АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОМАНДАХ ІТ-ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕАТИВНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В КОМАНДАХ ІT-ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF THE METHODS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL MANAGEMENT IN IT PROJECT TEAMS
Автор(и): 
Чубенко М.О.
Новохацька Д.В.
Автор(и) (англ): 
Chubenko Nikolay Alexandrovich
Novokhatska Diana Viktorivna
Ключові слова (укр): 
креативне управління; управління проектами; інформаційні технології; креативний підхід в управлінні ІТ-проектами; теорія творчості; асоціативне мислення; ментальні карти
Ключові слова (рус): 
креативное управление; управление проектами; информационные технологии; креативный подход в управлении IT-проектами; теория творчества; ассоциативное мышление; ментальные карты
Ключові слова (англ): 
creative management; project management; information technology; creative approach in the management of IT projects; creative theory; associative thinking; mental maps
Анотація (укр): 
Проведено аналіз підходів і методів розвитку креативного мислення для розв’язання нетипових задач в рамках ІТ-проектів. Означено позитивні і негативні сторони методів, основних технік та концепцій стимулювання креативності. Виконано огляд найбільш відомих теорій креативного мислення, широко застосовуваних технік і концепцій, що допомагають нестандартно дивитися на наявні проблеми та пропонувати нетривіальні рішення. Наведено аргументи щодо практичної користі застосування креативного підходу до вирішення завдань під час управління командами ІТ-проектів, коли потрібно виходити із зони комфорту звичайного процесу прийняття рішень. Практичне застосування методів допоможе стимулювати попит на креативність, створить умови для виявлення креативності носіями потенціалу та допоможе отримати конкретні результати його використання у вигляді досягнення ключових бізнес-цілей проектів.
Анотація (рус): 
Проведен анализ подходов и методов развития креативного мышления при решении нестандартных задач в рамках ІТ-проектов. Выделены положительные и отрицательные стороны методов, основных техник и концепций стимулирования креативности. Выполнен обзор наиболее известных теорий креативного мышления, широко применяемых техник и концепций, которые помогают нестандартно смотреть на существующие проблемы и предлагать нетривиальные решения. Приведены аргументы относительно практической пользы применения креативного подхода к решению задач при управлении командами ІТ-проектов, когда нужно выходить из зоны комфорта обычного процесса принятия решений. Практическое применение методов поможет стимулировать спрос на креативность, создаст условия для выявления креативности носителями потенциала, поможет получить конкретные результаты его использования в виде достижения ключевых бизнес-целей проектов.
Анотація (англ): 
The analysis of approaches and methods of development of creative thinking in solving non-typical tasks in the framework of IT projects was carried out. The positive and negative aspects of the methods, the main techniques and concepts of stimulating creativity are highlighted. A review of the most well-known theories of creative thinking, widely used techniques and concepts that help non-standard look at existing problems and offer non-trivial solutions. There are arguments about the practical benefits of applying a creative approach to solving problems when managing IT teams, when you need to move from the comfort zone to the usual decision making process. The practical benefits of applying the methods will help stimulate the demand for creativity, create conditions for the identification of the creativity of the carriers of the potential, and help to obtain concrete results of its use in achieving the key business objectives of the projects. Gradual implementation of the results of the research will optimize the processes of management of the team of IT-projects, which will be reflected in reducing the cost of their implementation and reducing the level of damage from the inconsistency of actions within the projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 

1.    Bonacorsi, Steven «Kano Model and Critical To Quality Tree», Six Sigma and Lean Resources – Home. Web. 26 April 2010.

2.    Зінов'єв В.Н. Менеджмент: навчальний посібник / В.М. Зінов'єв. – 3-е изд. – М .: Торг. корпорація «Дашков і К», 2010. – 480 с.

3.    Стенлі Соммерсби «7 заповідей креативного менеджера» / Липень, 2007.

4.    Лепський В.В., Кузьмінська Ю.М. Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту//Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111).

5.    Кандауров М.М., та ін. «Інноваційний менеджмент» / Сучасні Знання, 2006.

