловська Г. З. Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. С. 76–79.

References: 

1.     Navolska, N. V. (2016). Benchmarking as a tool for improving the efficiency of enterprises. Black Sea Economic Studies, 6, 79–82. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18

2.     Benchmarketing as a function of market research. URL:https://www.grandars.ru/student/marketing/benchmarking.html

3.     Herasymchuk L. M., Pankovska, L. S. (2011). Benchmarking at the enterprise in the conditions of globalization. Economic sciences. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 3, 3, 99–103. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/099-103.pdf.

4.     Yaremenko, L. M., Ponomarenko, Ya. A. (2018). Benchmarking as an effective technology for creating competitive advantages of Ukrainian enterprises. A young scientist, 11(63), 1246–1249. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/285.pdf

5.     Okhrimenko, G. V. (2016). The use of benchmarking in the implementation of marketing of educational services by higher educational institutions of Ukraine. Marketing and innovation management, 1, 84–93.

6.     Honcharuk, A. G. (2007). Benchmarking as a method of enterprise efficiency management. Economy: realities of time, 1 (27), 12–15.

7.     Donovan, R. K. (2000). All Around Cure – If I Don't Agree? Oklahoma: Cambridge University, 196.

8.     Zhu, Ting. (2020). The application of Agile's flexible methodology in planning a joint international specialist training program. Management of Development of Complex Systems, 41, 156–162, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.156-162.

9.     Nasrabadi, N., Dehnokhalaji, A., Korhonen, P. & Wallenius, J. (2019). A stepwise benchmarking approach to DEA with interval scale data. Journal of the Operational Research Society, 70 (6), 954–961. https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1471375.

10.  Álvarez-Rodríguez, C., Martín-Gamboa, M. & Iribarren, D. (2019). Combined use of data envelopment analysis and life cycle assessment for operational and environmental benchmarking in the service sector: A case study of grocery stores. Science of The Total Environment, 667, 799–808. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.433

11.  Lyutikova, M. V. (2008). Benchmarking as a tool for increasing profitability and competitiveness of the enterprise. URL: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37138.doc.

12.  Ramón, N., Ruiz, J. L. & Sirvent, I. (2020). Cross-benchmarking for performance evaluation: Looking across best practices of different peer groups using DEA. Omega, 92, 102169. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102169.

13.  Deneznikov, S., Serna, V. (2020). Conditions for the formation of marketing activities of a higher education institution. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 8 (102), 160–171.

14.  Ranking table of higher educational institutions "Top-200 Ukraine" 2021. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6867.

15.  Yeravdekar, S. & Behl, A. (2017). Benchmarking model for management education in India: A total interpretive structural modeling approach. Benchmarking, 24(3), 666−693. https://doi.org/10.1108/BIJ-06-2016-0082.

16.  Chekalovska, G. Z. (2018). Benchmarking as a method of increasing the competitiveness of higher education institutions. Black Sea Economic Studies, 35, 76–79.