Аннотації

Автор(и):
Григоровський П.Є., Надточій М.І.
Автор(и) (англ)
Hrehorovskiy P., Nadtochiy N.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Наведено результати досліджень з розробки методики визначення коефіцієнта ущільненості навколо об’єкта нового будівництва. Розроблена методика базується на визначенні співвідношення площ існуючих об’єктів, що створюють ущільнені умови, до площ зон, де вони знаходяться, з урахуванням коефіцієнтів впливу. Зони впливу визначаються сіткою, яку накладають навколо плями нової будівлі.

Анотація (рус):

Приведены результаты исследований по разработке методики определения коэффициента уплотненности вокруг объекта нового строительства. Разработанная методика основана на определении соотношения площади существующих объектов, создающих уплотненные условия, к площадям зон, где они находятся, с учетом коэффициентов влияния. Зоны влияния определяются сеткой, которую накладывают вокруг пятна нового здания.

Анотація (англ):

In article results of researches on development of methodology of determination of the coefficient of hardness around for new construction projects. The developed method is based on determining the ratio of the area of the existing objects, creating a dense conditions to areas of the areas where they are located, taking into account factors of influence. Zones of influence are defined grid, which impose a round spot of the new building.

Література:

1.        Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В.1.2-12-2008. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

2.        Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва: ДБН А.2.2-3-2004. – К.: Держбуд України, 2004. – 36 с.

3.        Горячев О.М., Прыкина Л.В. Особенности возведення зданий в стесненных условиях. – М:Academia, 2003. – 272 с.

4.        Броневицький А.П. Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови / А.П. Броневицький, С.П. Броневицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 11-12. – С. 47-52.