Маркетингові проєкти фармацевтичної промисловості. Аналіз та особливості

Заголовок (англійською): 
Marketing projects of the pharmaceutical industry. Analysis and features
Автор(и): 
Руденко О. М.
Тесленко П. О.
Автор(и) (англ): 
Rudenko E.
Teslenko P.
Ключові слова (укр): 
маркетинговий проєкт; вимоги; управління вимогами; проєкти фармацевтичної промисловості
Ключові слова (англ): 
marketing project; requirements; management of requirements; pharmaceutical industry projects
Анотація (укр): 
У статті представлено результати дослідження сутності та особливостей маркетингових проєктів (МП). Показано, що фармацевтична індустрія впливає на властивості маркетингових проєктів. Аналіз маркетингових проєктів засвідчив їх залежність від сутності маркетингу. Маркетинг це складна та багатокомпонентна система, тому маркетинговий проєкт буде містити у собі ті складові із загальної сукупності маркетингу, які обрали власники проєкту для формування продукту проєкту. В статті проаналізовано ядро маркетингу, яке може утворити контури маркетингового проєкту. Сформована Пітером Друкером мета маркетингу взята за місію маркетингових проєктів, а саме – створення таких властивостей продукту, завдяки яким «він буде продавати себе сам». Такого стану продукту проєкту можна досягнути через задоволення усіх вимог та очікувань головних стейкхолдерів проєкту, а саме, його кінцевих споживачів. У роботі показано, що фармацевтична галузь вносить до маркетингових проєктів додаткові властивості, припущення та обмеження. Продуктом проєкту фармацевтичного виробництва є ліки, а кінцевими споживачами є пацієнти. Додатковим обмеженням, що вносить галузь до маркетингових проєктів, є Кодекс фармацевтичної маркетингової практики IFPMA, який слід враховувати при управлінні МП. Досягнення зазначеної місії МП можливо за умови врахування інтересів усіх учасників. У роботі показано, що є три групи учасників: виробник лікарських засобів; аптеки та медичні заклади як посередники у просуванні; кінцеві споживачі ліків – пацієнти. Ці три групи формують вимоги до майбутнього продукту (тобто, до лікарського засобу), які мають бути враховані. Таке широке коло учасників зазвичай привносить до проєкту конфлікт інтересів, а отже, і конфлікт вимог. У зв’язку з цим в роботі проведено аналіз сутності вимог проєкту, їх збір, формування та управління ними. На сьогодні не існує єдиного підходу до розгляду релевантності вимог маркетингових проєктів, що потребує подальшого аналізу та дослідження. Перспективою подальших досліджень є пошук напряму: управління стейкхолдерами МП; управління вимогами та конфліктом вимог; аналіз ринку МП.
Анотація (англ): 
The article presents the results of research into the essence and features of marketing projects (MP). It is shown that the pharmaceutical industry affects the properties of marketing projects. Analysis of marketing projects showed their dependence on the essence of marketing. Marketing is a complex and multi-component system, therefore, the marketing project will contain those components from the general aggregate of marketing that were chosen by the project owners to form the project product. The article analyzes the core of marketing, which can form the contours of a marketing project. The goal of marketing, formed by Peter Drucker, is accepted as the mission of marketing projects, namely the creation of such properties of the product, thanks to which "it will sell itself." Such a state of the project product can be achieved by meeting all the requirements and expectations of the project's main stakeholders, namely, its end users. The work shows that the pharmaceutical industry brings additional properties, assumptions and limitations to marketing projects. The product of the pharmaceutical production project is medicine, and the final consumers are patients. An additional constraint that the industry brings to marketing projects is the IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices, which should be taken into account when managing MPs. Achieving the specified mission of the MP is possible if the interests of all participants are taken into account. The work shows that there are three groups of participants: the manufacturer of medicinal products; pharmacies and medical institutions as intermediaries in promotion; the end users of medicines are patients. These three groups form the requirements for the future product (that is, for the medicinal product) that must be taken into account. Such a wide range of participants usually brings a conflict of interests and, accordingly, a conflict of requirements to the project. In this regard, the work analyzes the essence of project requirements, their collection, formation and management. Today, there is no single approach to considering the relevance of the requirements of marketing projects, which requires further analysis and research. The prospect of further research is the search for direction: management of MP stakeholders; management of requirements and conflict of requirements; MP market analysis.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 54, 2023
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 54, 2023
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Октябрь 2023
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; Національний університет «Одеська політехніка», Одеса
Литература: 
 1. Шевченко Н. В., Давиденко М. В. Особливості реалізації маркетингових проєктів у системі проєктного менеджменту. Збірка наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки. 2017. № 47. С. 41 – 47.
 2. Руденко О. М., Меленчук В. М. Особливості маркетингових проєктів фармацевтичної промисловості. Управління проєктами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проєктами  в очікуванні глобальної кризи»: тези доповідей. Київ: КНУБА, 2022. С. 101–104.
 3. Дитхелм Г. Управление проєктами : в 2 т. : пер. с нем., 2004. Т. 1. 400 с.
 4. Дзюба Т. В. Вплив маркетингових ризиків на проекти. IX Міжнар. конф. «Управління проєктами у розвитку суспільства». м. Київ, 11–12 травня 2012. С.19–21.
 5. Хулей Грем, Сондерс Джон, Пірси Найджел. Маркетингова стратегія і конкурентне позиціювання пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. 800 с.
 6. Етика маркетингу ліків. URL : https://www.apteka.ua/article/100185.
 7. Sendpulse. Що таке Маркетинг: Визначення. URL : https://sendpulse.ua/ru/support/ glossary/marketing
 8. Руденко О. М., Тесленко П. О. Маркетингові проєкти – сутність та особливості. Збірка праць МНПК «Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та економіці в умовах воєнного стану». Харків-Коблево, 2022. С. 106–109.
 9. Пітер Ф. Друкер. Ефективний керівник. Видавництво КМ-БУКС, 2019. 288 с.
 10. Гарькава В. Ф., Прозорова Г. О., Ігнатова Т. В., Редькіна Є. А., Лук’янчук В. Д., Звягінцева О. Б. Менеджмент та маркетинг у фармації: монографія. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O., 2021. 72 с.
 11. Руденко О. В., Тесленко П. О. Управління вимогами як складова маркетингових проектів. Управління проєктами у розвитку суспільства: тези доповідей. Київ: КНУБА, 2023. С. 204–208.
 12. Henrikki Tikkanen, Jaakko Kujala, Karlos Arttoю (2007) The marketing strategy of a project-based firm: The Four Portfolios Framework. Industrial Marketing Management. Volume 36, Issue 2, P. 194-205.
 13. Войчак А, Шумейко В. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту. Маркетинг в Україні. 2009. № 4. С. 52 – 55.
 14. Stewart A. Higgins, Maurice de Laat, Paul M.C. Gieles, and Emilienne M. Geurts (2003). Managing Requirements for Medical IT Products. URL : https://www.tamps.cinvestav.mx/~ertello/svam/s04-SWE-Medic.pdf
 15. Руденко О. М., Андрієнко В. О., Тесленко П. О. Інтернет-маркетинг, як форма маркетингових проектів. Тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Р3М-2022; відп. за вип. П. О.Тесленко Одеса: ІШІР, 2022. С. 94–96.
 16. Чимшир В. И. Проєкт как система: Монография. Одесса: Институт креативных технологий, 2011. 159 с.
 17. Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Кадикова І. М., Чумаченко І. В. Метрики процесів управління та контролю вимог у проєктах. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2017. № 4. С. 179 – 186.
 18. Ушакова І. О., Макарова Г. В. Методика управління вимогами в гнучких методологіях. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2. С. 93–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2018_2_15

