Аннотації

Автор(и):
Лі Мін
Автор(и) (англ)
Lee Min
Дата публікації:

30.11.2022

Анотація (укр):

Управління проєктами – галузь, що постійно розвивається, для успішної роботи в якій необхідно застосовувати поєднання декількох підходів. Кожна з методологій пропонує унікальні принципи ведення проєкту від початкової стадії до завершення. Під час вибору методології необхідно враховувати доволі багато чинників: сферу діяльності, пріоритети проєкту, складність проєктів, спеціалізацію ролей, обсяг організації. Маючи в своєму розпорядженні правильну методологію управління проєктами, можна підвищити ефективність реалізації проєктів і впровадити процеси, придатні для команди й організації. Пропонована робота присвячена розробці і дослідженню методу вибору проєктного підходу на основі моделі «Cynefin». Запропонований метод дає змогу ефективно проводити вибір методології управління проєктом з врахуванням факторів впливу саме на міжнародні проєкти, що не спрямовані на розроблення програмного забезпечення. Розроблений метод побудовано на концепції інструменту оцінки ризиків. Модель, що лягла в основу методу, представляється у вигляді системи координат, на осі якої наносяться характеристики проєкту, кількість осей залежить від параметрів проєкту, які доцільно використовувати. Для кожного параметра вибираються характеристики, які впливають на процес проєктної діяльності найбільшою мірою. Міжнародними експертами і замовником визначаються та узгоджуються кількість і характеристики параметрів, що наносяться на діаграму. Отримана діаграма із характеристиками методології є проміжним результатом моделі. Вона дає змогу наочно відображати можливості застосування тієї чи іншої методології у межах наявних параметрів. Для дослідження ефективності розробленого методу в роботі проведено аналіз міжнародного проєкту з розроблення газоочисних пристроїв для вентиляційних систем, апробація моделі проходила шляхом порівняння його вихідних параметрів з наявними параметрами та їхніми характеристиками на момент реалізації проєкту, після чого наносились отримані дані на діаграму. Надалі було виконано співвідношення діаграми характеристик проєкту з діаграмою характеристик методологій. Отримані результати підтверджують суттєві переваги розробленої моделі, оскільки допомагають вибрати відповідну методологію управління проєктом, за рахунок чого мінімізувати ризики зриву термінів проєкту, як мінімум ризик закриття проєкту через зростання фінансових вимог чи невиконання зобов'язань перед замовником. Крім того, вибір відповідної методології може значною мірою підвищити і полегшити процеси роботи над проєктом.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Project management is an ever-evolving field that requires a combination of approaches to be successful. Each of the methodologies offers unique principles of project management from the initial stage to completion. When choosing a methodology, it is necessary to take into account quite a few factors: the field of activity, project priorities, project complexity, specialization of roles, and the scope of the organization. With the right project management methodology in place, you can improve the efficiency of project delivery and implement processes that work for the team and the organization. The proposed work is devoted to the development and research of the method of choosing a project approach based on the "Cynefin" model. the proposed method makes it possible to more effectively choose a project management methodology, taking into account the factors of influence specifically on international projects that are not aimed at software development. The developed method is based on the concept of a risk assessment tool. The model that formed the basis of the method is presented in the form of a coordinate system, on the axis of which the characteristics of the project are plotted, the number of axes depends on the parameters of the project, which are appropriate to use. For each parameter, the characteristics that influence the project activity process to the greatest extent are selected. International experts and the customer determine and agree on the number and characteristics of the parameters to be plotted on the diagram. The obtained diagram with the characteristics of the methodology is an intermediate result of the model. It allows you to visually display the possibilities of applying one or another methodology within the available parameters. To investigate the effectiveness of the developed method, the work analyzed the international project on the development of gas cleaning devices for ventilation systems, the model was tested by comparing its initial parameters with the available parameters and their characteristics at the time of project implementation, after which the obtained data were plotted on a diagram. In the future, the ratio of the diagram of the characteristics of the project with the diagram of the characteristics of the methodologies was performed. The obtained results confirm the significant advantages of the developed model, as they allow to choose the appropriate project management methodology, due to which the risks of disruption of the project terms are minimized, at least the risk of closing the project due to an increase in financial requirements or non-fulfillment of obligations to the customer. In addition, the choice of the appropriate methodology can significantly improve and facilitate the work processes on the project.

