ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ СХЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Заголовок (англійською): 
THE INFORMATION STREAM SCHEMA FORMATION WITHIN THE SYSTEM OF LABOUR PROTECTION MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Автор(и): 
Хрутьба В.О.
Половко М.В.
Лисак Р.С.
Спасіченко О.В.
Автор(и) (англ): 
Khrutba Viktoriia
Polovko Mykola
Lysak Roksolana
Spasichenko Oksana
Ключові слова (укр): 
управління проектами; охорона праці; безпека праці; інформаційний потік
Ключові слова (рус): 
управление проектами; охрана труда; безопасность труда; информационный поток
Ключові слова (англ): 
project management; occupational health; labor protection; information stream
Анотація (укр): 
Ефективність управління проектами охорони та безпеки праці тісно пов’язана з управлінням інформаційними потоками у процесі реалізації цих проектів. Швидкість обміну інформацією між учасниками проекту впливає на дотримання часових обмежень, передбачених планом проекту. На основі досліджень науковців з даного питання схематично зображено рух інформації в системі управління охороною праці при початковій передачі інформації від точки її виникнення до точки прийняття рішення та у зворотному напрямку під час реалізації проектів охорони та безпеки праці. Запропоновано удосконалену схему інформаційного потоку системи управління охороною праці для підвищення ефективності використання часу у процесі прийняття рішень при реалізації проектів з охорони та безпеки праці.
Анотація (рус): 
Эффективность управления проектами охраны и безопасности труда тесно связана с управлением информационными потоками при реализации этих проектов. Скорость обмена информацией между участниками проекта влияет на соблюдение временных ограничений, предусмотренных планом проекта. На основе исследований ученых по данному вопросу схематически изображено движение информации в системе управления охраной труда при начальной передаче информации от точки ее возникновения до точки принятия решения и в обратном направлении при реализации проектов охраны и безопасности труда. Предложена усовершенствованная схема информационного потока системы управления охраной труда для повышения эффективности использования времени в процессе принятия решений при реализации проектов по охране и безопасности труда.
Анотація (англ): 
The labour protection work has always devoted a lot of attention, but many problems associated with the issue still unresolved permanently. On the way to the European Community more and more enterprises and organizations are applying to its activities, the project approach where time limits are the key. Effectiveness of project management, health and safety is closely linked to the management of information streams in the implementation of these projects. The speed of the information exchange between the project participants affects compliance with the time limitations stipulated by the plan. Based on the scientists research the movement of information within the system of labour safety management during the initial transfer of information from the point of its origin to the point of making a decision and in the opposite direction in the implementation of the projects of protection and safety is shown. Offered an improved scheme of information stream control system of labour safety for increasing of efficiency of use of time in terms of making decisions and implementing of protection and safety projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний транспортний університет, Київ
Литература: 

1.    Стиценко Т. Є. Системний підхід до інформаційного забезпечення охорони праці / Т.Є. Стиценко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2012. – Вып. 59. – С. 155-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2012_59_35.

2.    Основи охорони праці / В.П. Матейчик, М.В. Половко, І.В. Самойленко. – К.: НТУ – 2015. – 296 с. (на правах рукопису).

3.    Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT): ДСТУ-OHSAS 18001:2010. – [Чинний від 2010-12-27]. — К.: Мінекономрозвитку України, 2010. — 28 с. — (Національний стандарт України). – Режим доступу: http://dnaop.com/html/34112/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_OHSAS_18001_2010

4.    Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки»: прийнятий 4 квітня 2013 року № 178-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 10. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/178-18

5.    Тесля Ю.М. Інформаційні технології управління проектами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/11/IT_teory.ppt

6.    Стеліга І. І. Сутність інформаційного забезпечення охорони праці в ІФНТУНГ / І.І. Стеліга, Я.М. Семчук,
Й.І. Рошак, Г.І. Семків, Г.Д. Лялюк-Вітер, О.М. Івануляк // Нафтогазова енергетика. – 2011. – № 2. – С. 106-109. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nge_2011_2_19.

7.    Запорожець О.І. Завдання наукових досліджень з охорони праці [Електронний ресурс] / О.І. Запорожець,
В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013, вип. 4(5). – Режим доступу:
http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik5/pdf/3.pdf

8.    Москалюк А.Ю. Анализ состояния охраны труда предприятия как основа инициации проектов охраны труда / А.Ю. Москалюк // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26.–С. 83-90.

9.    Шапошникова С.В. Удосконалення інформаційної моделі системи управління охороною праці /
С.В. Шапошникова, В.В. Чигарьов // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. – 2011. – Вип. 22. – С. 277 – 283. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_22_55.

