Модель полікритеріальної діагностики конкурентостроможності підприємств електронної торгівлі

Заголовок (англійською): 
Model of multi-criterion diagnostics of the competitiveness of electronic trade enterprises
Автор(и): 
Яремич В. Р.
Автор(и) (англ): 
Yaremych V.
Ключові слова (укр): 
підприємство електронної торгівлі; конкурентоспроможність; модель оцінки конкурентоспроможності; ефективність діяльності підприємства; юзабіліті сайту
Ключові слова (англ): 
electronic trade enterprise; competitiveness; competitiveness assessment model; efficiency of the enterprise; site usability
Анотація (укр): 
Статтю присвячено питанням оцінювання конкурентоспроможності підприємств електронної торгівлі. Діагностика конкурентоспроможності підприємств є актуальною проблемою оскільки в умовах конкурентного середовища підприємства мають постійно аналізувати результати своєї діяльності, визначати власну життєздатність. На сьогодні немає і не може бути єдиної методики оцінювання конкурентоспроможності. Це пов’язано зі складністю проблеми і особливостями підприємств різних сфер діяльності. У роботі узагальнено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств, запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства електронної торгівлі, що ґрунтується на полікритеріальній моделі оцінки конкурентоспроможності. На основі аналізу факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств електронної торгівлі, запропоновано систему індикаторів конкурентоспроможності підприємства електронної торгівлі, які включають показники ефективності функціонування підприємства, показники частини ринку підприємства та динаміки зміни частини ринку, показники ефективності сайтів підприємств електронної торгівлі, зокрема їх юзабіліті, функціональності, безпеки. Проведено апробацію запропонованої політикритеріальної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств електронної торгівлі на прикладі підприємств продажу електротоварів і побутової техніки, виконано аналіз фінансової звітності вибраних підприємств, визначено частину ринку кожного підприємства і динаміку її зміни, проаналізовано сайти підприємств, у т. ч. і з залученням фокус-груп, визначено значення інтегральних показників конкурентоспроможності досліджуваних підприємств, рейтинг їх конкурентоспроможності, що дає змогу зробити висновок про придатність пропонованої моделі до застосування.
Анотація (англ): 
The article is devoted to issues of assessing the competitiveness of e-commerce enterprises. Diagnostics of the competitiveness of enterprises is an urgent problem because in the conditions of a competitive environment enterprises must constantly analyze the results of their activities and determine their own viability. Currently, there is no and cannot be a single methodology for assessing competitiveness. This is due to the complexity of the problem and the peculiarities of enterprises in various spheres of activity. The purpose of the work is to build and test a model for assessing the competitiveness of e-commerce enterprises. The work summarizes the classification of methods for assessing the competitiveness of enterprises, proposes a methodology for assessing the competitiveness of an e-commerce enterprise, which is based on a multi-criteria model for assessing competitiveness. Based on the analysis of factors affecting the competitiveness of e-commerce enterprises, a system of indicators of the competitiveness of an e-commerce enterprise is proposed, which include indicators of the efficiency of the enterprise's functioning, indicators of the enterprise's market share and the dynamics of changes in market share, indicators of the effectiveness of the websites of e-commerce enterprises, in particular their usability, functionality, security. Approbation of the proposed political criteria model for assessing the competitiveness of e-commerce enterprises was carried out on the example of enterprises selling electrical goods and household appliances, an analysis of the financial statements of selected enterprises was carried out, the market share of each enterprise and the dynamics of its change were determined, the websites of enterprises were analyzed, including with the involvement of focus groups, it was determined the value of the integrated indicators of the competitiveness of the studied enterprises, the rating of their competitiveness, which makes it possible to draw a conclusion about the suitability of this model for application.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 54, 2023
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, number 54, 2023
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Октябрь 2023
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Державний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
 1. Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів: пер. з англ. Київ: Наш формат, 2020. 424 с.
 2. Грицишин Н. Конкурентоспроможність виробничого підприємства. Галицький економічний вісник. 2005. № 1.
  С. 29–34.
