Стан та перспективи розвитку проєктів дорожнього будівництва

Заголовок (англійською): 
State and prospects of road construction projects development
Автор(и): 
Басько А. С.
Дяченко П. В.
Автор(и) (англ): 
Basko A.
Dyachenko P.
Ключові слова (укр): 
дорожня галузь; автомобільні дороги; дорожня інфраструктура; дорожнє господарство; проєкти дорожньо-будівельних робіт; проєкти дорожньої сфери; відновлення дорожньої інфраструктури
Ключові слова (англ): 
road industry; highways; road infrastructure; road economy; road construction projects; road sector projects; road infrastructure restoration
Анотація (укр): 
Розглянуто аспекти, які аргументують значення автомобільних доріг як основної складової дорожнього господарства для України та застосування проєктного підходу до проєктної діяльності підприємств, що забезпечують будівництво, утримання, ремонт та реконструкцію доріг. Обумовлено актуальність реформування галузі через низку проблемних питань у дорожньо-будівельній сфері, з висвітленням найбільш впливових на якість проєктів особливостей галузі, та умови Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Визначено організаційно-функціональне забезпечення управління дорожнім господарством України для розуміння всіх функціональних обов’язків всіх суб’єктів управління. Окреслено основні реформи і визначено позитивні зрушення завдяки їх впровадженню з 2018 р. Визначено поточний стан дорожнього господарства, і зокрема автомобільних доріг, з часу військової агресії росії та повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 р., через яке продовження реалізації проєктів в рамках проведення реформування галузі було вимушено зупинитися. Окреслено важливість реалізації невідкладних проєктів дорожньо-будівельної галузі під час активних бойових дій задля забезпечення перевезення військових, комерційних і гуманітарних вантажів, евакуації цивільних і вивезення поранених бійців із зон активних бойових дій на більш безпечну територію. А також зазначено плани на реалізацію проєктів з відновлення і відбудови дорожньої інфраструктури України згідно з розробленим "Проєктом Плану відновлення України" за підтримки зарубіжних країн, які допомагають зараз і надали гарантії щодо подальшої всебічної підтримки у розбудові дорожньо-транспортної мережі загального користування державного значення після перемоги нашої країни, включаючи тимчасово окуповані на сьогодні території, після їх деокупації.
Анотація (англ): 
The article discusses the aspects that argue for the importance of roads as the main component of the road sector for Ukraine and the application of the project approach to the project activities of enterprises engaged in the construction, maintenance, repair, and reconstruction of roads. The relevance of reforming the industry due to a number of problematic issues in the road construction sector, highlighting the most influential features of the industry that affect the quality of projects, and the conditions of the European Union under the EU-Ukraine Association Agreement. The organizational and functional support for the management of the road sector in Ukraine is defined to understand all the functional responsibilities of all management entities. The main reforms are outlined and positive changes due to their implementation since 2018 are identified. The current state of the road sector, and in particular highways, since Russia's military aggression and the full-scale invasion of Ukraine by Russian troops on February 24, 2022, which forced the continuation of projects within the framework of the sector reform to stop, is determined. The importance of implementing urgent projects in the road construction industry during active hostilities to ensure the transportation of military, commercial and humanitarian cargo, evacuation of civilians and the removal of wounded soldiers from active combat zones to a safer area is outlined. It also outlines plans to implement projects to restore and rebuild Ukraine's road infrastructure in accordance with the Draft Recovery Plan for Ukraine, with the support of foreign countries that are currently helping and have provided guarantees of further comprehensive support for the development of the public road network of national importance after the victory of our country, including the temporarily occupied territories, after their de-occupation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 54, 2023
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 54, 2023
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Октябрь 2023
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
 1. The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition [Текст] / USA. – Project Management Institute, 2021. 250 р.
 2. Івко А. В. Підходи синкретичного управління в проектах відновлення дорожньої інфраструктури. Вісник Національного транспортного Університету. Сер. Технічні науки. Київ: НТУ, 2022. Вип. 3(53). С. 433–442.
 3. Зеленков А. В., Нестеренко Г. В. Управління проектами дорожньо-будівних робіт. Економіка та управління підприємством машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Харків: ХАІ, 2011, № 1(13). С. 57–65.
 4. Ширяєва Н. Ю. Проблеми та завдання проектного менеджменту у сфері дорожньої інфраструктури. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 21-22 жовтня 2021 року. Одеса: ОДАБА, 2021. С. 243–246.
 5. Харченко А. М. Наукові основи управління програмами експлуатаційного утримання автомобільних доріг : дис. … д-ра техн. наук : 05.13.22. Київ, 2021. 416 с.
 6. Заворотний С. М. Модель управління вартістю та тривалістю проектів автомобільних доріг в умовах невизначеності : дис. … канд. техн. наук : 05.13.22. Київ, 2021. 212 с.
 7. Басько А. С., Меленчук В. М. Особливості управління проєктами дорожньої інфраструктури. Project, Program, Portfolio Management. P3M-2022 : тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: [у 2т.]. / Відповідальний за випуск
  П.О. Тесленко. Том 1. Одеса : ІШІР, 2022. С. 81–85.
 8. Солодовнік О. О. Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 55–59.
 9. Дмитрієва, О. І. Законодавче забезпечення розвитку транспортної інфраструктури України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. Харків: ХНАДУ. 2019. № 2 (23). С. 31–45.
 10. Назаркевич О.Б. Механізм управління дорожнім господарством України в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 4. С. 27-32. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_7 (дата звернення: 15.02.2023).
 11. Кононенко І. В., Кподжедо М.Ф.К. Метод вибору підходу для управління портфелем проєктів і його застосування. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків : НТУ "ХПІ", 2022. № 1(5). С. 29-38.
 12. Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2021 р. № 706. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2023).
 13. Про автомобільні дороги: Закон України від 25.03.2018 р. № 2862-IV. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення: 15.02.2023).
 14. Про затвердження Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг : наказ Державного комітету України з промислової безпе-ки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2009 р. № 216. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-10#Text (дата звернення: 15.02.2023).
 15. Велике будівництво. Програма президента України. Велике будівництво. URL : https://bigbud.kmu.gov.ua/#about (дата звернення: 15.02.2023).
 16. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382. URL : https://ips.ligazakon.net/document/KP180382?an=5 (дата звернення: 15.02.2023).
 17. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (дата звернення: 15.02.2023).
 18. Європейський Зелений Курс. Представництво України при Європейському Союзі. URL : https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda (дата звернення: 15.02.2023).
 19. Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейський зелений курс" : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 33. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2023).
 20. Проект Плану відновлення України (матеріали робочої групи "Відновлення та розбудова інфраструктури") : Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Сайт Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf (дата звернення: 15.02.2023).

