Аутсорсинг як інструмент мінімізації витрат у проектах

Заголовок (російською): 
Аутсорсинг как инструмент минимизации расходов в проектах
Заголовок (англійською): 
Outsourcing is an instrument of minimizing costs in the projects
Автор(и): 
Саінчук А. О.
Автор(и) (англ): 
Sainchuk A. A.
Ключові слова (укр): 
відтоки грошових коштів, проекти реструктуризації
Ключові слова (рус): 
оттоки денежных средств, проекты реструктуризации
Ключові слова (англ): 
negative cash flow, restructuring projects
Анотація (укр): 
Досліджено відтоки грошових коштів у проектах реструктуризації. Детально досліджено такі відтоки грошових коштів: нарахування заробітної плати працівників підприємства та утримання з неї, орендна плата, витрати на відрядження, витрати, що пов’язані з відпусткою штатних працівників, оплата листа непрацездатності та інші витрати. Досліджено критерій цінності використання аутсорсингу в проектах реструктуризації.
Анотація (рус): 
Исследованы оттоки денежных средств в проектах реструктуризации. Детально исследованы следующие оттоки денежных средств: начисление заработной платы и удержание с нее, арендная плата, командировочные расходы, отпускные штатных сотрудников, оплата больничного листа и другие расходы. Исследован критерий ценности использования аутсорсинга в проектах реструктуризации.
Анотація (англ): 
The restructuring projects will be realized successful if the project managers conduct an audit and make the diagnostics in the company. The author researched negative and positive cash flow in the restructuring projects where using outsourcing. The outsourcing is the instrument which will be able to minimize costs in the restructuring projects. The main target of this article is to identify negative cash flow in the company for apply to the decision which will be able to use better instruments. The instruments will be able to be insourcing, outsourcing, outstaffing, and freelancing in the projects. The author researched a lot of costs such as salaries of employees, rental expenses, holiday pay, costs of business trips, and costs of temporary invalidity, etc. The costs of insourcing, outsourcing, outstaffing, freelancing are defined in the projects. The criterion of the value of outsourcing will be able to be used the total costs which tend to minimum. When companies use the outsourcing in the project, they will be able to get the positive cash flow.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 19, 2014
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Сентябрь 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 

1.     Лапкина И.А., Павловская Л.А., Болдырева Т.В., Шутенко Т.Н. Проектный анализ. Теоретические основы оценки проектов на морском транспорте: Учебн. пособие / Под общ. ред. И.А. Лапкиной. – Одесса: ОНМУ, 2008. – 315 с.

2.     Ролько О.Ю. Значення ефективності управління грошовими потоками підприємств// Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – 2008. – №126. – С. 97–100. – режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35516/32-Rolko.pdf?sequence=1

3.     Верич Ю.Л. Порівняння методики розрахунку грошового потоку підприємства та грошового потоку за проектом // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип. 31, т. 2/ Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.362-368 . - режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_31_2/Verich.pdf

4.     Зосімова А. В. Особливості та проблеми організації обліку грошових потоків // Управління розвитком - №12 (152). - 2013. – С.75-77

5.     Рач Д.В. Влияние характеристик денежного потока на показатели оценки жизнеспособности проекта / Д.В. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 53-59. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/29/09rdvojp.pdf

6.     Саінчук А.О. Аутсорсинговий проект: визначення, учасники // Проблеми техніки: Науково-виробничий журнал. – 2011. - № 3. – С. 111-120

7.     Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. 2011 р., № 13-17. стор. 556, ст. 112 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3914#n3914

8.     Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова Правління Пенсійного Фонду України № 21-5 від 27.09.2010. - // Офіційний вісник України від 19.11.2010. - № 86, стор. 171. – ст. 3065 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0994-10

9.     Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінет Міністрів України № 98 від 02.02.2011 // Урядовий кур'єр від 19.02.2011. - № 32 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF

10.  Легковий автомобіль на підприємстві: що змінилося // http://dt-kt.net/articles/article-724/

11.  Про сплату збору за місця для паркування транспортних засобів на спеціально відведених автостоянках: Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. N 4274-VI // http://document.ua/pro-splatu-zboru-za-miscja-dlja-parkuvannja-transportnih-zas-doc172059.html

12.  Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів: Рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 р. N 281-VI // http://www.odessa.ua/ru/acts/council/32658/

13.  Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: Наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. - № 43 // http://dtkt.com.ua/show/2cid09287.html

14.  Експлуатаційними нормами середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 р. - № 488 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06/print1391425880795583

15.  Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06

References: 

1.     Lapkina, I. A., Pavlovskaja L. A., Boldyreva T. V. & Shutenko T. N. (2008) Analyze of project: Theoretical of base of projects are estimated at the sea transport. Odessa, ONMU, 315

2.     Rol'ko, O. Ju. (2008) The value of cash flow management efficiency of enterprises // Culture of the people in Prichernomor'ja, 126, 97-100 [electronic source]. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35516/32-Rolko.pdf?sequence=1

3.     Verich, Ju. L. (2011) The comparison of the methods for calculating cash flow of the company and cash flow in the project // Scientific journal “Trade and market of Ukraine”, 31, 362-368

4.     Zosіmova, A. V. (2013) Feature and problems of accounting cash flows // Management development, 12, 75-77.

5.     Rach, D. V. (2009) Impact of cash flow characteristics on the project viability estimation indexes // Project management and development of production, 1(29), 53-59 [electronic source]. http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/29/09rdvojp.pdf

6.     Sainchuk, A. (2011) Outsourcing projects: determinations and participants // Problems of Technics: Science and production magazine, 3, 111-120

7.     Tax Code, 02.12.2010 // Supreme Council of Ukrainian, 13-17, 556, 112 [electronic source]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3914#n3914

8.     Instruction of the procedure of the calculation and payment of a single contribution for the obligatory for the state social insurance: Regulation of Pension Found, 21-5, 27.09.2010. // Official Bulletin of Ukrainian, 86, 171, 3065 [electronic source]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0994-10

9.     The amount and composition of expenditure on the business trips to the public servants and other persons which are directed to the business trips by the companies, organizations, institutions which are wholly or partially financed by the budget: Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 98, 02.02.2011 // Governmental Courier, 32, 19.02.2011 [electronic source]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF

10.  The car is at the company what has changed [electronic source]. http://dt-kt.net/articles/article-724/

11.  The payment of the due for the place for the parking transport on the car park: Decision of Odessa city council,
4274-VI, 17.12.2013 [electronic source]. http://document.ua/pro-splatu-zboru-za-miscja-dlja-parkuvannja-transportnih-zas-doc172059.html

12.  The due of the places for parking transport: Decision of Odessa city council, 281-VI, 31.01.2011 [electronic source]. http://www.odessa.ua/ru/acts/council/32658/

13.  Fuel consumption and lubricants for road transport: Order of the Ministry of Transportation of Ukraine, 43, 10.02.1998 [electronic source]. http://dtkt.com.ua/show/2cid09287.html

14.  The operational standards of the average resource of pneumatic tires or the wheel and special transport which are made on a wheeled chassis [electronic source]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0712-06/print1391425880795583

15.  The operational standards of the average resource of rechargeable of lead starter battery of the wheel and special transport which are made on a wheeled chassis [electronic source]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0695-06