 3. Гетьман О. О., Шаповал. В.М. Економічна діагностика: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 307 с.
 4. Ладунка І. С., Братанов М. І. Дослідження факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 189–194.
 5. Кузьмін О. Є., Горбаль Н. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. 304 с.
 6. Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
 7. Черваньов Д. М., Названова. Л. Конкурентноздатність та менеджмент підприємств. Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр; за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2007. Вип. 12. 419 с.
 8. Бабій О. Н., Бахвалова Н. А., Сабадирьова А. Л. Визначення і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства і його продукції. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса: ОДЕУ, 2007. Вип. 26. 416 с.
 9. Радєва М. М., Маслов П. М. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Держава та регіони. 2004. № 3. С. 176–180.
 10. Вівчарин Н. Вибір і оцінка факторів, які впливають на конкурентоспроможність торгово-посередницьких підприємств. Галицький економічний вісник. 2005. № 2 (6). С. 59–66.
 11. Комарницький І. М., Бублик М. І., Мужилівський М. Д. Розробка концепції оцінки якості веб-сайтів як умови розвитку електронного підприємництва. Вісник ЖДТУ. 2008. № 1 (43). С. 177–189.
 12. Брінь П. В., Мохамад Нехме. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, показники та методичні засади динамічної оцінки. Причорноморські економічні студії. 2021. № 64. С. 36–42.
 13. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–160.
 14. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Романко О. П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія. за заг. ред. проф. Кузьміна О. Є. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 180 с.
 15. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення :монографія за заг. ред.
  О. Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.
References: 
 1. Porter, M. (2020). Competitive strategy. Techniques of industry and competitor analysis: trans. from English Kyiv: Nash format, 424.
 2. Hrytsyshyn, N. (2005). Competitiveness of the production enterprise. Halytskyi ekonomichniy visnyk, 1, 29–34.
 3. Hetman, O. O. Shapoval, V. M. (2007). Economic diagnostics: [study guide for students of higher educational institutions. Kyiv: Center for Educational Literature, 307.
 4. Ladunka, I. S., Bratanov, M. I. (2016). Study of influencing factors on the competitiveness of domestic enterprises. Economy and society, 5, 189–194.
 5. Kuzmin, O. E., Gorbal, N. I. (2005). Management of the international competitiveness of the enterprise: [textbook]. Lviv: Kompakt-LV, 304.
 6. Dolzhansky, I. Z., Zagorna, T. O. (2006). Competitiveness of the enterprise: [study guide]. Kyiv: Center for Educational Literature, 384.
 7. Chervanov, D. M., Nazvanova, L. (2007). Competitiveness and enterprise management. Theoretical and applied questions of economics, 12, 419.
 8. Babii, O. N., Bakhvalova, N. A., Sabadyryova, A. L. (2007). Determination and evaluation of the competitiveness of the potential of the enterprise and its products. Herald of social and economic research, 26, 416.
 9. Radeva, M. M., Maslov, P. M. (2004). Complex assessment of enterprise competitiveness. State and regions, 3, 176–180.
 10. Vivcharyn, N. (2005). Selection and evaluation of factors that affect the competitiveness of trade and intermediary enterprises. Halytskyi ekonomichniy visnyk, 2 (6), 59–66.
 11. Komarnytskyi, I. M., Bublyk, M. I., Muzhilivskyi, M. D. (2008). Development of the concept of website quality assessment as a condition for the development of e-business. Bulletin of ZHTU, 1 (43), 177–189.
 12. Brin, P. V., Nekhme, Mohamad. (2021). Enterprise competitiveness: essence, indicators and methodical principles of dynamic assessment. Black Sea Economic Studies, 64, 36–42.
 13. Levytska, A. O. (2013). Methods of assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification. Mechanism of economic regulation, 4, 155–160.
 14. Kuzmin, O. E., Melnyk, O. G., Romanko, O. P. (2011). Enterprise competitiveness: planning and diagnostics: monograph in general ed. Doctor of Economics, Prof. Kuzmina O. E. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 180.
 15. Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of improvement. (2013). Odesa: Atlant, 470.