OLAP-МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Заголовок (російською): 
OLAP-МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
OLAP-MODEL OF THE PROJECT-ORIENTED MEDICAL INSTITUTION
Автор(и): 
Лепський В.В.
Автор(и) (англ): 
Lepskiy Vladlen
Ключові слова (укр): 
управління проектами, програмами, портфелями проектів; система охорони здоров’я; медичний заклад; стратегічне управління; OLAP-модель
Ключові слова (рус): 
управление проектами; программами; портфелями проектов; система здравоохранения; медицинское учреждение; стратегическое управление; OLAP-модель
Ключові слова (англ): 
management of projects; programs; portfolios; healthcare system; health care institution; strategic management; OLAP-model
Анотація (укр): 
Інтеграція системи охорони здоров’я України до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, інтенсивного впровадження проектного підходу та реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів в умовах складного українського сьогодення вимагають реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. Метою стратегічного управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) є сталий розвиток ПОМЗ у тривалій перспективі на основі забезпечення цінністю головних стейкхолдерів та об’єктів ПОМЗ, якими є: акціонери (власники); споживачі медичних послуг (пацієнти та суспільство як інтегрований споживач медичних послуг), бізнес-процеси; медичний та допоміжний персонал ПОМЗ, що є складною комплексною задачею проектного офісу ПОМЗ. У якості ефективної технології накопичення і обробки великого потоку аналітичних даних та прийняття управлінських рішень в стратегічному управлінні ПОМЗ на основі 4ПС-методології (проекти – портфелі проектів – програми – процеси – стратегія) для визначення критерію, за яким проект може бути прийнятий до реалізації, пропонується використовувати OLAP-модель.
Анотація (рус): 
Интеграция системы здравоохранения Украины в мировой рынок медицинских услуг в соответствии с международными технологиями, нормами, требованиями и стандартами, интенсивного внедрения проектного подхода, реформирования всей системы здравоохранения как на уровне государства, региона, так и на уровне отдельных медицинских учреждений в непростых украинских условиях требуют реализации значительного количества проектов, программ и портфелей проектов. Целью стратегического управления проектно-ориентированным медицинским учреждением (ПОМУ) является устойчивое развитие ПОМУ в длительной перспективе на основе обеспечения ценностью главных стейкхолдеров и объектов ПОМУ, которыми являются: акционеры (владельцы); потребители медицинских услуг (пациенты и общество как интегрированный потребитель медицинских услуг), бизнес-процессы; медицинский и вспомогательный персонал ПОМУ, что является сложной комплексной задачей проектного офиса ПОМУ. В качестве эффективной технологии накопления и обработки большого потока аналитических данных и принятия управленческих решений в стратегическом управлении ПОМУ на основе 4ПС-методологии (проекты – портфели проектов – программы – процессы – стратегия) для определения критерия, по которому проект может быть принят к реализации, предлагается использовать OLAP-модель.
Анотація (англ): 
Integration of the Ukrainian Health Care System into the world market of medical services in accordance with international technologies, norms, requirements and standards, intensive implementation of the project approach and reform of the whole health care system at the level of the state, regions and individual medical institutions in the complex Ukrainian conditions, requires the implementation of a significant number of projects, programs and project portfolios. The purpose of the strategic management of a project-oriented medical institution (POMI) is the sustainable development of POMI in the long term, based on the provision of the value of key stakeholders and POMIs objects, which are: shareholders (owners); consumers of medical services (patients and society as an integrated consumer of medical services); business processes; medical and auxiliary personnel of POMI, which is a complex task of the POMI project office. As an effective technology for the accumulation and processing of a large flow of analytical data and the adoption of managerial decisions in the strategic management of POMI, based on 4PS-methodology (projects – project portfolios – programs – processes – strategy) it is proposed to use the OLAP model to determine the criteria by which a project can be accepted for implementation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
12 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси
Литература: 

1.    Лепський В.В. OLAP-модель стратегічного управління проектно-орієнтованим медичним закладом
/ В.В. Лепський // Тези доповідей  14 міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства".
Тема: Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2017.
– С. 119-120.Лепський В.В. Стратегічне управління медичними закладами // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.  – Черкаси: вид-во ЧДТУ. – 2016. – № 4. – С. 62-67

2.    Коробко А.В. Метод концептуального OLAP-моделирования на основе формального концептуального анализа /
А. В. Коробко, Т. Г. Пенькова// Вестник СГАУ, – Кр.: 2010. – № 4 (30). – С. 74–79.