10.  Біла О.В. Розробка проектів в охороні праці [Електронний ресурс] / О.В. Біла, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2012, вип. 1(1). – Режим доступу: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/3.pdf

11.  Москалюк А. Ю. Системный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного менеджмента / А. Ю. Москалюк, Ю. С. Чернега, В. Д. Гогунский // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2016. – № 23. – С. 168-174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2016_23_28.

12.  Москалюк А.Ю. Модель процесса управления охраной труда машиностроительного предприятия /
А.Ю. Москалюк, В.Н. Пурич // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4(3). – С. 60-65.

13.  Чернега Ю.С. Проактивне управління безпекою в проектах організаційно-технічних і соціальних систем [Електронний ресурс] / Ю.С. Чернега, Є.Є. Басиль, О.Г. Катуніна // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів : матеріали наук. метод. семінару / за ред. Гогунського В.Д. – Вип. 9: Використання інформаційних технологій у навчальному процесі. – О. : Наука і техніка – 2014. – с. 81-87. – Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2014_9/gotovo/081-087.pdf

14.  Оборська Г.Г. Формування контекстуальних компетенцій з управління проектами фахівців охорони праці [Електронний ресурс] / Г.Г. Оборська, Ю.С. Чернега, В.І. Бондар // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів : матеріали наук. метод. семінару / під ред. Гогунського В.Д. – Вип. 6: Впровадження компетентнісного навчання. – О. : Наука і техніка – 2012. – С. 83 – 86. – Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2012_6/083-086.pdf

References: 

1.    Stytsenko, T. (2012). System approach to occupational safety information support. Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University. Kharkov, Ukraine: 59, 155–157. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2012_59_35.2.    Mateichyk, V.P., Polovko, M., Samoilenko, I. (2015). Basics of labor protection. Kyiv, Ukraine: NTU, 296.3.    Systemy upravlinnia hihiienoiu I bezpekoiu pratsi [Occupational health and Safety Management Systems]. (2010). DSTU OHSAS 18001:2010 from 27th December 2010. Kyiv: Minekonomrozvytku Ukraine [in Ukrainian]. Retrieved from http://dnaop.com/html/34112/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_OHSAS_18001_20104.    Zakon Ukrainy Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi sotsialnoi program polipshennia stanu bezpeky, hihieny pratsi ta vyrobnychogo seredovyshcha na 2014-2018 roky: pryiniatyi 4 kvit. 2013 roku № 178-VII [Law of Ukraine on innovative activity from April 4 2013, № 178-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Radu – Information from the Verkhovna Rada, 10. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/178-18 [in Ukrainian]5.    Teslia, Yu. Information technologies of project management. Retrieved from http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/11/IT_teory.ppt6.    Steliga, I., Semchuk, Ya., Roshak, Y., Semkiv, H., Lialiuk-Viter, H., Ivanuliak, O. (2011). Essence of information supply of labor protection in IFNTUNG. Oil and gas power engineering., Ukraine: 2, 106–109. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nge_2011_2_197.    Zaporozhets, O., Gogunsky, V. (2013). SCIENTIFIC RESEARCH TASKS of Labor safety. Information technologies in education, science and production, ed. № 4(5). Retrieved from http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik5/pdf/3.pdf8.    Moskalyuk, Andrew. (2016). Analysis of health companies as a basis project initiation health. Management of Development of Complex Systems, 26, 83–90.9.    Shaposhnikovа, S., Chigarev, V. (2011). Improvement of informative model of control system by a labour protection. Reporter of the Priazovskyi state technical university, 22, 277-283. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_22_55.10.  Bila, O., Gogunsky, V. (2012). The development of projects in labor protection. Information technologies in education, science and production, ed. № 1(1). Retrieved from http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/3.pdf11.  Moskaliuk, A., Chernega, Yu., Gogunskii, V. (2016). SYSTEMATIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF LEVEL OF LABOR PROBLEMS PROJECT-BASED MANAGEMENT. ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, 23, 168-174. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2016_23_2812.  Moskaliuk, A. (2015). The Process Model of Management of labor Protection Engineering Enterprise/ A. Moskaliuk, V. Purich // Technology Audit and Production Reserves, 4/3 (24), 60–65. Available at DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312- 8372.2015.47977 (accessed 13.04.2016) [In Russian].13.  Chernega, Yu. (2014). Proactive security management in projects of organizational, technical and social systems / Yu. Chernega, E. Basil, E. Katunina. // Ways of implementation of the credit-module system of organization of the educational process and test forms of student knowledge control: materials of the scientific methodical seminar, 9. Retrieved from http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2014_9/gotovo/081-087.pdf

14. Oborska, G. (2012). Formation of customer satisfaction in the projects / G. Oborska, E. Gavrish, V. Gogunsky. // Ways of implementation of the credit-module system of organization of the educational process and test forms of student knowledge control: materials of the scientific methodical seminar, 6. Retrieved from http://storage.library.opu.ua/online/periodic/kms_2012_6/083-086.pdf