Міжнародна технічна допомога Україні: стан та перспективи

Заголовок (англійською): 
International technical assistance to Ukraine: status and prospects
Автор(и): 
Гордєєва І. О.
Автор(и) (англ): 
Hordieieva I.
Ключові слова (укр): 
міжнародна технічна допомога; гранти; моніторинг проєктів (програм); донор; політики візуальних контентів
Ключові слова (англ): 
International technical assistance; grants; project (program) monitoring; donor; visual content policies
Анотація (укр): 
Стаття присвячена моніторингу надходжень та використання міжнародної технічної допомоги Україні з точки зору оцінки ефективності реалізації проєктної діяльності і потенціалу повоєнного відновлення. Стаття може зацікавити вчених і практиків з проєктного менеджменту, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також організацій, які працюють з міжнародною технічною допомогою. Актуальність дослідження визначило зростання іноземної допомоги державі в 2022–2023 рр. порівняно з попередніми роками приблизно в 8 разів. Результати роботи містять критичний аналіз системи координації міжнародної технічної допомоги та ефективності її використання відповідно до нормативно-правової бази України. У статті наведено статистичні дані щодо обсягу та динаміки приросту міжнародної технічної допомоги Україні з 2010 р. по 2023 р., проаналізовано статистичні дані використання коштів українськими реципієнтами за категоріями. Проаналізовано етичні стандарти та політики візуальних контентів у роботі з міжнародною технічною допомогою. У роботі набули подальшого розвитку методологічні підходи обґрунтування шляхів удосконалення ефективності управління міжнародною технічною допомогою в Україні. Практична значущість полягає в удосконаленні методичних підходів у роботі з міжнародною технічною допомогою задля забезпечення ефективного використання ресурсів, сталого розвитку, зниження втрат, забезпечення етичних стандартів та політик візуальних контентів, зростання кількості успішно реалізованих проєктів. Результати дослідження доцільно використовувати для розроблення вітчизняної методології системи управління міжнародною технічною допомогою, вдосконалення правового механізму планування, залучення, використання, моніторингу та ефективного функціонування системи контролю цієї сфери.
Анотація (англ): 
The article is dedicated to monitoring the inflow and utilization of international technical assistance to Ukraine, focusing on assessing the effectiveness of project implementation and the potential for post-war recovery. The article may be of interest to researchers and practitioners in project management, central and local executive authorities, as well as organizations working with international technical assistance. The relevance of the study is determined by the significant increase in foreign aid to the country in 2022-2023 compared to previous years, approximately eightfold. The aim of the work is to critically analyze the effectiveness of international technical assistance utilization and identify ways to improve these procedures. The main research tasks included analyzing the existing system of managing international technical assistance to Ukraine, ethical standards, and visual content policies. Based on the identified problems, suggestions were made to enhance its effectiveness. Methods. A complex set of complementary methods of scientific cognition was used, including methods of decomposition, systematization, and integration; statistical, critical, and comparative analyses. The results of the work include a critical analysis of the coordination system of international technical assistance and its utilization effectiveness, in accordance with Ukraine's normative and legal framework. The article provides statistical data on the volume and dynamics of the growth of international technical assistance to Ukraine from 2010 to 2023, analyzes statistical data on the utilization of funds by Ukrainian recipients by categories. Ethical standards and visual content policies in working with international technical assistance were analyzed. Scientific novelty. The work further develops methodological approaches to substantiating ways to improve the effectiveness of managing international technical assistance in Ukraine. Practical significance lies in improving methodological approaches to working with international technical assistance to ensure efficient resource utilization, sustainable development, loss reduction, compliance with ethical standards and visual content policies, and an increase in the number of successfully implemented projects. The research results can be effectively utilized in the development of a domestic methodology for managing international technical assistance, improving the legal mechanism of planning, mobilization, utilization, monitoring, and efficient functioning of the control system in this field.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 54, 2023
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 54, 2023
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Октябрь 2023
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Литература: 
 1. Є-робота: українці отримали понад 4 000 грантів від держави на розвиток бізнесу. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ffb7f231-4a2c-4c9a-92dc-5e76374e3678&title=Robota-UkraintsiOtrimaliPonad4 (дата звернення: 04.05.2023).
 2. Гордєєва І. О. Як отримати малий грант під соціальні ініціативи: зауваження експертів. Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: материалы XV Междунар. научно-практ. конф. Харьков, 29 сентября 2017 г. Харьков, 2017. С. 71–72. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/handle/123456789/16824 (дата звернення: 04.05.2023). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7915835.
 3. Гордєєва І. О. Що потрібно робити щоб отримати грант під соціальні ініціативи? Наука та освіта в умовах трансформації суспільства: матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 21 вересня 2017 р. Київ, 2017. С. 42-43. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7915962.
 4. Перелік міжнародних угод та нормативно-правових актів у сфері міжнародної технічної допомоги. Міністерство Економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d1045455-72f1-4332-9909-104d8fce2407&title=Normativno-pravovaBazaZPitanTekhnichnoiDopomogi (дата звернення: 19.04.2023).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України № 745 від 14 серпня 2019 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/745-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.04.2023).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України № 153 від 15 лютого 2002 р. «Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.04.2023).
 7. Гордєєва І. О. Нові інструменти пошуку інвестування проектів. Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы XIV Междунар. научно-практ. конф. Одесса, 8-14 сентября 2016 г. Харьков, 2016. С. 91-93. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7901063.
 8. Гордєєва І. О. Де знайти гроші на реалізацію молодіжних ініціатив? Молодь: наука та інновації – 2016: тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р. Т.14. Дніпро, 2016. С. 39-40. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7901927.
