АЛЬТЕРНАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С# ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Заголовок (російською): 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ С# ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
ALTERNATIVE PROGRAMMING ENVIROMENT USING C# LANGUAGE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Жирова Т.О.
Котено Н.О.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola
Zhyrova Tetiana
Kotenko Nataliia
Ключові слова (укр): 
мова C#; середовище програмування; візуальний редактор коду; інтегроване середовище розробки; .NET
Ключові слова (рус): 
язык C#; среда программирования; визуальный редактор кода; интегрированная среда разработки; .NET
Ключові слова (англ): 
C# language; programming environment; alternative visual editor; integrated programming environment; .NET
Анотація (укр): 
Мова С# наразі є досить популярною та затребуваною, тому її вивчення у вищих навчальних закладах напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія” є невід’ємною частиною у формуванні фахової компетентності майбутніх програмістів. Існує чимала кількість засобів розробки програм мовою С#, кожна з яких має свої переваги та недоліки Питання вибору середовища для програмування мовою С# є важливим не лише для викладача та студента, а й для навчального закладу в цілому. Проведено аналіз наявного програмного забезпечення. На його основі розроблено та описано альтернативний візуальний редактор коду мови C# для навчальних цілей, який є безкоштовним, інтуїтивно зрозумілим та має низькі системні вимоги.
Анотація (рус): 
Язык С# сейчас достаточно популярный и востребованный, поэтому его изучение в высших учебных заведениях направления подготовки “Компьютерная инженерия” является неотъемлемой частью в формировании профессиональной компетентности будущих программистов. Существует большое количество средств разработки программ на языке С#, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос выбора среды для программирования на языке С# важен не только для преподавателя и студента, но и для учебного заведения в целом. Проведен анализ существующего программного обеспечения. На его основании разработан и описан альтернативный визуальный редактор кода языка С# для учебных целей, который является бесплатным, интуитивно понятным и имеет низкие системные требования.
Анотація (англ): 
Nowadays C# language is becoming more and more popular and needed, that is why C# course is necessary for 'Computer Engineering ' specialization and plays an important role in forming of skilled future programmers. There is an enormous variety of ways to develop using C# language and each of these ways has its' advantage and disadvantage. Question of choosing an environment for developing using C# is important not just for teachers and students, but for the educational institution in general. An existing software was analysed and on its' basis was developed and described an alternative visual editor for C# code for learning purposes. This editor is easy to understand, free and has low system requirements.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.    The 2017 Top Programming Languages. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages

2.    Інформація для розробників та професіоналів в ІТ сфері. [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2017/

3.    Троелсен Э. Язык программирования C# 6.0 и платформа .NET 4.6 / Троелсен Э., Джепикс Ф. – М. : Вильямс, 2016. – 1440 с.

4.    Устілкін В.В. Дослідження мов програмування Java та C#  для серверних платформ та робочих станцій [Електронний ресурс] / В.В. Устілкін, М.В Люта., І.О. Розломій // Науковий огляд. – 2016. – №9(30). – 10 с. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-24/90-96.pdf

5.    Демідов П.Г. Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством / П.Г. Демідов, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 103 – 110.

6.    Kony Apps for anyone, anywhere, anything. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kony.com/resources/glossary/integrated-development-environment-ide

7.    Шарп Д. Microsoft Visual C#. Подробное руководство / Джон Шарп – СПб. : Питер, 2017. – 848 с.

8.    Visual Studio 2017 (version 15.2) Release Notes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.visualstudio.com/en-us/news/releasenotes/vs2017-relnotes

9.    The Open Source Development Environment for .NET. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx

10.  A Cross-platform .Net IDE Based on the Intellij Platform And ReSharper. [Електронний ресурс]. Режим доступу: ww.jetbrains.com/rider/

11.  MonoDevelop. Cross Platform IDE For F#, C# And More. [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: http://www.monodevelop.com

12.  The Xcode IDE is at the center of the Apple development experience. [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.apple.com/xcode/ide/

13.  Visual Studio Code. [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: https://code.visualstudio.com

14.  Mobile App Development & App Creation Software – Xamarin. [Електорнний ресурс]. Режим доступу: https://www.xamarin.com

References: 

1.    The 2017 Top Programming Languages. [Electronic source].  http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages

2.    Information for developers and professionals in the IT  [Electronic source]. https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2017/

3.    Тroelsen, E.А. & Dzhepkins, F. (2016). Рrogramming language C# 6.0 and platform .NET 4.6. Мoscow, Russia: Vilyams, 1440.

4.    Ustilkin, V.V. (2016.) Study of Java and C# for server platforms and workstations [Electronic source] / V.V. Ustilkin, M.V Liuta., І.О. Rozlomii // Scientific review, 9(30), 10. Access mode:  http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-24/90-96.pdf

5.    Demidov, Pavlо, Tsiutsiura, Mikola. (2017). Technologies for the development of the database ERP-system of industrial enterprise management. Management of Development of Complex Systems, 30, 103–110.

6.    Kony Apps for anyone, anywhere, anything. [Electronic source]. –  http://www.kony.com/resources/glossary/integrated-development-environment-ide

7.    Sharp, D. (2017). Microsoft Visual C#. Detailed guide. SPb.: Piter, 848.

8.    Visual Studio 2017 (version 15.2) Release Notes. [Electronic source]. https://www.visualstudio.com/en-us/news/releasenotes/vs2017-relnotes

9.    The Open Source Development Environment for .NET. [Electronic source]. http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx

10.  A Cross-platform .Net  IDE Based on the Intellij Platform And ReSharper. [Electronic source].  ww.jetbrains.com/rider/

11.  MonoDevelop. Cross Platform IDE For F#, C# And More. [Electronic source]. http://www.monodevelop.com

12.  The Xcode IDE is at the center of the Apple development experience. [Electronic source].  https://developer.apple.com/xcode/ide/

13.  Visual Studio Code. [Electronic source].  https://code.visualstudio.com

Mobile App Development & App Creation Software – Xamarin. [Electronic source]. – https://www.xamarin.com