Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів

Заголовок (російською): 
Исследование технологических процессов укрупнения и подъема большеразмерных покрытий с использованием грузоподъемных шагающих модулей
Заголовок (англійською): 
Research of technological processes consolidation and recovery of large-coatings using lifting walking modules
Автор(и): 
Осипов О. Ф.
Черненко К. В.
Автор(и) (англ): 
Osipov A. F.
Chernenko K. V.
Ключові слова (укр): 
управління технологічними процесами, великоблоковий монтаж покриттів, процеси піднімання вантажопідйомними крокуючими модулями
Ключові слова (рус): 
управление технологическими процессами, крупноблочный монтаж покрытий, процессы подъема грузоподъемными шагающими модулями
Ключові слова (англ): 
technological processes control, assembling of large-assembling coatings, processes of lifting by walking modules
Анотація (укр): 
Удосконалено технологічні процеси для великоблокового монтажу одноповерхових будинків і споруд шляхом впровадження нової технології піднімання великорозмірних покриттів на високі проектні відмітки з одночасним зведенням постійних опорних конструкцій новими вантажопідйомними крокуючими модулями. Технологія надає науково-теоретичні основи формування методів і засобів механізації піднімання укрупнених великорозмірних покриттів у робочій зоні.
Анотація (рус): 
Усовершенствованы технологические процессы при крупноблочном монтаже одноэтажных зданий и сооружений путем внедрения новой технологии подъема крупноразмерных покрытий на высокие проектные отметки с одновременным устройством постоянных опорных конструкций новыми грузоподъемными шагающими модулями. Технология предоставляет научно-теоретические основы формирования методов и средств механизации подъема укрупненных крупноразмерных покрытий в рабочей зоне.
Анотація (англ): 
The thesis is devoted to the improvement of technological processes large-mounted assembling of single-stored buildings and structures by introducing new technology of large-scale coatings lifting for high design marks while arranging permanent supports structures with new lifting walking modules. The dissertation examines and provides scientific and theoretical developments of forming techniques and mechanization methods of the integrated large-scale lifting coating in the work area. The improvement of detected large-scale coatings installation technology is due to the mechanization of operations and finding new, more efficient organizational and technological solutions of rearing method with a help of mandatory concentration of process installation in the node "headroom columns are increasing – coating construction are rearing" lifting walking modules have several advantages over other systems of mechanization of large lifting coatings. They provide an opportunity for the entire period for many workers perform similar operations and techniques: installation, concreting, inspections, fixing, welding, bolts installing, etc. And the most labor-intensive operations can be automated, such as lifting and moving lifting systems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 19, 2014
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Сентябрь 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Технологія монтажу будівельних конструкцій: навч. посіб. [для студ. вузів] / Черненко В. К, Осипов О.Ф., Тонкачеєв Г. М. та ін.; за ред В. К. Черненка. [2-ге вид.] – К.: Горобець Г.С., 2011. – 372 с.

2.     Черненко В. К. Методы монтажа строительных конструкцій:[монография] / В. К. Черненко. – К.: Будивельник, 1982. – 208 с.

3.     Heino Engel TRGSYSTEME Velag Gerd Hatje, 1997 / перевод с немецкого Л. А. Андреевой – М.: Астель, 2007. – 344 с.

4.     Черненко К. В. Історія, стан і перспективи будівництва будинків і споруд з великорозмірними покриттями. / К. В. Черненко // Техніка будівництва. – Вип. 27. – К.: АБУ, КНУБА, 2011. – С.36-41.

5.     Черненко К. В. Визначення організаційно-технологічних рішень методів монтажу великорозмірних покриттів / К. В. Черненко // Строительство и техногенная безопасность. Сборник научных трудов. – Вып.44.
– Симферополь: НАПКС, 2012. – С.69-76.

6.     Патент № 76242 Україна, МПК Е 04G 21/14, В66F 7/00 Пристрій для монтажу покриття споруди. Черненко К.В., Рашківський В.П.; заявник Рашківський В.П. – № u 2012 07684; заявл. 22.06.2012, опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.

7.     Патент № 76241 Україна, МПК Е 04G 21/14, В66F 7/00 Спосіб для монтажу покриття споруди. Черненко К. В., Рашківський В. П.; заявник Рашківський В.П. – № u 2012 07684; заяв. 22.06.2012, опубл. 25.12.12,
Бюл. № 24. До особистого внеску відноситься формулювання способу монтажу великорозмірних покриттів.

8.     Черненко К. В. Технологічні особливості вантажопідйомного крокуючого модуля (ВПКМ) та його встановлення при монтажі покриттів. / К. В. Черненко. // “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” Збірник наукових праць. - Вип. 27. К.: – КНУБА, 2012. – С. 211 – 218.

9.     Черненко К. В. Технологія монтажу великоблочних покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями (ВПКМ). /К. В. Черненко. // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – Вип. 45. Друга міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика містобудування, перспективи і пріоритети розвитку. м. Луцьк 17-18 жовтня 2012. – С. 310-314.

10.  Черненко К. В. Основні положення методики вибору технології піднімання укрупнених надважких і великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор. / К. В. Черненко. // Техніка будівництва, вип. 28, КНУБА, 2012. – С. 46-51.

References: 

1.     Chernenko, V. K., Osipov, A. F., Tonkacheyev, G. N., and other. (2011). Technology of assembling structures: teaching aid [for university students] / [2-nd ed.]. Kiev: Gorobets, 372 p.

2.     Chernenko, V. K. (1982). Installation methods of construction structures [monograph]. Kiev: Budyvelnik, 208 p.

3.     (1997). Heino Engel TRGSYSTEME Velag Gerd Hatje. German translation Andreeva, L. Moscow: Astel, 2007, 344 p.

4.     Chernenko, K. V. (2011). History and prospects of buildings and structures of large surfaces. Kiev: ABU, KNUBA, Construction Engineering, 27, 36-41.

5.     Chernenko, K. V. (2012). Defining organizational and technological solutions methods for assembling large-scale coatings. Simferopol: NAPCS, Construction and technological safety. Collection of scientific papers, 44, 69-76.

6.     Chernenko, K. V., Rashkivskyy, V. P. (2012). Patent number 76242 Ukraine, IPC-E 04G 21/14, V66F 7/00 Device to cover the installation of the building. Applicant Rashkivskyy, V. P. – № U 2012 07684, appl. 22.06.2012, publ. 12.25.12, Bull. Number 24.

7.     Chernenko, K. V., Rashkivskyy, V. P. (2012). Patent number 76241 Ukraine, IPC-E 04G 21/14, V66F 7/00 Method for mounting coating facilities. Applicant Rashkivskyy, V. P. – № U 2012 07684; appl. 22.06.2012, publ. 12.25.12, Bull. Number 24. By personal contribution applies formulation method of installation of large surfaces.

8.     Chernenko, K. V. (2012). Technological features of lifting-walking module (VPKM) and its mounting when mounting surfaces. Kiev: KNUBA, "Ways to improve the building in terms of formation of market relations" Collected Works, 27, 211 – 218.

9.     Chernenko, K. V. (2012). Mounting large-Tech Coatings hoisting stepping modules (VPKM). Urban Development and Territorial Planning: Scientific and technical collection. – Vol. 45. Second International Scientific Conference "Theory and Practice of Urban Planning, perspectives and priorities of development. Lutsk, October 17-18, 310-314.

10.  Chernenko, K. V. (2012). Main provisions technique of choice consolidated super heavy lifting technology and large-sized coatings while arranging permanent supports. Kiev: KNUBA, Technology Building, 28, 46-51.