Література:

1.     World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery WIR 2021 (unctad.org)

2.     Paulk M. C. Agile Methodologies and Process Discipline. The Journal of Defense Software Engineering. 2002.
P. 15–18. DOI:10.1184/R1/6620972.V1,

3.     Santos C., Araújo M. Requirements for a project evaluation and selection methodology. 3 rd International Conference on Project Evaluation ICOPEV, Guimarães, Portugal. 2016;49-52

4.     Taweel A., Delaney B., Arvanitis T. N., Zhao L. Communication, Knowledge and Co-ordination Management in Globally Distributed Software Development: Informed by a scientific Software Engineering Case Study // 4th IEEE International Conference on Global Software Engineering. Limerick, Ireland. 13–16 July 2009. P. 370–375. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.58.

5.     Fowler M. ”Using an Agile Software Process with Offshore development”, http://martinfowler.com/articles/agileOffshore.html, July 2006 (Retrieved on March 10, 2010)

6.     Malik Hneif, Siew Hockow, “Review of Agile Methodologies in software Development”, International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, ISSN: 2076-734X, EISSN: 2076-7366, Volume 1, Issue 1, October 2009

7.     Sharp J. H., Ryan S. D. Global Agile Team Configuration. Journal of Strategic Innovation and Sustainability. 2011. Vol. 7. No. 1. P. 120–134. URL: http://www.digitalcommons.www.na-businesspress.com/JSIS/SharpWeb.pd

8.     Латкін М. О. Методологічні основи створення системи управління ризиками проектів підприємства : дис. … д-ра техн. наук. – Харків, 2009. 412 с.

9.     Бушуєва Н. С., Ярошенко О. Ф., Ярошенко Р. Ф. Управління проектами та програмами організаційного розвитку. Київ: Самміт- Книга, 2010. – 198 с.7.

10.  Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. Харків. : ХНУРЭ, 2015. 244 с.

11.   Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт : автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, 2009. 20 с.

12.  Joslin R., Müller R. The impact of project methodologies on project success in different project environments. International Journal of Managing Projects in Business. 2016;9(2):364–88. DOI.org/10.1108/IJMPB - 03 - 2015 – 0025.

13.  Huemann M., Silvius G. Projects to create the future: Managing projects meets sustainable development. Int J Proj Manag. 2017; 35:1066–70.

14.  Silva V. B. S., Schramm, F., & Damasceno, A. C. (2016). A multicriteria approach for selection of agile methodologies in software development projects. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Budapest, Hungary, 2056-2060. https://doi.org/10.1109/SMC.2016.7844542]

15.  Hernández Ledesma Gil, Ramos Erik Fernández, Carlos Aguilar Cisneros, Jorge Rosas-Sumano Juan, & Morales-Ignacio Luis (2017). Selection of Best Software Engineering Practices: A Multi-Criteria Decision Making Approach. Research in Computing Science, 136(136), 47-60. https://doi.org/10.13053/rcs-136-1-4

16.  Сенів, М. М. (2021). Засіб для підбору методології розроблення програмного забезпечення з урахуванням метрик проєкту. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 120-125. https://doi.org/10.36930/40310318

17.  Victor, M., & Upadhyay, N. (2011). Selection of Software Testing Technique: A Multi Criteria Decision Making Approach. In: Nagamalai, D., Renault, E., & Dhanuskodi, M. (Eds.). Trends in Computer Science, Engineering and Information Technology. CCSEIT 2011. Communications in Computer and Information Science, 204, Springer, Berlin, Heidelberg, 453–462. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24043-0_46

18.  Kononenko I. V., & Lutsenko S. Yu. (2017). Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management, 2(1224), 8–17. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1224.2

19.  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition, Project Management Institute

20.  Лі Мін. Застосування гнучкої (Agile) методології для виконання міжнародних спільних наукових проектів. № 38. 2019. C. 103 – 110, dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9788555.

21.  Snowden D. J., Boone M. E. (2007) ‘A Leader’s Framework of Decision Making’, Harvard Business Review, November, pp. 69–76.

22.  Williams B., Hummelbrunner R. (2011) Systems Concepts in Action: A Practitioner's Toolkit, Stanford, Stanford University Press.

