Інформаційна технологія гармонізації діяльності та діагностики закладу вищої освіти

Заголовок (англійською): 
Information technology for the harmonization of activities and diagnostics of the institution of higher education
Автор(и): 
Цюцюра М. І.
Криворучко О. В.
Цюцюра С. В.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura M.
Kryvoruchko O.
Tsiutsiura S.
Ключові слова (укр): 
конвергентна методологія управління розвитком ЗВО; етапи розвитку освітнього простору; дивергентна методологія; гармонізація
Ключові слова (англ): 
convergent methodology for managing the development of higher education institutions; stages of development of educational space; divergent methodology; harmonization
Анотація (укр): 
Забезпечення членства України в Євросоюзі та вступу України до НАТО вимагає високого рівня життя громадян України, потребує активного використання наукового потенціалу держави у створенні прогресивних інформаційних технологій управління розвитком закладів вищої освіти. Вирішення проблем, які постали перед Україною на шляху до євроінтеграції, потребує застосування конвергентно-дивергентної методології розробки та функціонування інформаційних технологій гармонізації зрівноваженого освітнього простору при стратегічному управлінні розвитком сучасних закладів вищої освіти. Ця методологія уможливлює в мінімально-збитковому інформаційному просторі об’єднати трудові, організаційні, управлінські, технологічні, бізнесові, науково-методичні і наукові процеси ЗВО та значно підвищити якість освіти і науки в підготовці: бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів на основі впровадження нових науково-навчальних стратегій, проєктів і програм, а також підвищити рейтинг ЗВО в конкурентному середовищі. Інтегрована імовірнісна багатостратегічна модель навчання, яка дає змогу моделювати в реальному вимірі часу різнорідні за фізичними, функціональними та освітніми ознаками процеси підготовки фахівців з вищої освіти за різними спеціальностями, наукових кадрів, перепідготовки викладачів, спеціалістів для ведення бізнесової діяльності за умов стаціонарної і дистанційної систем навчання. При цьому інтегрованість моделі визначається в поєднанні базових педагогічних стратегій із заохоченням, із корегуванням, змішаної стратегії та об’єктивної, які ґрунтуються на видачі повідомлень і зміні оцінок якості навчання в нормальних і турбулентних умовах навчання. Методи моделювання бізнес-процесів управління розвитком ЗВО ґрунтуються на основі функціональних інструментів методології гармонізації освітнього середовища щодо підвищення якості навчання за умов визначення потенційних матеріальних і кадрових ресурсів ЗВО із застосуванням фінансово-економічних інструментів SWOT-аналізу їх, а також при прийнятті управлінських рішень щодо побудови інформаційної системи гармонізації «організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО» та дослідженні організаційно-економічних і фінансових прибуткових стратегій виживання ЗВО в конкурентному середовищі. Розроблені в роботі теоретичні засади автоматизованого управління закладами освіти та інформаційних технологій і систем управління їх структурними підрозділами містять в собі елементи системного, інформаційного, проєктного, процесного та ціннісно-компетентнісного підходів. Це дасть змогу одержати результати, які мають доволі високий ступінь готовності до використання при реалізації аналогічних інформаційних технологій в ЗВО освітнього простору.
Анотація (англ): 
Ensuring Ukraine's membership in the European Union and Ukraine's accession to NATO requires a high standard of living for the citizens of Ukraine, and requires the active use of the state's scientific potential in the creation of progressive information technologies for managing the development of higher education institutions. Solving the problems faced by Ukraine on the way to European integration requires the use of a convergent-divergent methodology for the development and functioning of information technologies for the harmonization of a balanced educational space in the strategic management of the development of modern institutions of higher education. This methodology makes it possible to combine labor, organizational, managerial, technological, business, scientific-methodical and scientific processes of higher education institutions in a minimally-lossy information space and significantly improve the quality of education and science in the training of: bachelors, masters, postgraduates, doctoral students on the basis of the introduction of new scientific and educational strategies, projects and programs, as well as to increase the rating of higher education institutions in a competitive environment. An integrated probabilistic multi-strategic model of training, which makes it possible to simulate in real time the processes of training of specialists in higher education in various specialties, scientific personnel, retraining of teachers, specialists for conducting business activities under the conditions of stationary and distance learning systems, which are heterogeneous in terms of physical, functional and educational characteristics . At the same time, the integration of the model is determined by the combination of basic pedagogical strategies with encouragement, with correction, mixed strategy and objective, which are based on the issuance of messages and changes in the assessment of the quality of learning in normal and turbulent learning conditions. The methods of modeling business processes of higher education development management are based on the functional tools of the methodology of harmonizing the educational environment to improve the quality of education under the conditions of determining the potential material and personnel resources of higher education with the use of financial and economic tools of their SWOT analysis, as well as when making management decisions regarding the construction of information the system of harmonization of "organizational competence in the management of the development of educational institutions" and the study of organizational, economic and financial profitable strategies for the survival of educational institutions in a competitive environment. The theoretical foundations of the automated management of educational institutions and information technologies and management systems of their structural subdivisions developed in the work contain elements of system, information, project, process and value-competency approaches. This will make it possible to obtain results that have a fairly high degree of readiness for use in the implementation of similar information technologies in higher educational institutions of the educational space.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 54, 2023
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 54, 2023
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Октябрь 2023
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Державний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
 1. Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В. Інформаційна технологія розвитку змісту освіти: монографія Київ : ЦП «Компринт», 2019. 118 с.: іл. ISBN -978-966-929-967-9.