 9. Звіт моніторингу міжнародної технічної допомоги для України 2017 Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/56c437e7fab084 (дата звернення: 19.04.2023).
 10. Міжнародна технічна допомога Україні у 2018 Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/_-2018 (дата звернення: 23.04.2023).
 11. Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні за результатами проведеного Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України моніторингу проектів у першому півріччі 2019 року. URL: https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422 (дата звернення: 19.04.2023).
 12. Аналіз моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги за 2020 рік. Кабінет Міністрів України. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/87451/response/331168/attach/ (дата звернення: 19.04.2023).
 13. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-25-15809 (дата звернення: 19.04.2023).
 14. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/chitkij-oblik-prozora-zvitnist-ta-monitoring-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi-stepan-kubiv-pro-zmini-do-poryadku-zaluchennya-vikoristannya-ta-monitoringu-mtd (дата звернення: 24.02.2023).
 15. Що треба знати про міжнародну технічну допомогу для України. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/znat-mezhdunarodnoy-tehnicheskoy-pomoshchi-1500481583.html (дата звернення: 19.04.2023).
 16. Аналіз моніторингу проєктів міжнародної технічної допомоги за 2021 рік. Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації. URL: https://i-lug.gov.ua/uploads/1/6477-.pdf (дата звернення: 05.05.2023).
 17. Омельченко А. В. Правові засади отримання та використання міжнародної технічної допомоги в Україні Наукові записки. Серія: Право. Вип. 11. м. Кропивницький, 2021. С. 63–74. DOI: 10.36550/2522-9230-2021-11-63-74. № 6. С.1–4.
References: 
 1. E-work: Ukrainians receive over 4,000 grants from the government for business development. (2023). Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ffb7f231-4a2c-4c9a-92dc-5e76374e3678&title=Robota-UkraintsiOtrimaliPonad4 (accessed 4 May 2023) (in Ukrainian).
 2. Hordieieva, I. O. (2017). How to obtain a small grant for social initiatives: expert observations. Modern Information Technologies in Economics and Enterprise Management, Programs, and Projects. Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference, 71–72. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7915835 (in Ukrainian).
 3. Hordieieva, I. O. (2017). What needs to be done to obtain a grant for social initiatives? In Science and Education in the Context of Societal Transformation. Proceedings of the All-Ukrainian Conference of Students, Postgraduates, and Young Scientists, 42-43. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7915962 (in Ukrainian).
 4. List of international agreements and regulatory acts in the field of international technical assistance. (2023). Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d1045455-72f1-4332-9909-104d8fce2407&title=Normativno-pravovaBazaZPitanTekhnichnoiDopomogi (accessed 19 April 2023) (in Ukrainian).
 5. On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 15, 2002, No. 153. (2019). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 745 of August 14, 2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/745-2019-%D0%BF#Text (accessed 10 April 2023) (in Ukrainian).
 6. Procedure for Attracting, Using, and Monitoring International Technical Assistance. (2002). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 153 of February 15, 2002. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (accessed 19 April 2023).
 7. Hordieieva, I. O. (2016). New tools for project investment search. Modern Information Technologies in Economics and Enterprise Management, Programs, and Projects. The 14th International Scientific and Practical Conference, 91-93. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7901063 (in Ukrainian).
 8. Hordieieva, I. O. (2016). Where to find funding for the implementation of youth initiatives? Youth: Science and Innovation – 2016. The 4th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates, and Young Scientists. Vol. 14. 39-40. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7901927 (in Ukrainian).
 9. Report on Monitoring of International Technical Assistance for Ukraine. (2017). Ministry for Development of Economy, Trade, and Agriculture. Available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/56c437e7fab084 (accessed 19 April 2023).
 10. International Technical Assistance to Ukraine in 2018 by the Ministry of Economic Development, Trade, and Agriculture of Ukraine. (2018). Available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/_-2018 (accessed 23 April 2023)/
 11. Information on International Technical Assistance Provided to Ukraine based on the Monitoring of Projects conducted by the Ministry of Economic Development, Trade, and Agriculture of Ukraine in the first half of 2019. (2019). Available at: https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422 (accessed 19 April 2023) (in Ukrainian).
 12. Analysis of Monitoring of International Technical Assistance Projects for the year 2020. (2020). Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/87451/response/331168/attach/3/2020.pdf?cookie_passthrough=1 (accessed 19 April 2023) (in Ukrainian).
 13. National Bank of Ukraine. (2023). Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-25-15809 (accessed 19 April 2023) (in Ukrainian).
 14. Government Portal. (2019). Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/chitkij-oblik-prozora-zvitnist-ta-monitoring-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi-stepan-kubiv-pro-zmini-do-poryadku-zaluchennya-vikoristannya-ta-monitoringu-mtd (accessed 24 February 2023) (in Ukrainian).
 15. What you need to know about international technical assistance for Ukraine. (2017). Available at: https://daily.rbc.ua/ukr/show/znat-mezhdunarodnoy-tehnicheskoy-pomoshchi-1500481583.html (accessed 19 April 2023).
 16. Analysis of monitoring of international technical assistance projects in 2021. (2021). Department of International Technical Assistance, Innovation Development, and External Relations of the Luhansk Regional State Administration. Available at: https://i-lug.gov.ua/uploads/1/6477-.pdf (accessed 5 May 2023) (in Ukrainian).
 17. Omelchenko, A. V. (2021). Legal framework for receiving and using international technical assistance in Ukraine. Scientific Notes. Series: Law, 11, 63-74. DOI: 10.36550/2522-9230-2021-11-63-74. (in Ukrainian)