Аннотації

Автор(и):
Лагутін Г.В., Поколенко В.О., Чуприна Ю.А.
Автор(и) (англ)
Lagutіn G., Pokolenko V., Chuprina Yu.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Запропоновано сучасний комплекс прикладних програм для відображення процесів організації підрядного будівництва, які реалізуються за схемою девелоперського управління, В ньому реалізовано принципово новий тип сітьової моделі, яка сполучає ознаки моделей «роботи-дуги» та «роботи-вершини», із семантично означеною мірою впевненості девелопера щодо додержання планових характеристик проекту та директивних вимог замовника при виконанні БМР. Достовірність вибору альтернатив забезпечується формуванням довірчо-ресурсного профілю будівельного проекту та підсумковим рейтингом, який визначає порівняльні переваги кожної з альтернатив щодо іншої.

Анотація (рус):

Предложен современный комплекс прикладных программ для отображения процессов организации подрядного строительства, реализуемых по схеме девелоперского управления. В нем реализован принципиально новый тип сетевой модели, которая соединяет признаки моделей «работы-дуги» и «работы-вершины», с семантически отмеченной степенью уверенности девелопера соблюдения плановых характеристик проекта и директивных требований заказчика при выполнении СМР. Достоверность выбора альтернатив обеспечивается формированием доверительно ресурсного профиля строительного проекта и итоговым рейтингом, который определяет сравнительные преимущества каждой из альтернатив по другой.

Анотація (англ):

To display the processes of the organization contract construction, real estate development scheme implemented by management, proposed a modern complex applications. It implemented a new type of network model, which connects the symptoms of models of "work - arc" and "work - tops", semantically marked with a degree of certainty developer's compliance with the characteristics of the planned project and policy requirements of the customer when performing construction activities. The accuracy of the choice of alternatives is provided by the formation of confidential resource profile of the construction of the project and the final rating, which determines the comparative advantages of each of the alternatives on the other.

Література:

1.     Тугай О.А., Лагутін Г.В. Новітні суб’єкти організації будівельного виробництва: методологія, інформаційно-аналітична база, практика впровадження. Монографія. – К.: Вид-во “Науковий світ”, 2006.

2.     Ушацький С.А., Тугай О.А., Лагутін Г.В.
та ін. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: монографія. – К.: Вид-во Європейського університету, 2008.