ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ В ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Заголовок (російською): 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ В ТОРГОВЛЕ КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Заголовок (англійською): 
INFORMATION SYSTEMS OF LOGISTICS IN TRADE, AS A COMPOSITION INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT ENTERPRISES
Автор(и): 
Цюцюра С.В.
Криворучко О.В.
Десятко А.М.
Пашорін В.І.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Svitlana Volodymirivna
Kryvoruchko Olena Volodymirivna
Desyatko Alena
Pashorin Valeriy
Ключові слова (укр): 
інформаційна система; логістика; логістичні системи; підприємство торгівлі
Ключові слова (рус): 
информационная система; логистика; логистические системы; предприятие торговли
Ключові слова (англ): 
information system, trade enterprise, logistics, logistic systems
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему інформаційної системи управління логістикою підприємства торгівлі як підсистему інформаційної системи управління організацією/підприємством та особливостей розроблення інформаційних систем управління логістикою торговельного підприємства. Запропоновано поєднати управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками торговельного підприємства, а також структуризувати властивості інформаційної системи логістики підприємства торгівлі.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема информационной системы управления логистикой предприятия торговли как подсистема информационной системы управления организацией/предприятием и особенностей разработки информационных систем управления логистикой предприятия. Предложено совместить управление материальными, финансовыми и информационными потоками предприятия, а также структуризировать свойства информационной системы логистики предприятия торговли.
Анотація (англ): 
The problem of the information management system of the logistics of the trading company as a system of information management system of the organization/enterprise and the peculiarities of the development of information systems for the management of the logistics of a trading enterprise is considered. The idea is to combine management of material, financial and information flows of a trading enterprise. The structuring of the properties of the information system of the logistics of the trading company is proposed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.   Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 04 березня 2015 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/господарський%20кодекс%20україни

2.   Бланк І. О. Управління торговельним підприємством [Текст]: підручник / І. О. Бланк. – Харків, 2007. – 420 с.

3.   Мошек, Г. Структуризація комерційної діяльності торговельного підприємства [Текст] / Г. Мошек,
В. Ціпуринда // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 5. – С. 5 – 13.

4.   Иванов, Г. Г. Экономика и организация деятельности торгового предприятия [Текст]: учебное пособие /
Г. Г. Иванов [и др.]; под общ. ред. А. Н. Соломатина. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 295 с. ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз. 2015 рік. Том 19. № 2. 25

5.   Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник / Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с.

6.   Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика”. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 98 с.

7.   ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний з 1995.01.01. Строк дії до 01.01.2018. – 53с. Точка доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_2392_94/5-1-0-1166

8.   Кривченко М. С., Радомська Т. А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Курс лекцій. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 108 с.

9.   Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

10. Криворучко О.В. Зарубіжна практика застосування основних логістичних концепцій і систем / Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Десятко А.М. // Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2017 р., Вінниця / М-во освіти і науки України, ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2017.
– Т. 1, ч. 1 – С. 92
94.

References: 

1.     Economic Code of Ukraine [Electronic resource]: officer. Text as of March 4, 2015. – Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/Economic%20code%20Ukraine

2.     Blank, I.O. (2007). Management of a trading enterprise [Text]: textbook. Kharkiv, 420.

3.     Moshek, G. (2011). Structuring the commercial activity of a commercial enterprise [Text] / G. Moshekov, V. Tsipurinda // Journal of the KNTEU, 5, 5-13.

4.     Ivanov, G.G. (2000). Economics and organization of the trading enterprise [Text]: training manual / G. G. Ivanov [and others]; in common. Ed. A. N. Solomatin. Moscow: INFRA-M, 295. ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Economic analysis. 2015 year Volume 19. No. 2. 25

5.     Information Systems in Economics: Textbook. (2011). Ponomarenko V. S., Zolotareva I. O., Butova R. K., and others. Kharkiv: Bullet. of KnNEU, 176.

6.     Vasil'kov, N.M. (2005). Reference summary of the lectures on the subject "Efficiency of Information Systems" from the educational qualification level "Specialist" for the specialty "Economic Cybernetics". Ternopil: Economic Thought, 98.

7.     DSTU 2392-94 Information and documentation. Basic concepts. Terms and definitions. - Existing from 1995.01.01. Valid until 01.01.2018.-53s. Access point: http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_2392_94/5-1-0-1166

8.     Krivchenko, M.S., Radomskaya, T.A. (2007). Management information systems in the analysis and audit: The course of lectures. Kramatorsk: the DDA, 108.

9.     Kalchenko, A.G. (2003). Logistics: Teaching manual. – Kyiv: KNEU, 284.

10.  Krivoruchko, O.V. (2017). Foreign practice of application of basic logistic concepts and systems / O.V.  Krivoruchko, M.I. Tsyutsura, A.M. Desyatko // Development of education, science, economics in the conditions of integration processes: materials Allukr. science-practice Conf., April 20, 2017, Vinnytsya / Ministry of Education and Science of Ukraine, VNNIE TNEU. – Ternopil: Step, 2017. – Vol. 1, Part 1. – P. 92-94.