АНАЛІЗ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНІ ТЕРИТОРІЇ ПІД ЗАБУДОВУ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ЗАСТРОЙКУ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS AND RESOLUTION OF THE SURFACE MODELING TASK FOR CONSTRUCTION TERRITORY
Автор(и): 
Гончаренко Т.А.
Пороховніченко І.А.
Автор(и) (англ): 
Honcharenko Tetyana
Porokhovnichenko Iryna
Ключові слова (укр): 
генеральний план; інженерна підготовка території; вертикальне планування; топоплан; цифрова модель поверхні; цифрова модель рельєфу; цифрова модель ситуації; проектний рельєф; проектні відмітки; об’єми земляних робіт
Ключові слова (рус): 
генеральный план; инженерная подготовка территории; вертикальная планировка; топоплан; цифровая модель поверхности; цифровая модель рельефа; цифровая модель ситуации; проектный рельеф; проектные отметки; объемы земляных работ
Ключові слова (англ): 
engineering training of the territory; vertical planning; topoplane; digital surface model; digital elevation model; digital situation model; design relief; design elevations; volumes of earthworks
Анотація (укр): 
Розглянуто наявні підходи щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією рельєфу території під забудову. Визначено групи завдань та обсяги інформації на стадіях ескізного та робочого проектування генеральних планів. Досліджено методи вертикального планування та підрахунку об’ємів земляних робіт. Проаналізовано критерії оптимальності прийняття рішень залежно від конкретної планувальної ситуації. На основі цього аналізу виявлена комплексність задачі створення проектного рельєфу та надана її декомпозиція. Запропонована власна модель процесу автоматизованого розв’язання поставленої задачі, математично сформульована задача оптимізації проектних відміток та підтверджена необхідність розробки інформаційної технології моделювання поверхні території під забудову.
Анотація (рус): 
Рассмотрены имеющиеся подходы по решению вопросов, связанных с организацией рельефа территории под застройку. Определены группы задач и объемы информации на стадиях эскизного и рабочего проектирования генеральных планов. Исследованы методы вертикальной планировки и подсчета объемов земляных работ. Проанализированы критерии оптимальности принятия решений в зависимости от конкретной планировочной ситуации. На основе этого анализа выявлена комплексность задачи создания проектного рельефа и предоставлена ее декомпозиция. Предложена собственная модель процесса автоматизированного решения поставленной задачи, математически сформулирована задача оптимизации проектных отметок и подтверждена необходимость разработки информационной технологии моделирования поверхности территории под застройку.
Анотація (англ): 
The existing approaches to resolving issues related to the organization of the relief for construction territory are considered. Task groups and volumes of information are defined at stages of sketch and working design of master plans. The methods of vertical planning and calculation of volumes of earthworks are investigated. The criteria of optimality of decision-making depending on the specific planning situation are analyzed. On the basis of this analysis, the complexity of the task of creating a design relief is revealed and its decomposition is given. The proposed model of the process of automated solution of the set task, mathematically formulated the task of optimization of design elevations and confirmed the necessity of developing information technology for modeling the surface of the territory for construction.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.    Євтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. Інженерна підготовка территорії населених місць. [Текст]- М.: Стройиздат, 1982. – 267.

2.    Відуєв Н.Г. та ін. Методика вертикального планування // Вип. 1. Загальні відомості про застосування способу найменших квадратів до вирішення завдань вертикального планування. [Текст]- Київ: АСІА УРСР, 1958.

3.    Гайна Г.А. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу [Текст] / Г.А.Гайна, А.В. Ерукаев, Т.А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №27. – С. 106 – 111.

4.    Гайна Г.А. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів в житловому будівництві [Текст] / Г.А.Гайна, Т.А. Гончаренко, А.В. Ерукаев // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №25. – С. 96 – 102.

5.    Гончаренко Т.А. Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика [Текст] / Т.А.Гончаренко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 155 – 159

6.    Інженерна підготовка територій, що забудовуються [Текст]/ Під ред. В.Ю. Моїсеєва.- Київ: Будівельник, 1974. – 276 с.

7.    Моїсеєв В.Ю., Пінчук В.Я. Проектування рельєфу території, що забудовується. [Текст]- Київ: Будівельник, 1977. – 148 с.

8.    Ievleva О.Т., Mamchits N.A. Modelling of the composition of the town building./ The 6-ih Conference and exhibition on computer graphics and visualization. Graphicon'96, Jily 1-5,1996, Saint-Petersburg,Russia. Research Papers works-shops.3.

9.    Keppel E. Approximation Complex Surfaces bei Triangulatjon of Contours Lines II Jornal of research and development, v. 15. – 1975. – №1..

10.  Осітнянко А.П. Автоматизація вибору проектних рішень забудови та містобудівної оцінки схилових територій. [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.12 / Осітнянко Андрій Петрович; КІСІ. – Київ, 1987. – 192 с.

11.  Корнєєв Н.А. Графоаналітичний метод проектування вертикального планування. [Текст] – М .: Стройиздат, 1983. – 132 с.

12.  Галясовскій Й.В. Підрахунок об’ємів земляних робіт методом наведеної площині [Текст] // Праці ДІСІ. – Дніпропетровськ, 1960. – Вип .. – С. 141 – 146.

References: 

1.    Evtushenko M.G., Gurevich L.V., Shafran V.L. Engineering training of the territory of populated areas. [Text] – M.: Stroyizdat, 1982. – 267.

2.    Vuyev N.G. etc. Vertical Planning Method // Vip.1. General information on the application of the least squares method to the solution of vertical planning tasks. [Text] – Kyiv: ASIA of the Ukrainian SSR, 1958.

3.    Haina, H.A., Yerukaiev, A.V. & Honcharenko, T.A. (2016). The choice of site for an apartment building from a position of systemological approach. Management of Development of Complex Systems, 27, 106111. [in Ukrainian].

4.    Guyna G.A. Unclear strategic approach to choosing the most influential factors in housing construction [Text] / G.A.Hayna, T.A. Goncharenko, AV Erukayev // Management of the development of complex systems. – 2016 – №25.
– P. 96 – 102.

5.    Goncharenko T.A. Application of technology of artificial neural networks for modeling the relief of the construction site [Text] / T. A. Honcharenko // Management of the development of complex systems. – 2017. – No. 29. – P. 155 – 159

6.    Engineering training of built-up areas [Text] / Ed. V.Yu. Moiseyev. Kyiv: Builder, 1974. – 276 p.

7.    Moiseev V.Yu., Pinchuk V.Ya. Designing the relief of the developing land. [Text] – Kyiv: Builder, 1977. – 148 pp.

8.    Ievleva O.T., Mamchits N.A. Modeling of the composition of the city building. The 6th Conference and Exhibition on Computer Graphics and Visualization. Graphicon'96, Jily 1-5.1996, Saint-Petersburg, Russia. Research Papers works-shops.3.

9.    Keppel E. Approximation Complex Surfaces and Triangulation of Contours Lines II. Jornal of research and development, v. 15. – 1975. – No. 1.

10.  Ositnyanko AP Automation of choice of design solutions for construction and urban planning of sloping territories. [Text]: author's abstract. dis Cand. tech Sciences: 05.13.12 / Ositnyanko Andrey Petrovich; KISI – Kyiv, 1987. – 192 p.

11.  Korneev N.A. Graph-analytical method for designing vertical planning. [Text] – M.: Stroyizdat, 1983. – 132 p.

12.  Galyasovsky YV Calculation of volumes of earthworks by the method of the induced plane [Text] // Proceedings of the DSI. – Dnipropetrovsk, 1960. – Vip. – P. 141 – 146.