УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОГРАМ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

Заголовок (російською): 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
IMPROVING METHODOLOGICAL TOOLS OF ALTERNATIVE MECHANISMS OF IMPLEMENTATION BUILDING PROGRAMS: A PARADIGM SHIFT MANAGEMENT AND INNOVATIVE FINANCING SOLUTIONS
Автор(и): 
Фесун А. С.
Ключові слова (укр): 
будівельне підприємство; інвестиційно-будівельний проект; ранжування; показники ефективності; метод аналізу ієрархій; парне порівняння
Ключові слова (рус): 
строительное предприятие; инвестиционно-строительный проект; ранжирование; показатели эффективности; метод анализа иерархий; парное сравнение
Ключові слова (англ): 
construction company; construction and investment project; ranking; performance indicators; analytic hierarchy process; pairwise comparisons
Анотація (укр): 
Обґрунтовано теоретико-методичні рекомендації визначення напряму вкладання фінансових ресурсів будівельного підприємства на основі оцінки перспективності інвестиційно-будівельного проекту, опрацьовано підхід щодо прийняття інвестиційних рішень на основі різних методів оцінки інвестиційно-будівельних проектів. Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки перспективи інвестиційно-будівельних проектів на основі таких методів ранжування, як використання показників ефективності та метод аналізу ієрархій. Сформульовано вимоги до ранжування, інструменту відбору інвестиційно-будівельних проектів. Визначено переваги та недоліки застосування кожного з методів, що дасть змогу розробити науково обґрунтовані пропозицій щодо удосконалення інвестиційної діяльності будівельних підприємств, напрямів, джерел та інструментів її фінансування.
Анотація (рус): 
Обоснованы теоретико-методологические рекомендации определения направления вложения финансовых ресурсов строительного предприятия на основании оценки перспективности инвестиционно-строительного проекта, отработан подход принятия инвестиционных решений на основе различных методов оценки инвестиционно-строительных проектов. Проанализированы современные подходы в оценке перспективности инвестиционно-строительных проектов на основании таких методов ранжирования, как использование показателей эффективности и метода анализа иерархий. Сформулированы требования к ранжированию инструмента выбора инвестиционно-строительных проектов. Определены преимущества и недостатки использования каждого из методов, что даст возможность разработать научно обоснованные предложения по усовершенствованию инвестиционной деятельности строительных предприятий, направлений, источников и инструментов ее финансирования.
Анотація (англ): 
The problem of choice of the investment project, as part of the construction program, is relevant for every company, including construction company. Investment and construction of the project is not possible without financing. In implementing the construction program with limited financial resources comes to the fore the question of choice of the most attractive investment and construction project. In this article the author gives the theoretical and methodological recommendation which determine the direction for financial resources investing of construction company that based on the assessment the prospects of investment and construction project. The author analyzes the current approaches to assessing the prospects of investment and construction projects based on such techniques as the use of ranking performance indicators and the analytic hierarchy process. The author formulates requirements of ranking the instrument for choosing investment and construction projects. The formulation of the advantages and disadvantages for each method will provide an opportunity to develop scientifically based suggestions for improvement of the investment activity of construction companies and also ways, sources and instruments of its financing. Using these suggestions in practice will allow effectively implement the construction program, efficient use of investment resources and also choose the most attractive investment and construction projects for implementation. Further research should rather be directed into the analysis of using modern financial instruments of investment activity of construction companies, as well as methods for assessing and comparing the effectiveness of their use.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 19, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Июль 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Бурков В.Н. Создание и развитие конкурентоспособных проектно-ориентированных предприятий: монография / В.Н. Бурков, С. Д. Бушуев – Николаев: Изд-во Торубары Е.С. , 2011. – 260 с.  

2.     Ізмайлова О.В., Г.В. Красовська Г.В., Красовська К.К.. Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об’єктів нерухомості // Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2013. – С.  86-95.

3.     Малахов В.И. Информационно-ресурсное моделирование стоимости инвестиционно-строительных проектов. Москва, 2014г. [Электронный ресурс]. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-vladimir-informationrecource

4.     Малахов В.И. Управление стоимостью: практический аспект. Конференция «Технический Заказчик Росатома» 24-25.04.2014г. [Электронный ресурс]. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-30-2014

5.     Малахов В.И. Управление контрактами в инвестиционно-строительных проектах. Авторский курс.  [Электронный ресурс]. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-vladimir-presentation-for-se

6.     Маляр М.М., Поліщук В.В. Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів // Управління розвитком складних систем. – К., 16-2013. – С.  164-170. ISSN 2219-5300.

