УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТІВ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІЙ КОМПАНІЇ

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Заголовок (англійською): 
PORTFOLIO MANAGEMENT OF PROJECTS DECREASING TECHNOLOGICAL LOSS OF ELECTRICITY IN ENERGY SUPPLY COMPANY
Автор(и): 
Ачкасов И.А.
Автор(и) (англ): 
Achkasov Igor
Ключові слова (укр): 
управління портфелем проектів; енергопостачальна компанія; зниження втрат електроенергії; проектний аналіз; комерційні втрати електроенергії
Ключові слова (рус): 
управление портфелем проектов; энергоснабжающая компания; снижение потерь электроэнергии; проектный анализ; коммерческие потери электроэнергии
Ключові слова (англ): 
project portfolio management; energy supply company; reduction of energy losses; project analysis; commercial power losses
Анотація (укр): 
Проаналізовано проблему ідентифікації та ранжування проектів зі зниження комерційних втрат в розподільних мережах з метою формування портфеля проектів енергопостачальної компанії. В якості технічного рішення розглянуто проекти з модернізації системи білінгу, тобто заміни приладів обліку на такі, які забезпечують дистанційний збір свідчень і управління подачею електроенергії. Ранжування проектів пропонується здійснювати шляхом використання показників ефективності, а саме – показників дебіторської заборгованості та її оборотності з відповідною кластеризацією абонентів і виділенням ділянок, на яких модернізація дасть найкращі результати.
Анотація (рус): 
Пранализированы проблемы идентификации и ранжирования проектов по снижению коммерческих потерь в распределительных сетях с целью формирования портфеля проектов энергоснабжающей компании. В качестве технического решения рассмотрены проекты по модернизации системы биллинга, т.е. замены приборов учета на такие, которые обеспечивают дистанционный сбор показаний и управление подачей электроэнергии. Ранжирование проектов предлагается осуществлять методом использования показателей эффективности, а именно – показателей дебиторской задолженности и ее оборотности с соответствующей кластеризацией абонентов и выделением участков, на которых модернизация может дать наилучшие результаты.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the problem of identification and ranking of projects to reduce commercial losses in distribution networks in order to form a portfolio of energy supply company projects. As a technical solution, projects on the modernization of the billing system (replacement of metering devices with those that provide remote collection of readings and control of electric power supply) are considered. The ranking of projects is proposed to be implemented using the performance indicators, namely, indicators of accounts receivable and its turnover with appropriate clustering of subscribers and allocation of sites where modernization will give the best results.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Август 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1.    Ачкасов І.А. Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії у електричних мережах [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 6 – 10.

2.    Воротницкий В. Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях [Электронный ресурс] // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – №2, 2004. – Режим доступа:  http://journal.esco.co.ua/2004_2/art108.htm

3.    Методы оценки проектов и программ / Т. М. Олех, А. Г. Оборская, Е. В. Колесникова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – № 2. – С. 213-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2012_2_37.

4.    Бражникова Л. Н. Классификация дебиторской задолженности коммунального предприятия для целей управления / Л. Н. Бражникова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 3. – С. 140–143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2008_3_24

5.    Красовський П. Ю. Складові втрат електроенергії в елементах систем електропостачання // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залiзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stp.diit.edu.ua/article/viewFile/14228/12050

6.    Операторы коммерческого учета на рынках электроэнергии. Технология и организация деятельности [Електронний ресурс] / К. Л. Осика. – М. : НЦ ЭНАС, 2007. – 192 с.

7.    Ачкасов І.А. Концептуальна модель формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 15 – 20.

8.    Бушуєв С.Д. Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами [Текст] / С.Д. Бушуєв, М.С. Дорош, Н.В. Шакун // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26 – С. 49 – 57.

9.    Ачкасов І.А. Метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 19 – 23.

10.  Ачкасов І.А. Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 6 – 11.

References: 

1.    Achkasov, I.A. (2016). Formation of portfolios of projects reducing electricity losses in electric networks. Management of Development of Complex Systems, 25, 6 – 10.

2.    Vorotny`czky`j, V. (2004). Commercial losses of electric power in electric networks [Electronic resource] // Electronic Journal of Energy Service Company "Environmental Systems", 2. – Access mode:  http://journal.esco.co.ua/2004_2/art108.htm

3.    Olex, T.M., Oborskaya, A.G. & Kolesny`kova, E.V. (2012). Methods for evaluating projects and programs. Works of the Odessa Polytechnic University, 2, 213217. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2012_2_37.

4.    Brazhny`kova, L.N. (2008). Classification of accounts receivable of a utility for management purposes. Economic Bulletin Donbass, 3, 140–143. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2008_3_24

5.    Krasovs`ky`j, P.Yu. (2013). Elements of electric power losses in elements of power supply systems. Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, release 5 (47) [Electronic resource]. Access mode: http://stp.diit.edu.ua/article/viewFile/14228/12050

6.    Osy`ka, K.L. (2007). Operators of commercial accounting in electricity markets. Technology and organization of activities [Electronic resource]. Moscow, Russia: NCz ЭNAS, 192.

7.    Achkasov, I.A. (2016). Formation of portfolios of projects reducing electricity losses in electric networks. Management of Development of Complex Systems, 26, 15 – 20.

8.    Bushuyev, S., Dorosh, M. & Shakun, N. (2016). Innovative thinking when forming new methodologies of project management. Management of Development of Complex Systems, 26, 49 – 57.

9.    Achkasov, I.A. (2016). Method of forming portfolio projects reduce losses in electricity mains taking into account level of observability. Management of Development of Complex Systems, 28, 19 – 23.

10.  Achkasov, I.A. (2016). Entropy model observability consumer assessment in electric networks in the formation of portfolio losses reduction projects. Management of Development of Complex Systems, 29, 6 – 11.