6.    Jan Moorman «Measuring User Delight using the Kano Methodology», Interaction13 conference, Toronto, January 2013.

7.    Новохацька Д.В. Особливості та проблеми реалізації ІТ-проектів в Україні. – Черкаси, Вісник ЧДТУ, 2016, № 2. – С.72-77.

8.    Креативні технології управління проектами та програмами: Монографія / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Бабаєв І.А., Яковенко В.Б., Гриша Є.В., Дзюба С.В., Войтенко О.С. – К .: «Саміт-Книга», 2010. – 768 с.

9.    Креативне корпоративне управління: теорія і практика [Текст] : моногафія / К. С. Шапошников. – Х. : Вид-во ХДУ, 2010. – 256 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 220-253. – 350 екз.

10.  Савіцька Н.В. Управління креативним потенціалом підприємства: стратегія і тактика / Н.В.Савіцька, О.Л.Коломієць  // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №727.

11.  Петрова В.М., Петров А.Н. Антропологічна теорія творчості і креативності // Сучасні наукомісткі технології. – 2007. – № 7. – С. 74-75;

12.  Петров В. Базовий курс по теорії розв'язання винахідницьких завдань. – Тель-Авів, 2002

13.  Флорида Р. Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє. – М., 2011 року.

14.  Каплан Р.С. Стратегічні  карти / Р.С. Каплан, Д. П. Нортон; пер. з англ. – М.: ЗАТ «Олімп – Бізнес», 2005. – 512 с.

15.  Боно Е. Шість капелюхів мислення / пер. з англ. – Мн .: «Попурі», 2006. – 208 с.

16.  Henry J. Creative management. Second edition. London. 2010 року.

References: 

1.    Bonacorsi, Steven. (2010). Kano Model and Critical To Quality Tree. Six Sigma and Lean Resources. Home. Web. 26 April 2010.

2.    Zinoviev, V.N. (2010). Management.Tutorial, 3rd ed. Torg. Corporation "Dashkov and K", Moscow, Russia, 480.

3.    Sommersby, Stanley. (2007). The 7 Commandments of the Creative Manager.

4.    Lepsky, V.V. & Kuzminskaya, Yu.M. (2015). Application of the method of cross-sociometric evaluation to the determination of the creativity of the project team. Bulletin of the NTU "KhPI", 2 (1111). Kharkiv, Ukraine.

5.    Kandaurov, M.M., et al.(2006). Innovative management. Modern knowledge.

6.    Moorman, Jan.(2013). Measuring User Delight using the Kano Methodology. Interaction13 conference, Toronto, January 2013.

7.    Novokhatska, D.V. (2016). Features and problems of implementing IT projects in Ukraine. Visnyk ChDTU, Cherkasy, Ukraine: 2, 72-77.

8.    Bushuyev, S.D., Bushueva, N.S., Babaev, I.A., Yakovenko, V.B., Grisha, E.V., Dzyuba, S.V. and Voitenko, A.S. (2010). Creative technologies of project and program management. Monograph. Summit-Book, Kyiv,Ukraine, 768.

9.    Shaposhnikov, K.S. (2010). Creative corporate management: theory and practice. Monograph. Vydavnytstvo KhDU, Kharkiv, Ukraine, 256.

10.  Savitska, N.V. &Kolomijets, O.L. (2012). Management of the creative potential of the enterprise: strategy and tactics. Bulletin of the National University "Lvivska Polytechnika": Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Developmental Issues, 727.

11.  Petrova, V.N. & Petrov, A.N. (2007). Anthropological theory of creativity and creativity. Modern science-intensive technologies, 7, 74-75.

12.  Petrov, V. (2002). Basic course on the .heory of solving inventive problems. Tel-Aviv, Izrael.

13.  Florida, R. (2011). Creative class: people who change the future. Moscow, Russia.

14.  Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2005). Strategic maps. Trans. With English. ZAT “ Olimp-Business”, Moscow, Russia. 512.

15.  Bono, E. (2008). Six hats of thinking. Trans. With English. "Potpourri", Mn: 208.

16.  Henry, J. (2010). Creative management. Second edition. London.

________________________________________________________________________________________