ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Заголовок (російською): 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОВАЙДИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
THEORETICAL FOUNDATIONS IDENTIFICATION OF INNOVATION PROVIDING CONSTRUCTION INDUSTRY COMPANIES: PROBLEMS AND FORMATION
Автор(и): 
Лагутін В .Г.
Ключові слова (укр): 
інновація; інноваційний провайдинг; інноваційний потенціал; будівельні підприємства; інвестиційний проект
Ключові слова (рус): 
инновация; инновационный провайдинг; инновационный потенциал; строительные предприятия; инвестиционный проект
Ключові слова (англ): 
innovation; innovation provayding; innovation capacity; construction companies; investment project
Анотація (укр): 
Проаналізовано основні підходи до визначення економічної сутності категорії «інновація», досліджено концептуальний підхід до терміну «інноваційний провайдинг». Шляхом узагальнення та систематизації відомих підходів до визначення сутності інноваційних процесів розкрито їх сутність та економічну природу, яка обумовлює їх специфічність застосування інноваційного провайдингу для підприємств будівельної галузі. Доведено, що при зіставленні дефініції «інновація» та етапів інноваційного циклу простежується неузгодженість. Запропоновано двовимірну модель перебігу інноваційного процесу (за горизонтальною та вертикальною дифузією), яка враховує відмінності, обумовлені різними типами корпоративних зв’язків будівельних підприємств.
Анотація (рус): 
Проанализированы основные подходы к определению экономической сущности категории «инновация», исследован существующий концептуальный подход к термину «инновационный провайдинг». Путем обобщения и систематизации известных подходов к определению сущности инновационных процессов раскрыта их сущность и экономическая природа, которая обусловливает их специфичность применения инновационного провайдинга для предприятий строительной отрасли. Доказано, что при сопоставлении дефиниции «инновация» и этапов инновационного цикла прослеживается несогласованность. Предложена двумерная модель течения инновационного процесса (по горизонтальной и вертикальной диффузии), которая учитывает различия, обусловленные различными типами корпоративных связей строительных предприятий.
Анотація (англ): 
The paper analyzes the main approaches to determining the economic substance of category "innovation", investigated existing conceptual approach to the term "innovation provayding." By generalization and systematization of the existing approaches to determining the nature of innovation processes disclosed their substance and economic nature, which makes them innovated provayding specificity for construction enterprises. The author proved that when comparing the definitions "innovation" and traced the stages of the innovation cycle mismatch. Definitions innovations contained in the current literature, it is not considered limited time, the degree of diffusion, which is why there is inconsistency in the perception of the new company for implementation.. The initial stage of the innovation cycle is to generate ideas and final stage – the introduction of innovations, defined as "innovation provayding." All subsequent stage is the stage of the life cycle of innovation. during the opening question of the composition of the innovation process and sequence of its stages. It was suggested that a two-dimensional flow model of the innovation process (horizontal and vertical diffusion), which takes into account the differences caused by different types of corporate bonds construction companies.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
21 Июль 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Бушуев С.Д. Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами. /
С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов, В.Б. Рогозина // Управління розвитком складних систем. – КНУБА, 2014. – № 14. – С. 18-22.

2.     Лагутін Г.В. Системно-цільове оцінювання чинників впливу на формування ресурсного потенціалу будівельної організації.[Електронний ресурс]. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1233&p=1

3.     Лагутін Г.В. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ресурсного потенціалу зв’язано-диверсифікованої системи будівельних організацій та рівня його використання в умовах структурно-інноваційних перетворень будівельного комплексу / Г.В. Лагутін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С.30-36.

4.     Рижакова Г.М. Альтернативные аналитические инструменты обеспечения экономической безопасности государственного инвестирования строительных проектов / Г.М. Рижакова, С.П. Стеценко, З.В. Лагутіна // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2013. – № 16. – С. 203-208.

5.     Землякова М.С. Современные инновационные тенденции в сфере менеджмента // Научное обозрение. Серия: Экономика и право. 2014. № 1. С. 107-111.

6.     Неизвесный С.И. Алгебра методологий управления проектами на основе геномной модели / С.И. Неизвесный, Д.А. Харитонов, В.Б. Рогозина // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2014. – № 15. – С. 46-48.

7.     Федосова О.В. Визначення рівня економічної безпеки будівельного  підприємства на основі економетричних моделей / О.В.Федосова., О.О.Молодід., С.А.Теренчук // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2011. – № 5. – С. 117-119.

8.     Пшинько А.Н. Оцінка інноваційних проектів / програм для аналізу їх адаптивності / А.Н. Пшинько.,
И.А. Гордеева., В.В. Скалозуб // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2012. – № 12. – С. 80-85.