 2. Цюцюра М. І., Криворучко О. В., Цюцюра С. В. Дивергентна методологія гармонізації рішень в управлінні закладами вищої освіти: монографія. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. 230 с.: іл. ISBN 978-617-7890-18-7.
 3. Бушуєв С. Д., Цюцюра М. І. Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 1, №1.
  Рр. 105–126. https://journal.iitta.gov.ua › itlt › article › view.
 4. Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M. (2020) Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679. (Scopus). Видання індексовано в МНБД: SCOPUS, Index Copernicus, ScienseIndex, BASE, WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, American Chemical Society.
 5. Williams T. Learning from projects. Journal of operational research society, 54, 2003. P. 443–451. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jors.2601549.
 6. Kryvoruchko Olena, Kostiuk Mykhailo, Tsiutsiura Mykola. Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; Volume 7 Issue 07, 2017. P. 1098-1100. Видання індексовано в МНБД: Index Copernicus, BASE.
 7. Цюцюра М. І., Криворучко О. В. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ : КНУБА, 2015. № 21. С. 99–104. Видання індексовано в МНБД: Index Copernicus, BASE.
 8. Цюцюра М. І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ : КНУБА, 2015. № 22. С. 89–94. Видання індексовано в МНБД: Index Copernicus, BASE.
 9. Цюцюра М. І., Криворучко О. В., Цюцюра С. В., Цюцюра Г. О. Методика проектування системи Менеджменту Якості Освіти у ВНЗ на основі логікоструктурного підходу. Управління розвитком складних систем. 2017. № 28.
  С. 171 – 177. Видання індексовано в МНБД: Index Copernicus, BASE.
 10. Цюцюра М. І. Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ : КНУБА, 2017. № 29. С. 177 – 183. Видання індексовано в МНБД: Index Copernicus, BASE.
 11. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Бабаев И. А., Яковенко В. Б., Гриша Е. В., Дзюба С. В., Войтенко А. С. Креативные технологи управления проектами и программами: монография. Київ : Саммит-Книга, 2010. 768 с.
 12. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Неизвестный С. И. Механизмы конвергенции методологий управления проектами. Управління розвитком складних систем. 2012. №11. С. 5–13.
 13. Дорош М. С. Системний підхід до управління інформаційними процесами інноваційно-інвестиційного проекту. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Чернігів, 2009. № 01 (002). С. 90–102.
 14. Власов В. Г., Кострова В. Н., Львов Я. Е. Программно-целевой подход к процессу управления функционированием и развитием ВУЗа. Инновации в образовании. 2003. № 3. С. 15–18.
 15. Биков В. Ю. та ін. Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально-економічного розвитку України. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. Вип. 26 (30) : Харків : НТУ "ХПІ", 2010.
  С. 61–71.
 16. Биков В. Ю. Конкуренція – ринковий інструмент інноваційного розвитку системи професійної освіти. Нові технології навчання: наук.-мет. сб. Київ : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. № 64. С. 22–36.
 17. Биков В. Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ, Інформаційні технології в освіті, № 10, 2011. С. 8–23.
 18. Павлов А. А., Чернов С. К., Кошкин К. В., Мисюра Е. Н. Математические основы управления проектами наукоемких производств. Николаев: нац. ун-т кораблестроения им. С. О. Макарова, 2006. 208 с.
 19. Лізунов П. П., Білошицький А. О. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Системи обробки інформації. 2007. Вип. 5 (63). С. 2–7.
 20. Криворучко О. В., Рзаєва С. Л., Краснощок В. М. MS Office у вирішенні завдань на підприємствах торгівлі: навч. посіб. Київ: КНТЕУ, 2008. 345 с.
 21. Ключові характеристики діяльності бізнесу. URL: http://www.it.uа.
 22. Русінова О. Дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку промислового підприємства. СХІД. 2016. № 6. (146). С. 43–48.
 23. Данченко Е. Б., Чернова Л. С., Бедрий Д. И., Погорелова Е. В., Мазуркевич А. И. Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий: монография. Днепропетровск : IMA-Press, 2011. 237 с.
 24. Бідюк П. І., Просянкіна-Жарова Т. І., Терентьєв О. М. Застосування методики адаптивного моделювання для прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів. Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності молоді – основа розвитку громадського суспільства та становлення економіки знань: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2017 року, м. Київ. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 41–43. Бібліогр.: 6 назв.
 25. Бідюк П. І., Федоров А. В. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках. Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал. 2009. № 1. С. 65–74. Бібліогр.: 11 назв.
