ОПЕРАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ЗДОРОВ'ЯМ І БЕЗПЕКОЮ В СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СТРУКТУРАХ

Заголовок (російською): 
ОПЕРАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
Заголовок (англійською): 
THE OPERATIONALITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN COMPLEX DYNAMIC STRUCTURES
Автор(и): 
Гулевець В.Д.
Автор(и) (англ): 
V. D. Gulevets′
Ключові слова (укр): 
кількісний критерій оперативності; система управління виробничим здоров'ям та безпекою; складні динамічні структури; умови праці
Ключові слова (рус): 
количественный критерий оперативности; система управления производственным здоровьем и безопасностью; сложные динамические структуры; условия труда
Ключові слова (англ): 
the quantitative criterion of operationality, occupational health and safety management system, complex dynamic structures, working conditions
Анотація (укр): 
Запропоновано кількісний критерій оперативності – ймовірність стандартних умов праці. Введений параметр якості системи управління виробничим здоров'ям і безпекою дозволить кількісно оцінити вплив використовуваної системи щодо створення необхідних умов праці на робочих місцях не опосередковано, через статистику профзахворювань і число різних подій, що супроводжуються виробничими травмами або негативними впливами на здоров'я працівників, а безпосередньо, за даними безперервного моніторингу. Таким чином, оцінка оперативності та визначення її складових буде носити стимулюючий характер для поліпшення як умов виробництва складних динамічних структур, так і для вдосконалення самої системи управління виробничим здоров'ям і безпекою.
Анотація (рус): 
Предложен количественный критерий оперативности – вероятность стандартных условий труда. Введенный параметр качества системы управления производственным здоровьем и безопасностью позволит количественно оценить влияние используемой системы по созданию необходимых условий труда на рабочих местах не опосредованно, через статистику профзаболеваний и число различных событий, сопровождающихся производственными травмами или негативными воздействиями на здоровье работников, а непосредственно, по данным непрерывного мониторинга. Таким образом, оценка оперативности и определения ее составляющих будет носить стимулирующий характер для улучшения как условий производства сложных динамических структур, так и для совершенствования самой системы управления производственным здоровьем и безопасностью.
Анотація (англ): 
This article suggests the quantitative criterion of operationality – the probability of standard working conditions. The introduced quality parameter of occupational health and safety management system (OHS MS) will allow quantifying the impact of the system used to create the necessary working conditions in the workplace not indirectly, through occupational disease statistics and the number of different events accompanied by occupational injuries or adverse health effects of workers, but directly, сontinuous monitoring. At the same time, the use of correct mathematical dependencies makes it possible to find the weakest ones in terms of health and safety at work of the production chain and to strictly justify the need for their reorganization or modernization. The equipment of the automated OHS MS will provide complex dynamic structures with a large amount of information on working conditions in the workplace during a short period of operation. As a result of the accumulated statistical data, the probabilities, on the basis of which the ef operationality is calculated, the laws of their distribution, will be specified. There will be shortcomings in the organization as a production process, as well as the functioning of the OHS MS itself. Thus, the evaluation of operationality and the definition of its components will be stimulating in order to improve both the conditions for the production of complex dynamic structures, and to improve the very of occupational health and safety management system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний авіаційний університет, Київ
Литература: 

1. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008. Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT).

2. Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на рівні підприємства, галузі, держави. – К.: Основа, 2004. – 15 с.

3. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги: (ОНSАS 18001:2007, IDT): ДСТУ ОНSАS 18001:2010 – [Чинний від 2011-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 20 с. – (Національний стандарт України).

4. Опыт разработки и внедрения системы управления охраной труда по требованиям OHSAS 18001. – К.: Академія якості. 2003.

5. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посіб. /
Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін. – К.:
Знання, 2007. – 367 с.

6. Лесенко Г.Г. До питання оцінки ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві / Г.Г. Лесенко,О.В. Цибульська, С.В. Непогодьєв // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2011. – Вип. 20.– С. 129–139.

7. Кружилко О.Є. Наукові засади оперативного управління охороною праці: дис. техн. наук: 05.26.01 /
О.Є. Кружилко: Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2011.

8. Ткачук К.Н. Застосування інформаційних систем в галузі охорони праці: [науково-методичний посібник] / К.Н. Ткачук, О.Є. Кружилко, Н.А. Праховнік. – К.: Експодата, 2004. – 186 с.

