ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ В КОМУНІКАЦІЯХ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ І ПІДХОДИ ДО ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ

Заголовок (російською): 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ В КОММУНИКАЦИЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ И ПОДХОДЫ К ЕГО МИНИМИЗАЦИИ
Заголовок (англійською): 
INFORMATION NOISE IN THE COMMUNICATIONS OF SPECIALISTS IN CONSTRUCTION LOGISTICS AND APPROACHES TO ITS MINIMIZATION
Автор(и): 
Івко А.В.
Автор(и) (англ): 
Ivko Andrii
Ключові слова (укр): 
логістичний центр; комунікації; комунікаційні бар’єри; інформаційний шум
Ключові слова (рус): 
логистический центр, коммуникации, коммуникационные барьеры, информационный шум
Ключові слова (англ): 
logistics center, communications, communication barriers, informational noise
Анотація (укр): 
Сформульовано задачі системи комунікації учасників проекту створення логістичних центрів будівельних компаній. Ключовою задачею виділено мінімізацію комунікаційних бар’єрів. Сформульовано чотири типи комунікаційних бар’єрів – психологічні бар’єри, множинна семантика, ієрархічні бар’єри, інформаційний шум. Кожен з типів комунікаційних бар’єрів коротко охарактеризовано. Надано визначення інформаційного шуму. Запропоновано систему класифікації інформаційного шуму. Виділено десять ознак класифікації. Сформульовано передумови виникнення інформаційного шуму в проекті створення логістичного центру будівельної компанії. Виділено основні інформаційні шуми. Запропоновано модель інформаційного шуму в цьому проекті. Проаналізовано методи мінімізації інформаційного шуму. Запропоновано метод дезінтеграції інформаційного шуму. Сформульовано перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Анотація (рус): 
Сформулированы задачи системы коммуникации участников проекта создания логистических центров строительных компаний. Ключевой задачей определена минимизация коммуникационных барьеров. Сформулировано четыре типа коммуникационных барьеров – психологические барьеры, множественная семантика, иерархические барьеры, информационный шум. Каждый из типов коммуникационных барьеров кратко охарактеризован. Дано определение информационного шума. Предложена система классификации информационного шума. Выделено десять признаков классификации. Сформулированы предпосылки возникновения информационного шума в проекте создания логистического центра строительной компании. Выделены основные информационные шумы и предложена модель информационного шума в этом проекте. Проанализированы методы минимизации информационного шума. Предложен метод дезинтеграции информационного шума. Сформулированы перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Анотація (англ): 
The tasks of the communication system of participants of the project of logistics centers creation of construction companies are formulated. The key task to minimize communication barriers is highlighted. Four types of communication barriers are formulated – psychological barriers, multiple semantics, hierarchical barriers, information noise. Each of the types of communication barriers is briefly described. The definition of information noise is given. Information noise classification system is proposed. Ten signs of classification are formulated – according to the structure of noise, the degree of intention of the noise, the mechanism of noise, the noise source, the nature of the source of noise, the effects of noise, noise losses, the frequency of noise, the importance of the communication channel, the person-source of noise. The preconditions for the emergence of informational noise in the project of creation of the logistics center of the construction company are formulated. The main informational noises for this project are highlighted. The model of informational noise in the project of creation of the logistics center of a construction company is offered. The methods of information noise minimization are analyzed. The method of disintegration of informational noise is proposed. Perspectives of further researches in this direction are formulated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
Литература: 

1.    Антипенко, Є. Ю. Управління ланцюгами поставок як дієвий механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств [Текст] / Є. Ю. Антипенко // Будівельне виробництво: міжвідомчий наук.-техн. збірник. – К.: НДІБВ, 2012. – №53. – С. 49-53.

2.    Зельцер, Р. Я. Організація будівельної діяльності [Текст]: навч. посіб. / Р. Я. Зельцер, В. М. Погорельцев, Є. Р. Зельцер, О. А. Тугай. – Київ : КНУБА, 2014. – 231 с.

3.    Ушацький, С. А. Організація будівництва [Текст]: підручник / С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.

4.    Кийко, С. Г. Моделирование процессов управления ресурсными потоками проектов / С. Г. Кийко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 2 (1045). – С. 96-100.

5.    Харрисон, А. Управление логистикой: Разработка стратегий логистических операций [Текст] / А. Харрисон, Ван Хоук Ремко. – Пер. с англ.; Науч. ред. О. Е. Михейцев. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 368 с.

6.    Золотар, О. О. Про поняття "інформаційний шум” у правовідносинах / О. О. Золотар // Інформація і право. – 2012. – № 1. – С. 70-74.

7.    Томашевський, О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: [Текст] навч. посібник / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

8.    Урсул, А. Д. Природа информации: философский очерк / А. Д. Урсул – Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2010. – 231 с.

9.    Кузнецова, А. В. Проблемы информации и энтропии в медиатексте : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / Кузнецова Александра Владимировна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. – Ростов-на-Дону, 2012. – 25 с.

10.  Евдокименко Е.Ю. Виды информационного шума в современном медиапространстве [Електронний ресурс]. // Режим доступу: \WWW/ URL: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/9905/Evdokimenko.pdf – 24.07.2017 р. – Загол. з екрану.

References: 

1.     Antipenko, Y.Y. (2012). Management of supply chains as an effective mechanism for optimizing the activity of construction enterprises. Construction Production: Interdepartmental Sciences.  Techn. collection. Kyiv, Ukraine: NDIBV, 53, 49-53.

2.     Zeltser, R.Y., Pogoreltsev, V.M., Zeltser, Y.R., Tugay, O.A. (2014.) Organization of construction activity. Kyiv: KNUBA, 231.

3.     Ushatsky, S.A., Shaiko, Y.P., Trigger, G.M. etc. (2007). Organization of construction: textbook. Edited by S.A. Ushatsky Kyiv, Ukraine: Condor, 521.

4.     Kiiko, S.G. (2014). Modeling of the processes of managing resource flows of projects. Bulletin of the NTU "KhPI", 2 (1045), 96-100.

5.     Harrison, A., Remco, Van Houk. (2007). Logistics Management: Development of Logistics Operations Strategies. Transl. from english O. E. Mikheitsev. Dnepropetrovsk: Balance Business Business, 368.

6.     Zolotar, O.O. (2012). About the notion of "information noise" in legal relations. Information and Law, 1, 70-74.

7.     Tomashevsky, O.M., Tsehelyk, G.G., Viter, M.B., Dubuk, V.I. (2012). Information Technologies and Modeling of Business Processes. Kyiv, Ukraine: Publishing house "Center for Educational Literature", 296.

8.     Ursul, A.D. (2010). Nature of information: a philosophical essay. Chelyab. State Acad. Culture and arts. 2nd ed. Chelyabinsk, 231.

9.     Kuznetsova, A.V. (2012). Problems of information and entropy in media text: the dissertation diss. ... candidate of philological sciences: 10.01.10 / Kuznetsova Aleksandra Vladimirovna; [Protection Place: South. Feder Un-t] – Rostov-on-Don. – 25.

10.  Evdokimenko, E.Y. Types of informational noise in modern media space. Access: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/9905/Evdokimenko.pdf.