7.     Маляр М.М., Поліщук В.В. Підхід до ранжування інвестиційних проектів // ІІI Міжнародна науково- методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2013.
 – С.  185-186. ISBN 978-966-2021-76-9.

8.     Саати, Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Т.Л. Саати, – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 360 с.  

9.     Непомнящий, Е.Г. Инвестиционное проектирование / Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 262 с.  

10.  Руденк, С. В. Сетевые процессы управления проектами в контексте отображения состояний проекта /
С. В. Руденко, Е.В. Колесникова, В.И. Бондарь // Проблеми техніки. – 2012. – № 4. – С.  61 – 67.

11.  Цюцюра С. В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2012.
 – Вип. 10. – С.  87-91.

12. Бушуев С. Д. К системной парадигме формирования коллективной и индивидуальной компетентности специалистов в области управления проектами / С. Д. Бушуев, Ю.Г. Ященко, А.С.  Товб, С. И. Неизвестный // Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10. – С.  14–21.

References: 

1.     Burkov V.N. Sozdanie i razvitie konkurentnosposobnykh proektno-orientirovanykh predpriyatiy: Monografiya / V.N. Burkov, S.D. BushyevNikolayev: Izd-vo Torybary E.S., 2011. – 260 s.

2.     Izmaylova O.V., Krasovska G.V., Krasovska K.K.. Pidkhid do pobudovy scenariu rozviazanniya zadachi pidtrumku pruynattia rishen z otsinku zhutlovux obektiv nerukhomosti // Upravlinnia rozvutkom skladnux sustem. – Kyiv, 16-2013/ -S. 86-95. ISSN 2219-5300.

3.     Malakhov V.IInformatsionno-resursnoe modelirovanie stoimocti investistionno-stroitelnukh proektov. Moskva 2014 g. Retrieved from. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-vladimir-informationrecource

4.     Malakhov V.I. Upravlenie stoimostiu: prakticheskiy aspect. Konferentsia. 24-25.04.2014г. Retrieved from. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-30-2014

5.     Malakhov V.I. Upravlenie kontraktami v investitsionno-stroitelnukh proektakh. Avtorskiy kurs. Retrieved from. - http://www.slideshare.net/malerhof/malakhov-vladimir-presentation-for-se

6.     Malyar M.M., Polishuk V.V. Informatsiyna sustema z otsinku kredutospromognosti pidpruemstv ta investuciynukh proektiv// Upravlinnia rozvutkom skladnux sustem. – Kyiv, 16-2013/ -S. 164-170. ISSN 2219-5300

7.     Malyar M.M., Polishuk V.V. Pidkhid do rangyvannia investutsiynux proektiv// ІІI Mignarodna naukovo-metoduchna konferenciyaMatematuchni metody, modeli, ta informatsiyni texnologii v ekonomici”. – Chernivtsi, 2013. – S. 185-186. ISBN 978-966-2021-76-9.

8.     Saati T.L. Priniatie resheniy pri zavisimostiax i obratnukh sviaziakh: Analiticheskie seti / T.L. Saati, - M.: Ixd-vo LKI, 2008. – 360 s.

9.     Nepomnyshniy E.G. Investitsionnoe proektirovanie / E.G. Nepomnyshniy, - Taganrog.: Izd-vo TRTU, 2003. – 262 s.

10.  Rudenko S.V. Setevue protsesu upravlenia proektami v kontekste otobragenia sostoyaniy proekta / S.V. Rudenko, E.V. Kolesnikova, V.I. Bondar // Problemy texniku. – 2012. - #4. – S. 61-67.

11.  Tsyutsyura SV, Krivoruchko OV, Tsyutsyura M.І. Klyuchovі pokazniki efektivnostі. Principi rozrobki klyuchovih pokaznikіv efektivnostі for byudzhetnoї sphere. // Upravlіnnya rozvitkom folding systems. 2012 Vip. 10 - S.

12. Bushuyev SD To the system paradigm formation of collective and individual competence of experts in the field of project management / SD Bushuyev, JG Yaschenko, AS Tovb, SI Unknown // Upravlіnnya rozvitkom folding systems. – 2012.
– Vip. 10. – P. 14-21.