9. Ткачук С.П. Информационное обеспечение системы управления охраной труда / С.П. Ткачук, В.М. Перлий, В.И. Голинько. К.: Основа, 1997. – 255 с.

10. Шульга Ю.І. Автоматизований контроль систем безпеки праці та життєзабезпечення / Ю.І. Шульга, С.В. Сукач, М.А. Кобилянський, О.Л. Величко, О.В. Мозговой // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 1626.

11. Гулевець В.Д. Система управління охороною здоров'я та безпеки персоналу в умовах виробничих компаній / В.Д. Гулевець // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2016. – Вип. 32. – С. 84–93.

12. Загидуллин Р.Р. Управление машиностроительным производством с помощью систем MES, APS, ERP. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 372 с.

13. Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. – М.: Физматлит, 2002. – 320 с.

14. Лившиц Б.С. и др. Теория телетрафика. М.: Связь, 1979. 224 с.

15. Словарь по кибернетике / Под ред. акад. В.С. Михалевича. – 2-е. – Киев: главная редакция Украинской Советской Энциклопедии имени М. П. Бажана, 1989. – С.486. – 751 с.

16. Хемди А. Таха. Системы массового обслуживания // Введение в исследование операций = Operations Research: An Introduction. М.: Вильямс, 2007. Глава 17. С. 629-697.

References: 

1.     DSTU GOST 12.0.230: 2008. System safety standards. Safety management. General requirements (GOST 12.0.230-2007, IDT).

2.     Recommendations for improving the management of the risk of accidents and occupational diseases at the enterprise level, industry and state.(2004). Kyiv, Ukraine: Basis, 15.

3.     Occupational health and safety management systems. Requirements: (ONSAS 18001: 2007, IDT): ISO ONSAS 18001: 2010 – [Effective as of 01.01.2011]. – K .: State Committee of Ukraine, 2011. – 20 p.- (National Standard of Ukraine).

4.     Experience of development and Introduction ohranoy labor management systems on the requirements of OHSAS 18001. – K.: Quality Academy, 2003.

5.     Hohitashvili, G.G. & Karchevski, E.T. & Lapin, V.M. (2007). OSH management and risk international standards: Teach. guidances. Kyiv, Ukraine: Knowledge, 367.

6.     Lesenko, G.G. (2011). Prior to the assessment of the efficiency of the safety management system in the enterprise / G.G. Lesenko, O.V. Tsybulska, S.V. Nepogodiyev // Problems of safety in Ukraine. Kyiv, Ukraine: NNDIPBOP, 20, 129-139.

7.     Kruzhylko, O.E. (2011). Scientific principles of operational safety management.  Manuscript. The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.26.01 – "Occupational health and safety". – State Institution "National Research Institute of Industrial health and safety", Kyiv.

8.     Tkachuk, K.N. & Kruzhylko, O.E. & Prahovnik, N.A. (2004). The use of information systems in the field of labor [R Manual]. Kyiv, Ukraine: Ekspodata, 186.

9.     Tkachuk, S.P. & Pearl, V.M. & Holynko, V.I. (1997). Provision Informational control system safety labor. C.: Base, 255.

10.  Shulga, Y.I. (2012). Automated control systems safety and life support / Y.I. Shulga, S.V. Sukach, M.A. Kobylyansky, O.L. Velichko, O.V. Mozgovoj // Problems of safety in Ukraine. Kyiv, Ukraine: SI "NNDIPBOP", 22, 16-26.

11.  Gulevets′, V.D. (2016). Occupational health and safety managment  system of personnel in terms of production companies / V.D. Gulevets′ // Problems of safety in Ukraine. Kyiv, Ukraine: NNDIPBOP, 32, 84-93.

12.  Zagidullin, R.R. (2011). Management of machine-building production with the help of MES, APS, ERP. Stary Oskol: TNT, 372

13.  Miller, B.M., Pankov, A.R.  (2002). Theory of random processes in examples and problems. Moscow: Fizmatlit, 320.

14.  Livshits, B.S. and et. (1979). Teletraffic theory. Moscow: Communications, 224.

15.  Dictionary on Cybernetics. (1989).  Edited by Academician V. S. Mikhalevich.  The 2 nd.  Kiev: Main Editorial Board of the Ukrainian Soviet Encyclopedia named after M.P. Bazhana, 751.

16.  Hemdi, A. Taha. (2007). Chapter 17. Queuing Systems // Introduction to Operations Research = Operations Research: An Introduction. – 7 th ed. Moscow, Russia: "Williams", 629-697.