ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ-ВИКОНАВЦІВ

Заголовок (російською): 
ВВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Заголовок (англійською): 
IMPLEMENTATION OF CHOICE TOOLS ALTERNATIVES CONSTRUCTION PROJECTS ON FUNCTIONAL AND TECHNICAL RELIABILITY OF IMPLEMENTING ORGANIZATIONS
Автор(и): 
Поколенко В. О.
Рижакова Г. М.
Приходько Д. О.
Ключові слова (укр): 
будівельний проект; девелопер; організації-виконавці; функціонально-технічна надійність; тендерні переваги; підсумковий профіль проекту
Ключові слова (рус): 
строительный проект; девелопер; организации-исполнители; функционально-техническая надежность; тендерные преимущества; итоговый профиль проекта
Ключові слова (англ): 
construction project, developer, implementing agencies, functional and technical reliability, bidding advantages, the final profile of the project
Анотація (укр): 
Стаття присвячена формуванню проектно-орієнтованого науково-прикладного інструментарію, який запроваджує для девелопера нову критеріальну основу вибору варіантів реалізації будівельного проекту (в процесі підготовки тендерів щодо виконавців загально-будівельних та спеціальних робіт). Базисом такого інструментарію є: запроваджений інтегрований критерій економічної і функціонально-технічної надійності організацій-виконавців та успішно формалізовані програмні продукти, які разом забезпечують девелоперу економічний моніторинг інвестиційного циклу будівельного проекту, додержання графіка та бюджету проекту, належну виконавчу дисципліну та якість виконання робіт.
Анотація (рус): 
Рассмотрено формирование проектно-ориентированного научно-прикладного инструментария, который вводит для девелопера новую критериальную основу выбора вариантов реализации строительного проекта (в процессе подготовки тендеров для исполнителей общестроительных и специальных работ). Основой такого инструментария являются: введенный интегрированный критерий экономической и функционально-технической надежности организаций-исполнителей и успешно формализованные программные продукты, которые вместе обеспечивают девелоперу экономический мониторинг инвестиционного цикла строительного проекта, соблюдение графика и бюджета проекта, надлежащую исполнительскую дисциплину и качество выполнения работ.
Анотація (англ): 
Article is devoted to the formation of project-based scientific application toolkit, which introduces a new developer for the criterial basis choices construction project (in preparation of tenders for executors of general and special works). The basis of such tools are: the introduction of integrated criterion of economic and functional-technical reliability organizations implementing and successfully formalized software products that together provide the developer economic monitoring of the investment cycle construction project on schedule and budget of the project, appropriate executive order and the quality of work.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
24 Июль 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Амосов О. Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства / Амосов О. Ю. // «Проблеми економіки», НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України № 3, 2011. – С. 79 – 83.2.     Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. К.: Ника-Центр, 2002.751 с. 3.     Бондаренко Г.С. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства: Дис. .. канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Х., 2001. – 201 арк. – Бібліогр.: арк.171-185.4.     Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. [Текст]. – Луганск: изд-во Восточноукраинского национального университета. – 2000. – 315 с. 5.     Макущенко М.П. Підвищення рівня конкурентоспроможності будівельних підприємств Донецької області / О.П. Макущенко // Зб. наук. праць «Економіка будівництва і міського господарства», 2011. – Т. 7. – №2. – С. 115–121.

6.     Медяник О.І. Інноваційна модель оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств – від постановки проблеми до програмної реалізації [Текст] / О.І. Медяник // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – № 11(150). – К.: НДЕІ, 2013. – С. 93 – 98.

7.     Медяник О.І. Модифікація організаційно-методичного інструментарію оцінки економічної поведінки та конкурентоспроможності будівельного підприємства / О.І. Медяник // Ефективна економіка. – К., 2013. – № 12. – [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

8.     Медяник О.І. Інноваційний аналітичний інструмент оцінки  конкурентоспроможності будівельних підрядних організацій [Текст] / О.І. Медяник // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип. 2(21). – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 105 – 113. [Міжнародна наукометрична база: РИНЦ].

9.     Поколенко В.О., Чуприна Ю.А, Приходько Д.О. Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва //Управління розвитком складних систем (5)-2011.С. 30-34.

