КОДИФІКАЦІЯ ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА У ПОРІВНЯННІ З НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Заголовок (російською): 
КОДИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМОЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
CODIFICATION RULES OF CONSTRUCTION COST COMPARED TO THE TAX NORM
Автор(и): 
Андрощук С. М.
Ключові слова (укр): 
ціна; будівництво; витрати; настанови; ціноутворення
Ключові слова (рус): 
цена; строительство; расходы; наставления; ценообразования
Ключові слова (англ): 
price; constructioncosts; guidelinespricing
Анотація (укр): 
Відображено результати комплексного аналізу дослідження норм чинного законодавства в будівельній галузі щодо основних правил з визначення вартості будівельного об’єкта та відображення їх в складі витрат підприємства відповідно до норм податкового кодексу України. Наведено результати порівняльного підходу щодо відповідності та наявності відмінностей основних чинників, що впливають на формування вартості будівельного об’єкта. Визначення вартості будівельного об’єкта зобов’язує інвестора проводити моніторинг достовірності та правомірності формування витрат будівництва, що в подальшому вирішує головну проблему інвестиційної діяльності, яка полягає у тому, що ціна будівельної продукції повинна бути економічно обґрунтована.
Анотація (рус): 
Отражены результаты комплексного анализа исследования норм действующего законодательства в строительной отрасли об основных правилах по определению стоимости строительного объекта и отображения их в составе расходов предприятия в соответствии с нормами налогового кодекса Украины. Представлены результаты сравнительного подхода, соответствия и наличия различий основных факторов, влияющих на формирование стоимости строительного объекта. Определение стоимости строительного объекта обязывает инвестора проводить мониторинг достоверности и правомерности формирования расходов строительства, в дальнейшем решает главную проблему инвестиционной деятельности, которая заключается в том, что цена строительной продукции должна быть экономически обоснована.
Анотація (англ): 
The papershows theresults of a comprehensiveanalysis ofthe research ofcurrent legislationin the construction industry, the general rulesfor determining the valueofthe construction worksand displaythemas a part ofcompany's expensesin accordance withthe Tax Codeof Ukraine. Transformatsіya ekonomіchnih vіdnosin in Ukraїnі ostannіy hour obumovlena nayavnіstyu іsnuyuchih protirіch mіzh іsnuyuchoyu system tsіnoutvorennya that vimogami standards dіyuchogo zakonodavstva. The results ofthe comparative approach, the conformityand the presence ofmajordifferences inthe factorsaffecting the formation ofthe costof buildingthe facility.Determination of thebuilding projectrequiresan investorto monitor thevalidity andlegality ofbuilding costsin construction,which furthersolvesthe main problemof investment,whichisthat the priceof construction productsshouldbe economicall ygrounde.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями.

2.     Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 від 12.12.2013р.

3.     Настанови щодо визначення прямих витрат ДСТУ-Н Б Д.1.1 – 2:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.21

4.     Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ – НБ Д.1.1-3:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.36

5.     Настанови щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва ДСТУ – НБ Д.1.1-4:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.26

6.     Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні та тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва ДСТУ – НБ Д.1.1-5:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.26

7.     Настанови щодо визначення вартості проектно – вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ – НБ Д.1.1-7:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.50

8.     Настанови щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезенням будівельних вантажів власним автомобільним транспортом організації при складання договірної ціни та проведені взаєморозрахунки за об’ємами виконаних робіт ДСТУ – НБД.1.1-9:2013:2013- К: Мінрегіон України 2013р. ст.45

9.     Садовські І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є Бухгалтерський облік – К: Видавництво центр учбової літератури 2013 ст.687.

10.  Пухирж Б. Солоділова Л.В. Узагальнений порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності: Журнал УРСС №19:2014 ст.136-142

11.  Маляр М.М. Поліщук В.В. Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств інвестиційних проектів: Журнал УРСС №16: 2013

12.  Шевченко Л.О. Бєлова Д.С. Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економічних моделей: Журнал УРСС №14:2013 ст.164-169.

13.  Карпенко І.І. Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень. Журнал УРСС №20:2014 ст.170-172.

14.  Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем. 2012. – Вип. 10. – С.

15.  Чернова Л.С. Повышение конкурентоспособности отечественного наукоемкого предприятия/ Л.С. Чернова// Управління розвитком складних систем. 2013 - №16, С. 69-71

16. Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності / Караєва Н.В., Левченко Л.О., Панасюк А.С., Дерипаско Т.О. // Управління розвитком складних систем. - 2013 - №14, С. 158 – 163.

References: 

1. Tax Code of Ukraine 02.12.2010r. №2755-VI amended.

2. The rules of construction costs D.1.1-1 B ISO: 2013 from 12.12.2013r.

3. Guidelines for the definition of direct costs ISO-H B D.1.1 - 2 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 21

4. Guidelines for determining overhead and administrative costs and profits in construction costs ISO - D.1.1-3 NB: 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 36

5. Guidelines for determining the cost of operation of construction machines and mechanisms in construction costs ISO - D.1.1-4 NB: 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 26

6. Guidelines for determining the amount of funds to cover and temporary buildings and structures and other costs in the cost of construction ISO - D.1.1-5 NB: 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 26

7. Guidelines for determining the value of design - survey work and expertise of project documentation for construction ISO - D.1.1-7 NB: 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 50

8. Guidelines for determining the cost and complexity of work with transportation of building materials of its own road in drawing up the contract price and the subsequent settlements volume of work performed ISO - NBD.1.1-9: 2013: 2013- K: Regional Development of Ukraine 2013. Article 45

9. Sadowski I.B., Bozhydarnik T.V., Nahirska K.Y.E Accounting - K: Publishing Center of educational literature st.687 2013.

10. B. Puhyrzh Solodilova L.V. Comparative analysis of Consolidated Financial Reporting Standards: URSS Magazine №19: 2014 st.136-142

11. M. Painter V. Polishchuk Information system of credit scoring enterprise investment projects: URSS Magazine №16: 2013

12. Shevchenko L.A. Belov D.S. Overview of forecasting the financial condition of the company based on economic models: URSS Magazine №14: 2013 st.164-169.

13. Karpenko I.I. Optimization of the production program of the company for not clearly defined limits. URSS Magazine №20: 2014 st.170-172.

14. Tsutsura S.V. Krivoruchko O.V., M.I. Tsutsura Key performance indicators. Principles of key performance indicators for the public sector. // Management of complex systems. 2012 - Vol. 10. - P.

15. Chernoff L.S. Increase competitiveness otechestvennoho naukoemkoho enterprise / L.S. Chernoff // Management of complex systems. 2013 - №16, S. 69-71

16. Diagnosis of regional systems in terms of sustainable development in the face of uncertainty / Karaev N.V., Levchenko L.O., Panasyuk A.S., Deripaska T.O. // Management of complex systems. - 2013 - №14, S. 158 - 163.