 

References: 
 1. The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. (2021). Project Management Institute, 250.
 2. Ivko, A. V. (2022). Approaches to syncretic project management in infrastructure restoration projects. Bulletin of National Transport University. Kyiv, NTU: 3(53), 433-442.
 3. Zelenkov, A. V., Nesterenko, H. V. (2011). Project management in road construction projects. Economics of factory management in machinery: probloms of theory and practice, 1(13), 57-65.
 4. Shyriaieva, N. Iu. (2021). Problems and tasks of project management in the sphere of road construction. Procc XII intern. scient.-pract. conf. Odesa, October 21-22 2021, Pp. 243-246.
 5. Kharchenko, A. M. (2021). Scientific background of program management in exploitation of the automobile roads. DSc thesis, speciality 05.13.22. Kyiv, 416.
 6. Zavorotnyi, S. M. (2021). Model of management of  cost and term of automobile roads projects in conditions of uncertainty. PhD thesis, speciality 05.13.22. Kyiv, 212.
 7. Basko, A. S., Melenchuk, V. M. (2022). Peculiarities of road infrastructure project management. Project, Program, Portfolio Management. Proc. P3M-2022: VII  intern. scient.-pract. conf.: 1, Pp. 81-85.
 8. Solodovnik, O. O. (2017). Development of road service in Ukraine in post crisys period. Prychornomorski ekonomichni studii, 23, 55-59.
 9. Dmytriieva, O. I. (2019). Legyslative support of development of transport infrastructure. Problems and perspectives of business development, 2 (23), 31–45.
 10. Nazarkevych, O. B. (2018). Mechanism of management of road service of Ukraine in decentralization conditions. Social-economic problems of modern period in Ukraine, 4, 27-32. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_7 (accessed on: 2023-02-15).
 11. Kononenko, I. V., Kpodzhedo, M. F. K.(2022). Method of choce of approach for project management and its application. Bylletin of National Technical University "KhPI, 1(5), 29-38.
 12. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy pidvyshchennia rivnia bezpeky dorozhnoho rukhu v Ukraini na period do 2023 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.07.2021 r. № 706. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-2020-%D0%BF#Text (accessed on: 2023-02-15).
 13. Pro avtomobilni dorohy: Zakon Ukrainy vid 25.03.2018 r. № 2862-IV. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (accessed on: 2023-02-15).
 14. Pro zatverdzhennia Pravyl okhorony pratsi pid chas budivnytstva, remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih : nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrainy z promyslovoi bezpe-ky, okhorony pratsi ta hirnychoho nahliadu vid 28.12.2009r. №216. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-10#Text (accessed on: 2023-02-15).
 15. Velyke budivnytstvo. Prohrama prezydenta Ukrainy. Velyke budivnytstvo : veb-sait. URL : https://bigbud.kmu.gov.ua/#about (accessed on: 2023-02-15).
 16. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia derzhavnoho znachennia na 2018-2022 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 bereznia 2018 r. № 382. URL : https://ips.ligazakon.net/document/KP180382?an=5 (accessed on: 2023-02-15).
 17. Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 roku No 430-r, URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (accessed on: 2023-02-15).
 18. Yevropeiskyi Zelenyi Kurs. Predstavnytstvo Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi : veb-sait. URL : https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda (accessed on: 2023-02-15).
 19. Pro utvorennia mizhvidomchoi robochoi hrupy z pytan koordynatsii podolannia naslidkiv zminy klimatu v ramkakh initsiatyvy Yevropeiskoi Komisii "Ievropeiskyi zelenyi kurs" : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnia 2020 r. № 33. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33-2020-%D0%BF#Text (accessed on: 2023-02-15).
 20. Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy (materialy robochoi hrupy "Vidnovlennia ta rozbudova infrastruktury") : Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny. Sait Kabinetu Ministriv Ukrainy. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf (accessed on: 2023-02-15).