9.     Куценко М.Н. Створення цінності проектів на основі системи управління знаннями / М.Н. Куценко // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2012. – № 9. – С. 36-39.

10.  Приходько Д.О. Обгрунтування агрегованих структур нового типу в умовах інноваційних перетворень будівельного комплексу / Приходько Д.О., Лилов О.В., Коваль В.Б. // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2013. – № 16. – С. 199-203.

11.  Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Й. – М.: Прогресс, 1992. – 455с.

12.  Гренсон Дж. К. мл. Американский менеджмент на пороге ХХІ века: Пер. с англ. / Дж. К. Гренсон мл., К. О Делл – М.: Экономика, 1991. – 319 с.

13.  Гриньова В. М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства: монографія / Гриньова В. М. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 308 с.

14.  Peter F. Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices / Peter F. Drucker. – New York, 1974. – 526 с.

15.  Медынский В. Т. Инновационное предпринимательство / В.Т. Медынский, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 230 с.

16.  Костирко Т.Н. Університети України: приєднання до руху відкритого доступу // Вісник ОНУ. – Том 16.
– Вип. 1/2 (5/6). – 2011. – С. 283 – 289.

17.  Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output // arXiv: physics/0508025. ‑ v5. ‑ 29 Sep. 2005. – 5 р.

Новиков Д. Безымперская наука [Электронный ресурс].  ‑ http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62747#. UmAPb3C8DCY,

References: 

Bushuev S.D. Vektornaya competency model development organizations in the management of projects. / S.D. Bushuev, D.A. Kharitonov, V.B. Rohozyna // Management of complex systems. –К. : KNUCA, 2014. – № 14. – P. 18-22.

2. Lagutin G.V. System-target assessment factors influencing the formation of resource capacity building organization. [Electronic resource]. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1233&p=1.

3. Lagutin G.V. Theoretical and Applied Aspects of resource potential associated-diversified system builders, and of its use in structural and innovative building complex transformations. Investment: practice and experience. – 2010.
– № 1. – Р. 30-36.

4. Ryzhakova G.M. Alternative analytycheskye instrumenty Provision эkonomycheskoy state-owned security of investment projects of building / G.M. Ryzhakova, S.P. Stecenko, Z. Lagutina // Management of complex systems. – KNUCA, 2013. – № 16. – P. 203-208.

5. Zemlyakova M.S. Modern Innovaczionnye Trends in the management // Nauchnoe Review. Series: Economy and law.
– 2014. – № 1. – P. 107-111.

6. Neyzvesnыy S.I. Algebra methodologies management projects based henomnoy model / S.I. Neyzvesnыy,
D.A. Kharitonov, V.B. Rohozyna // Management of complex systems. – KNUCA, 2014. – № 15. – P. 46-48.

7. A. Fedosov Determining the level of economic security building on the basis of econometric models / O.V. Fedosova, O.O. Molodid, S.A. Terenchuk // Management of complex systems. – KNUCA, 2011. – № 5. – S. 117-119.

8. AN Pshynko Evaluation of innovative projects / programs to analyze their adaptability / A.N. Pshynko., I.A. Gordeev.,
V. Skalozub // Management of complex systems. – KNUCA, 2012. – № 12. – P. 80-85.

9. Kutsenko M.N. Creating value projects based knowledge management system / M.N. Kutsenko // Management of complex systems. – KNUCA, 2012. – № 9. – P. 36-39.

10. DO stranger Justification aggregated structures in terms of a new type of innovative building complex transformations / D.O. Prikhodko, E.V. Lylov, V.B. Smith // Management of complex systems. – KNUCA, 2013. – № 16. – P. 199-203.

11. Schumpeter J. Theory of the Economic development. – M. : Progress, 1992. – 455 р.

12. Hrenson J.K. ml. US-management in the XXI century thresholds: Per. with the English. / J. K. Hrenson ml., C. O Dell / – M. : Economy, 1991. – 319 p.

13. Grinyova V.M. Costing in innovation activity: monograph. – H. : Publishing House "INZHEK", 2003. – 308 p.

14. Peter F. Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices / Peter F. Drucker. – New York, 1974. – 526 p.

15. Medыnskyy V.T. Ynnovatsyonnoe Entrepreneurship / V.T. Medыnskyy, L.G. Sharshukova. – M. : INFRA-M, 1997. – 230 p.

16. Kostyrko T.N. Universities Ukraine: joining the Open Access movement // Bulletin ONU. – Vol. 16 – Issue 1/2 (5/6).
 – 2011. – Р. 283 - 289.

17. Hirsch J.E. An index to quantify an individual's scienti fi c research output // arXiv: physics / 0508025. v5. 29 Sep. 2005. - 5 years.

18. Novikov D. Bezymperskaya science [Эlektronnыy resource]. http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=62747#. UmAPb3C8DCY,