References: 
 1. Tyustsyura, M. I., Tyustsyura, S. V., Kryvoruchko, O. V. (2019). Information technology for the development of the content of education: a monograph. Kyiv: CP "Comprint", 118.: illustrations. ISBN-978-966-929-967-9.
 2. Tsyutsyura, M. I., Kryvoruchko, O. V., Tsyutsyura, S. V. (2020). Divergent methodology of harmonization of decisions in the management of higher education institutions: monograph. Kyiv: FOP Yamchynskyi O. V., 230.: illustrations. ISBN-978-617-7890-18-7.
 3. Bushuev, S. D., Tsiutsyura, M. I. (2018). Development methodology and principles of functioning of information technology for the harmonization of educational content. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 1, 105-126. https://journal.iitta.gov.ua› itlt› article › view.
 4. Korzh, R., Peleshchyshyn, A., Trach, O., Tsiutsiura, M. (2020). Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679.
 5. Williams, T. (2003). Learning from projects. Journal of operational research society, 54, 443‑451. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jors.2601549.
 6. Kryvoruchko, Olena, Kostiuk, Mykhailo, Tsiutsiura, Mykola. (2017). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; 7, 07, 1098–1100.
 7. Tsiutsiura, Mikola, & Kryvoruchko, Olena. (2015). Features and principles values-based approach to management education content. Management of Development of Complex Systems, 21, 99–104 [in Ukrainian].
 8. Tsiutsiura, Mikola. (2015). Organizational mechanisms of change in the educational environment. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 89–94.
 9. Tsiutsiura, Mikola, Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena & Tsiutsiura, Halyna. (2017). Method of education quality management system design based on logical framework approach. Management of Development of Complex Systems, 28, 171–177.
 10. Tsiutsiura, Mikola. (2017). Study of functional tasks in analysis of IT-products cost problems. Management of development of complex systems, 29, 177–183.
 11. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Babaev, I. A., Yakovenko, V. B., Grisha, E. V., Dzyuba, S. V., Voytenko, A. S. (2010). Creative technologies for managing projects and programs: monograph. Kiev: Summit-Kniga, 768.
 12. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Neizvestny, S. I. (2012). Mechanisms of convergence of project management methodologies. Development management of folding systems, 11, 5–13.
 13. Dorosh, M. S. (2009). Systematic approach to the management of information processes of the innovation-investment project. Scientific Bulletin of the Chernihiv State Institute of Economics and Management, 01 (002), 90–102.
 14. Vlasov, V. G., Kostrova, V. N., Lvov, Ya. E. (2003). Program-targeted approach to the process of managing the functioning and development of the university. Innovations in education, 3, 15–18.
 15. Bikov, V. Yu. (2010). Project management systems and programs are modern tools for the innovative social and economic development of Ukraine. Problems and prospects for the formation of the national humanitarian and technical elite, 26 (30), 61–71.
 16. Bikov, V. Yu. (2010). Competition as a market tool for the innovative development of the professional education system. New technologies for training, 64, 22–36.
 17. Bikov, V. Yu. (2011). Cloud technologies, ІCT-outsourcing and new functions of ІCT for the development of lighting and scientific installations.  Information technologies in education, 10, 8–23.
 18. Pavlov, A. A., Chernov, S. K., Koshkin, K. V., Misyura, E. N. (2006). Mathematical foundations of high-tech production project management. Nikolaev: nat. University of shipbuilding im. S. O. Makarova, 208.
 19. Lizunov, P. P., Biloshitskyi, A. O. (2007). Models and means of forming a complex informational and educational environment of an educational institution. Information processing systems, 5 (63), 2–7.
 20. Kryvoruchko, O. V., Rzaeva, S. L., Krasnoshchok, V. M. (2008). MS Office in solving tasks at trade enterprises: training. Manual. Kyiv: KNTEU, 345.
 21. Key characteristics of business activity. URL: http://www.it.uа.
 22. Rusinova, O. (2016). Divergent-convergent approach to the management of ensuring the development of an industrial enterprise. EAST, 6, 146, 43–48.
 23. Danchenko, E. B., Chernova, L. S., Bedriy, D. I., Pogorelova, E. V., Mazurkevich, A. I. (2011). Functional cost analysis in project management of high technology enterprises: monograph. Dnepropetrovsk: IMA-Press, 237.
 24. Bidyuk, P. I., Prosyankina-Zharova, T. I., Terentiev, O. O. (2017). Application of the adaptive modeling technique for forecasting non-linear non-stationary financial processes. The development of economic education and the formation of the foundations of financial literacy of young people is the basis of the development of public society and the formation of the knowledge economy: materials of the International Scientific and Practical Conference, September 29-30, 2017, Kyiv. Kyiv: Institute of the Gifted Child of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. P. 41–43. Bibliography: 6 titles.
 25. Bidyuk, P. I., Fedorov, A. V. (2009). Probabilistic forecasting of pricing processes on stock markets. System research and information technology: scientific and technical journal, 1, 65–74.