10.  Поколенко В.О., Приходько Д.О., Сліпенчук О.В. Модернізація сітьових моделей для забезпечення раціональної організації девелоперського управління будівництвом // Управління розвитком складних систем (6)-2011-С. 50-53.

11.  Приходько Д. О. Функціонально-організаційна надійність процесів будівництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Д. О. Приходько / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2011. – 20 с.: рис. [Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe]/

12.  Рижакова Г.М. Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки / Г.М. Рижакова // Зб. наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип.28. – Ч. 2. –  К.: КНУБА, 2012. – С. 59-69.

13.  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А Фатхутдинов.М.: Инфра-М, 2001.312 с.

14.  Царенко О.В. Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід, 2009. – №7. – С.  57-60.

15.  Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства:  маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. [Текст] – Львів, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 186 с.

Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія /За заг. ред. В.Г. Федоренка. – Ніжин: Аспект-поліграф, 2009. – 724 с

References: 

1.     Amosov O. Assessment of potential competitiveness as a major aspect of the companyyю "Problems economy," SIC Industrial Problems of NAS of Ukraine № 3, 2011. p. 79 - 83.

2.     Blanc I. Management of financial security company. – K.: Nick Center, 2002. 751 p.

3.     Bondarenko GS Managing competitiveness of transport enterprise: Dis... Cand. Econ. Sciences: 08.06.02 / Kharkiv National Automobile and Highway University. – H., 2001. – 201 pp. - Ref.: P. 171-185.

4.     Voronkova A. Strategic management of competitive potential of the enterprise: diagnosis and organization [Txt]. - Lugansk: Publishing House of the East Ukrainian National University. – 2000. – 315 р.

5.     Medyanik O. Innovative approaches to assessing the competitiveness of construction companies - from problem formulation to program implementation [Text] / O. Medyanik // Formation of Market Relations in Ukraine: Coll. Science. works. - № 11 (150). K.: NDEI, 2013. P. 93 - 98.

6.     Medyanik O. Modification of organizational and methodological tools for assessing the economic behavior and competitiveness of construction enterprises / O.Medyanik // Efficient Economy. K., 2013. № 12. - [electronic resource]. Access: http://www.economy.nayka.com.ua.

7.     Medyanik O. Innovative analytical tool to assess the competitiveness of construction contractors [Text] / AI Medianik // Economic Bulletin University: Coll. Science. works of scientists and graduate students.  Vol. 2 (21).  Pereyaslav-Khmelnitsky, 2013. S. 105 - 113. [International scientometric base: RYNTS].

8.     Pokolenko V,. Chupryna Y, Prikhodko D. Modernization resource calendar models for system needs improvement processes of construction // Management of Complex Systems (5) 2011.PP.30-34.

9.     Pokolenko V., Prikhodko D.,Slipenchuk O.Modernization of network models for the management of real estate development construction management // Management of Complex Systems (6) 2011PP.50-53.

10.  Prikhodko D. Functional and organizational processes reliability of construction: Author. Thesis.... Candidate. Sc. Sciences: 05.23.08 / D.Prikhodko / Kyiv. Nat. University of construction and architecture. K., 2011. 20 p.: fig. [Access: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe].

11.  Ryzhakova G. Methodological approaches to the management of enterprise competitiveness in the context of economic security. / G.Ryzhakova // Coll. scientific papers "Effective construction in the emerging market economy".- Vyp.28.-Chast.2.
K. : KNUCA, 2012.PP.59-69.

12.  Fatkhutdinov R. Competitiveness: economics, strategy, management. /R.Fathutdinov. M.: INFRA-M, 2001.-312 p.

13.  Tsarenko O. The main directions of development of the theory of competitive advantage. / O.Tsarenko // Investments: Practice and Experience, №7.2009, PP.57-60.

14.  Chukhrai N. Formation of innovative potential of enterprise, marketing and logistics Monograph. [Text] - Lviv, Publisher National University "Lviv Polytechnic", 2002. - 186 p.

15.  Ways to increase investment in Ukraine: Monograph / Society. ed. V. Fedorenko.- Nizhin: Aspect-polygraph, 2009.724 p.