References:

1.     World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery WIR 2021 (unctad.org).

2.     Paulk, M. C. (2002). Agile Methodologies and Process Discipline. The Journal of Defense Software Engineering, 15–18. DOI:10.1184/R1/6620972.V1.

3.     Santos, C., Araújo, M. (2016). Requirements for a project evaluation and selection methodology. 3rd International Conference on Project Evaluation ICOPEV, Guimarães, Portugal, pp. 49-52

4.     Taweel, A., Delaney, B., Arvanitis, T. N., Zhao, L. (2009). Communication, Knowledge and Co-ordination Management in Globally Distributed Software Development: Informed by a scientific Software Engineering Case Study. 4th IEEE International Conference on Global Software Engineering. Limerick, Ireland, 13–16 July 2009, Pp. 370–375. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.58.

5.     Fowler, M. (2010). Using an Agile Software Process with Offshore development. http://martinfowler.com/articles/agileOffshore.html, July 2006 (Retrieved on March 10, 2010)

6.     Hneif, Malik, Hockow, Siew. (2009). Review of Agile Methodologies in software Development. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 1, 1.

7.     Sharp, J. H., Ryan, S. D. (2011). Global Agile Team Configuration. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 7, 1, 120–134. URL: http://www.digitalcommons.www.na-businesspress.com/JSIS/SharpWeb.pd

8.     Latkin, M. O. (2009). Methodological backgrounds of creation ofsystems of risks management of the companys projects. DSc thesis. KH., 412.

9.     Bushuyeva, N. S., Yaroshenko, YU. F., Yaroshenko, R. F. (2010). Project management and programmes of organizational development. K.: Sammit- Knyha, 198.

10.  Timofyeyev, I V., Chumachenko, O. V. (2015). Modeling of the processes in the economics and project management using new information technologies: monograph. KH. : KHNURÉ, 244

11.  Yemelʹyanova, O. V. (2009). Models and methods of planning of infrastructure projects and programmes with management of alternative variants of the work activities. PhD thesis. KH., 20.

12.  Joslin, R., Müller, R. (2016). The impact of project methodologies on project success in different project environments. International Journal of Managing Projects in Business, 9(2), 364–88. DOI.org/10.1108/IJMPB - 03 - 2015 - 0025

13.  Huemann, M., Silvius, G. (2017). Projects to create the future: Managing projects meets sustainable development. Int J Proj Manag.,35, 1066–70.

14.  Silva V. B., Schramm, F. S. & Damasceno, A. C. (2016). A multicriteria approach for selection of agile methodologies in software development projects. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Budapest, Hungary, 2056-2060. https://doi.org/10.1109/SMC.2016.7844542]

15.  Hernández, Ledesma Gil, Ramos, Erik Fernández, Carlos, Aguilar Cisneros, Jorge, Rosas-Sumano Juan & Morales-Ignacio, Luis. (2017). Selection of Best Software Engineering Practices: A Multi-Criteria Decision Making Approach. Research in Computing Science, 136(136), 47-60. https://doi.org/10.13053/rcs-136-1-4

16.  Seniv, M. M. (2021). Tool for choosing method of development of soft using metrics of the project. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 31(3), 120-125. https://doi.org/10.36930/40310318

17.  Victor, M. & Upadhyay, N. (2011). Selection of Software Testing Technique: A Multi Criteria Decision Making Approach. In: Nagamalai, D., Renault, E., & Dhanuskodi, M. (Eds.). Trends in Computer Science, Engineering and Information Technology. CCSEIT 2011. Communications in Computer and Information Science, 204, 453-462. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24043-0_46

18.  Kononenko, I. V. & Lutsenko, S. Yu. (2017). Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management, 2(1224), 8-17. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1224.2

19.  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017).  Sixth Edition, Project Management Institute.

20.  Min, Li. (2019).  Use of angile methodology for participating joint international scientific projects. Management of development of complex systems, 38, 103–110. dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9788555.

21.  Snowden, D. J., Boone, M. E. (2007) A Leader’s Framework of Decision Making. Harvard Business Review, 69–76.

Williams, B., Hummelbrunner, R. (2011) Systems Concepts in Action: A Practitioner's Toolkit. Stanford, Stanford University Press.