3.    Соловьев С. В., OLAP и многомерные базы данных // Технология разработки прикладного программного обеспечения. Соловьев С. В., Цой Р. И., Гринкруг Л.С. – Електронний ресурс. Режим доступу : https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=4638

4.    Асєєв Г. Архітектура корпоративного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 10.
– С. 20 – 25.

5.    Коробко А. В. Алгоритмы формирования интегральной OLAP-модели предметной области / А.В. Коробко, Т.Г. Пенькова // Вестник СибГАУ. 2011. №5 (38). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-formirovaniya-integralnoy-olap-modeli-predmetnoy-oblasti (дата обращения: 11.06.2017).

6.    Мальцев А.И. Алгебраические системы / А.И. Мальцев.  – М.: Наука, 1970. – 392 с.

7.    Ноженкова Л. Ф. OLAP-технологии оперативной информационно-аналитической поддержки организационного управления /  Л.Ф. Ноженкова, В.В. Шайдуров // Информационные технологии и вычислительные системы. – М.: 2010.
– № 2. – С. 15–27.

8.    Лепський В.В. Програмно-портфельне управління медичним закладом  / В.В. Лепський // Управління проектами: Стан та перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2016. – С. 89 – 90.

9.    Данченко Е.Б. Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами [Текст] / Е.Б. Данченко // «Восточно-Европейский журнал передовых технологий», – Х. : 2011. – №1/6 (49).
 – С. 31 – 33.

10.  Данченко Е.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах [Рукопис] / Е.Б. Данченко // Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, – К. : КНУБА, 2015.  – 347 с.

References: 

1.    Lepskiy, V.V. (2017). OLAP-model of strategic management of medical institution. Development of competences for project management in crisis situations. Proceeding of the 14th International Conference "Management of projects for development of society". Kiev National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 119-120. [In Ukranian]

2.    Lepskiy, V.V. (2016). “Strategic management of medical supplies”. Bullet. of Cherkasy state technological university. Seria: Technical sciences, 4, 62-67. [In Ukranian].

3.    Korobko, A.V., Penkova, T.G. (2010). The method of conceptual OLAP-modeling on the basis of formal conceptual analysis. Transactions of Saratov State University, 30, 4, 74-79. [In Russian]

4.    Solovev, S.V., Tsoy, R.I. & Grinkrug, L.S. ”OLAP and multidimensional databases // Technology of development of applied software.” Available at: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=4638

5.    Asieiev, H. (2010).Arhitecture of corporate dachshunds. Herald of the Book Chamber, 10, 20-25.

6.    Korobko, A.V., Penkova, T.G. (2011). Algorithms for forming an integral OLAP model of  the subject area. Transactions of Siberian State University of Science and Technology, vol.38, no.5. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-formirovaniya-integralnoy-olap-modeli-predmetnoy-oblasti (accessed June 11,2017)

7.    Maltsev, A.Y. (1970). Algebraic systems. Nauka, Moskov, Russia. 392. [In Russian]

8.    Nozhenkova, L.F. & Shaydurov, V.V. (2010).OLAP-technologies of operational information-analytical support of organizational management. Infofmation technogies and systems, Moscow, Russia, 2, 15-27. [in Russian]

9.    Lepskiy, V.V. (2016).Program-portfolio management of a medical institution. Project Management: Status and Prospect. Proceeding of  the 12th International Scientific and Practical Conference. National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine, 89-90. [In Ukranian]

10.  Danchenko, E.B. (2011). Strategic business management through the prism of management of innovative projects and programs. East European Magazine of Advanced Technology, Kharkiv, Ukraine, 1/6(49), 31-33. [In Ukranian]

11.  Danchenko, E.B. (2015). The methodology of integrated management of deviations in projects. Manuscript dissertation for Dr. Sc. (Tecn.). Kiev National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, 347. [In Ukranian]