ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ЗА УМОВ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ

Заголовок (російською): 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
Заголовок (англійською): 
INCREASING UKRAINE'S AND ITS REGIONS COMPETITIVENESS IN AN OPEN ECONOMY
Автор(и): 
Марчук Ю. Л.
Ключові слова (укр): 
конкурентоспроможність; регіональний розвиток; конкурентна боротьба; інвестиційно-інноваційна політика; конкурентні переваги; ресурсне забезпечення
Ключові слова (рус): 
конкурентоспособность; региональное развитие; конкурентная борьба; инвестиционно-инновационная политика; конкурентные преимущества; ресурсное обеспечение
Ключові слова (англ): 
competitiveness; regional development; competition; investment and innovation policy; competitive advantage; resource provision
Анотація (укр): 
Обґрунтовано залежність конкурентоспроможності регіону при міжрегіональній торгівлі від конкурентоспроможності країни при міжнародній торгівлі. Досліджено взаємозв'язок конкурентоспроможності регіону й регіонального ринку. Окреслено основні фактори конкурентної переваги – системи компонентів, які взаємно підсилюють один одного, оскільки кожний фактор впливає на всі інші; наведено поділ таких факторів на декілька груп. Визначено основні напрями, за якими повинна здійснюватися інвестиційно-інноваційна політика в регіонах.
Анотація (рус): 
Обоснована зависимость конкурентоспособности региона при межрегиональной торговли от конкурентоспособности страны при международной торговле. Исследована взаимосвязь конкурентоспособности региона и регионального рынка. Определены основные факторы конкурентного преимущества – системы компонентов, которые взаимно усиливают друг друга, поскольку каждый фактор влияет на все остальные; показано разделение таких факторов на несколько групп. Определены основные направления, по которым должна осуществляться инвестиционно-инновационная политика в регионах.
Анотація (англ): 
In the article was grounded the dependence of regional competitiveness in interregional trade of the country's competitiveness in international trade. The interrelation between regional competitiveness and regional market was studied in the article. The basic factors of competitive advantage - system components that mutually reinforce each other, since each factor affects all others; are factors such division into several groups. The article presents the main factors that hinder the development of potentially competitive enterprises in the region and the country in the international and interregional trade in terms of economic security. The main areas in which investment should be implemented innovation policy in the regions. The article highlights the issue of increasing national competitiveness, which is one of the main priorities of Ukraine's foreign policy and its regions. It is clear that the process of globalization will continue to strengthen and make an increasing impact on the economy of Ukraine, so you need to solve the problem space and the importance of Ukraine in the process.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 Июль 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Верхоглядова Н. Ретроспективний огляд розвитку теорій конкурентних переваг / Н. Верхоглядова // Вісник Академії митної служби України. – 2004. - №4. – С. 25-30.

2. Власюк О.С. Забезпечення конкурентоспроможності економіки регіонів України в контексті європейської інтеграції / О.С. Власюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – 2006. – Вип. 23. – С. 3-6.

3. Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності / Караєва Н.В., Левченко Л.О., Панасюк А.С., Дерипаско Т.О. // Управління розвитком складних систем. -  2013 - №14, С. 158 – 163.

4. Дорош М.С. Оцінка ефективності реалізації життєвого циклу регіональних проектів та програм / М.С. Дорош, Д.М. Ітченко // Управління розвитком складних систем. 2012 №12. С. 55 – 59.

5. Долішній  М.І. Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів / М.І. Долішній, П.Ю. Бєлєнький, Н.І. Гомольська // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 9 -31.

6. Жиляєва Н.М. Механізм підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізації / Н.М. Жиляєва // Сталий розвиток України. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. Вип.1 (4). – С.124-129.

7. Кілієвич О. Конкурентоспроможність регіонів у контексті глобалізації та євроінтеграційних процесів / Олександр Кілієвич // Національна безпека і оборона. – 2008. – №4. – С. 37-40.

8. Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2006. №8. – С. 19-29.

9. Крюкова І.О. Проблема збалансованості підсистем сталого економічного розвитку / І.О. Крюкова // Економічний простір. – 2009. № 22. С. 224-229.

10. Осауленко І.А. Модель інформаційної взаємодії в проектах регіонального розвитку / І.А. Осауленко // Управління розвитком складних систем. 2012. №10. С. 75 – 77.

11. Стеченко М.Д. Інноваційні форми регіонального розвитку / М. Д. Стеченко. – К. : Вища шк., 2002. – 254 с.

References: 

1. Verkhoglyadova N. A. (2004). Retrospektyvnyi oglyad teoryi rynkovykh perevah [Retrospective review of theories of competitive advantage]. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine, 4, 25-30 [in Ukrainian].

2. Vlasyuk O.S. (2006). Zabezpechennya konkurentospromozhnosti regioniv Ukrayiny v konteksti yevropeyskoyi intehracii [Ensuring competitiveness of the regional economy of Ukraine in the context of European integration]. Bulletin of the Lviv Academy of Commerce. Economic, vol. 23, 3-6 [in Ukrainian].

3. Karaev N.V., Levchenko L.O., Panasyuk A.S., Deripaska T.O. (2013). Diahnostyka stanu rehionalnykh system za rivnem staloho rozvytku v umovah nevyznachenosti [Diagnosis of regional systems in terms of sustainable development in the face of uncertainty]. Management of complex systems, 14, 158 – 163 [in Ukrainian].

4. Dorosh M.S. (2012). Ocinka efektyvnosti realizacii zhyttevogo ciklu regionalnyh proektiv ta program [Evaluation of the implementation life cycle of regional projects and programs], Management of complex systems, 12, 55 – 59 [in Ukrainian].

5. Dolishniy M.I., Belenky P.Y., Homolska N.I. (2006). Strategichni factory globalnoi konkurencii I mekhanizmy zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehioniv. [Strategic global competition factors and mechanisms to ensure the competitiveness of regions]. Competitiveness: Issues of science and practice: a monograph, 9 -31 [in Ukrainian]

6. Zhilyayeva N.M. (2011). Mekhanizm pidvyshennya konkurentospromozhnosti regionu v umovakh globalizacii  [The mechanism of increasing the region's competitiveness in a globalizing]. Sustainability Ukraine. Ukrainian Scientific-production journal, 1 (4), 124-129 [in Ukrainian].

7. Kiliyevych A. (2008). Konkurentospromozhnist regioniv v konteksti globalizacii ta  evrointegraciynykh procesiv.[Competitiveness regions in the context of globalization and European integration processes]. National Security and Defence, 4, 37-40 [in Ukrainian].

8. Kindzersky Y. (2006). Problemy nacionalnoi konkurentospromozhnosti ta priorytety nacionalnoi polityky v Ukraini [Problems of national competitiveness and priorities of competition policy in Ukraine]. Economy of Ukraine, 8, 19-29 [in Ukrainian].

9. Kryukova I.A. (2009). Problema zbalansovanosti pidsystem stalogo ekonomichnogo rozvytku. [The problem of balancing subsystems sustainable economic development]. Economy, 22, 224-229 [in Ukrainian].

10. Osaulenko I.A. (2012). Model informaciynoi vzayemodiyi v proektah regionalnogo rozvytku. [Model information interaction in regional development projects]. Management of complex systems, 10, 75 – 77 [in Ukrainian].

11. Stechenko M.D. (2002). Innovaciyni formy regionalnogo rozvytku. [Innovative forms of regional development]. Vyshcha Shk. 254 p. [in Ukrainian].