Аннотації

Автор(и):
Васильєва К.С., Щербина О.А.
Автор(и) (англ)
Vasileva K., Shcherbina O.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Розглянуто питання організації оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, використання модуля «Репозиторій компетентностей» до системи управління навчанням Moodle та балансування навчального плану на основі показників репозиторію.

Анотація (рус):

Рассмотрены вопросы организации оценивания студентов в условиях компетентностного подхода, использования модуля «Репозиторий компетенций» к системе управления обучением Moodle и балансировка учебного плана на основе показателей репозитория.

Анотація (англ):

The article is devoted to the organization of student assessment under the competency approach. The use of "Skills repository" module is considered for the Moodle learning management system, as well as balance of the curriculum on the basis of items repository.

Література:

1.     Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

2.     Гулай О. І. «Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти» / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2/2009. – С. 41-51.

3.     Компетентність. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

4.     Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

5.     Краснова Т.И. Инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов / Т.И. Краснова // Образование для устойчивого развития. – Минск: Издательский центр БГУ, 2005. – С. 438–440.

6.     Малик Г.Д. Особливості компетентнісного підходу [Електронний ресурс]. http://intkonf.org/malik-g-d-osoblivosti-kompetentnisnogo-pidhodu/.

7.     Формування громадянської компетентності учнівської молоді. Відкриття європейського року громадянської освіти в Україні: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Х., 2005.

8.     Хуторской, А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.

9.     Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // [Електронний ресурс]. http://www.ipv.org.ua/ component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html.

10.  Шемет О.В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании / О.В. Шемет // Педагогика. - 2009. - № 10. - С. 16-22.

11.  Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції / О.А. Щербинa // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. Пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313.

12.  Щербина О.А. Модуль «Репозиторій компетентностей» для системи управління навчанням Moodle. / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць/ Ун-т меседж. освіти НАПН України, редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 7 (20)/ голов. ред. В.В. Олійник. – К.: «АТОПОЛ», 2012. –С. 244-251.

13.       Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 2012, – 220 с.