 

References: 
 1. Shevchenko, N. V., Davydenko, M. V. (2017). Peculiarities of implementation of marketing projects in the project management system. Collection of scientific papers of ChDTU. Series of economic sciences, 47, 41–47.
 2. Rudenko, O. M., Melenchuk, V. M. (2022). Peculiarities of marketing projects of the pharmaceutical industry. Management of projects in the development of society. Topic: "Project management in anticipation of a global crisis": theses of reports. Kyiv: KNUBA, 101–104.
 3. Diethelm, H. (2004). Project management: in 2 volumes: trans. with German, 400.
 4. Dzyuba, T. V. (2012). The influence of marketing risks on projects.Proc.  IX International Conference "Project Management in the Development of Society". Kyiv, May 11–12, 2012. Pp.19–21.
 5. Huley, Graham, Saunders, John, Pierce, Nigel. (2005). Marketing strategy and competitive positioning. Trans. from English. Dnipropetrovsk: Balance Business Books, 800.
 6. Medicine marketing ethics. URL: https://www.apteka.ua/article/100185.
 7. Sendpulse. What is Marketing: Definition. URL: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/marketing
 8. Rudenko, O. M., Teslenko, P. O. (2022). Marketing projects – essence and features. Collection of works of the MNPC "Intellectual information systems in project management and economy under martial law", Kharkiv-Koblevo, pp. 106–109.
 9. Drucker, Peter F. (2019). An effective manager. KM-BUKS Publishing House, 288.
 10. Garkava, V. F., Prozorova, G. O., Ignatova, T. V., Redkina, E. A., Lukyanchuk, V. D., Zvyagintseva, O. B. (2021). Management and marketing in pharmacy: Monograph. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O., 72.
 11. Rudenko, O. V., Teslenko, P. O. (2023). Management of requirements as a component of marketing projects. Management of projects in the development of society: theses of reports. Kyiv: KNUBA, pp. 204–208.
 12. Henrikki, Tikkanen, Jaakko, Kujala, Karlos, Artto. (2007). The marketing strategy of a project-based firm: The Four Portfolios Framework. Industrial Marketing Management, 36, 2, 194–205.
 13. Vojchak, A., Shumeiko, V. (2009). Study of modern concepts of marketing and marketing management. Marketing in Ukraine, 4, 52–55.
 14. Higgins, Stewart A., de Laat, Maurice, Gieles, Paul M. C. and Geurts, Emilienne M. (2003). Managing Requirements for Medical IT Products. URL : https://www.tamps.cinvestav.mx/~ertello/svam/s04-SWE-Medic.pdf
 15. Rudenko, O. M., Andrienko, V. O., Teslenko, P. O. (2022). Internet marketing as a form of marketing projects. Abstracts of reports of the VII International scientific and practical conference R3M-2022. Odesa: ISHIR, 2022. Pp. 94–96.
 16. Chimshir, V. I., Teslenko, P. A. (201). Project as a system [Monograph]. Odessa: Institute of Creative Technologies, 159.
 17. Guseva, Yu. Yu., Martynenko, O. S., Kadykova, I. M., Chumachenko, I. V. (2017). Metrics of the processes of management and control of requirements in projects. Radio electronics, informatics, management, 4, 179–186.
 18. Ushakova, I. O., Makarova, G. V. (2018). Methodology of requirements management in flexible methodologies. Collection of scientific papers of the Kharkiv National University of the Air Force, 2, 93–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2018_2_15