СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ НА БАЗІ ІНТЕРНЕТ

Заголовок (російською): 
СОЗДАНИЕ АДАПТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ИНТЕРНЕТ
Заголовок (англійською): 
CREATING OF ADAPTIVE EDUCATIONAL SYSTEMS BASED ON THE INTERNET
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Палагута К.О.
Пашорін В.І.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola Igorovich
Palaguta Kateryna
Pashorin Valeriy
Ключові слова (укр): 
адаптивні освітні системи; адаптивні інтелектуальні системи; адаптивні методи подання; адаптивна фільтрація; інтелектуальне навчання; інтелектуальний моніторинг класів; інтелектуальна підтримка спільної роботи; моделі стилів навчання
Ключові слова (рус): 
адаптивные образовательные системы; адаптивные интеллектуальные системы; адаптивные методы представления; адаптивная фильтрация; интеллектуальное обучение; интеллектуальный мониторинг классов; интеллектуальная поддержка совместной работы; модели стилей обучения
Ключові слова (англ): 
adaptive educational systems; adaptive presentation methods; adaptive filtering; intelligent learning; intelligent class monitoring; intellectual support of teamwork; learning styles models
Анотація (укр): 
Розглянуто проблеми створення адаптивних освітніх систем, а саме питання застосування різних технологій адаптації. Адаптивні системи навчання є потужним інструментом підвищення ефективності як традиційного навчання, так і освіти упродовж усього життя. Виконано огляд наявних технологій, проведено порівняльний аналіз існуючих адаптивних освітніх систем, виявлено найбільш перспективні напрями розвитку систем, запропоновано архітектуру адаптивної освітньої системи.
Анотація (рус): 
Рассмотрены проблемы создания адаптивных образовательных систем, а именно вопросы применения различных технологий адаптации. Адаптивные системы обучения являются мощным инструментом повышения эффективности как традиционного обучения, так и обучения в течении всей жизни. Выполнен обзор имеющихся технологий, а также проведен сравнительный анализ адаптивных образовательных систем, выявлены наиболее перспективные направления развития систем, предложена архитектура адаптивной образовательной системы.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the creation of adaptive systems, namely the problems of the application of various technologies. Adaptive learning systems are a powerful increase of the effectiveness of both traditional learning and lifelong learning. In the article the monitoring of technologies is fulfilled, the comparative adaptation of educational systems is carried out, the most promising areas of system development are identified, the architecture of an adaptive educational system is proposed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.    Brusilovsky P. Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems / Peter Brusilovsky, Christoph Peylo // International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2003. – № 13. – Р. 156–169. – [Електронний ресурс]. – http://www.sis.pitt.edu/~peterb/papers/AIWBES.pdf

2.    Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

3.    Germanakos P. Building an Adaptive Web-based Educational Environment Considering the User Perceptual Preference Characteristics // Panagiotis Germanakos, Nikos Tsianos, Constantinos Mourlas – [Електронний ресурс]. – scrat.cs.ucy.ac.cy/pgerman/publications/downloadFile.aspx?paperID=270

4.    Бунтурі Ю.В. Адаптивне навчання, як один з перспективних напрямків у сучасній інформаційній навчальній системі / Ю.В. Бунтурі, О.В. Каніщева, М.А. Вовк, І.В. Лютенко // Системи обробки інформації. – 2017. – № 3 (128).
– С. 155-162.

5.    Огієнко О. І. Інформаційні технології як засіб адаптивного навчання дорослих / О. І. Огієнко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – [Електронний ресурс] – http://www.ime.eduua.net/em.html

6.    Цюцюра С.В. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями / С.В. Цюцюра, О.В. Федусенко, А.О. Федусенко, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 156 – 161.

7.    Титенко С.В. Освітні інтернет-системи та моделювання знань // Лабораторія СЕТ. Київ – 2006 [Електронний ресурс]. – http://www.setlab.net/?view=AIED_Overview

8.    Radenkovich R. Creating Adaptive Environment for e-Learning Courses / Božidar Radenkovich, Marijana Despotovi, Zorica Bogdanovi, Dušan Barak // JIOS. – 2009. – №  33(1). – P. 179-189. [Електронний ресурс]. – hrcak.srce.hr/file/60854

9.    Vesin B. Applying Recommender Systems and  Adaptive Hypermedia for E-Learning Personalization / Boban Vesin, Aleksandra Klaˇsnja-Milicevi // Computing and Informatics. – 2013. – № 32. – P. 629–659. – [Електронний ресурс]. – http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/viewFile/1736/536

10.  Yasir E. An approach to Adaptive E-Learning Hypermedia System based on Learning Styles (AEHS-LS): Implementation and evaluation /  Yasir Eltigani Ali Mustafa and Sami Mohamed Sharif // International Journal of Library and Information Science.

– 2011. – №  3(1). – P. 15-28. [Електронний ресурс]. – https://pdfs.semanticsc holar.org/2f35/4240d2ffb22d73ec195042f4335be582e591.pdf

11.  Kubeš T. Overview of Existing Adaptive Hypermedia e-Learning Systems // Proceedings of the 6th seminar Technologie pro e-vzdělávání, Prague. – 2007. – [Електронний ресурс]. – http://tomaskubes.net/download/tpev2007_kubes-overview_of_existing_adaptive_hypermedia_e-learning_systems.pdf

References: 

1.    Brusilovsky, P. (2003). Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems / Peter Brusilovsky, Christoph Peylo // International Journal of Artificial Intelligence in Education, 13, 156 169.

2.    Bykov, V.Y. (2008). Models of organizational systems of open education: monograph. Kyiv, Ukraine: Attack, 252 .

3.    Germanakos, P. (2005). Building an Adaptive Web-based Educational Environment Considering the User Perceptual Preference Characteristics // Panagiotis Germanakos, Nikos Tsianos, Constantinos Mourlas – [Electronic resource]. –  scrat.cs.ucy.ac.cy/pgerman/publications/downloadFile.aspx?paperID=270

4.    Bunturi, Y.V. (2017). Adaptive learning as one of the prospective strains in the modern information learning system / Y.V. Bunturi, A.V. Kanishcheva, M.A. Wolf, I.V. Lutenko // Information processing systems, 3 (128), 155 – 162.

5.    Ogienko, A.I. (2010) Information technologies as a means of adaptive adult learning. Information technologies and teaching aids, No. 6 (20). – [Electronic resource] – http://www.ime.eduua.net/em.html

6.    Tsiutsiura, Svitlana, Fedusenko, Olena, Fedusenko, Anatoliy & Tsiutsiura, Mikola. (2016). Development of adaptive monitoring system of knowledge with open questions. Management of Development of Complex Systems, 27, 156 161.

7.    Titenko, S.V. (2006). Educational Internet systems and knowledge modeling // Laboratory of SET. Kiev – [Electronic resource]. – http://www.setlab.net/?view=AIED_Overvieww

8.    Radenkovich, R. (2009). Creating Adaptive Environment for e-Learning Courses / Božidar Radenkovich, Marijana Despotovi, Zorica Bogdanovi, Dušan Barak // JIOS, 33(1), 179189.

9.    Vesin, B. (2013). Applying Recommender Systems and Adaptive Hypermedia for E-Learning Personalization / Boban Vesin, Aleksandra Klaˇsnja-Milicevi // Computing and Informatic, 32, 629 659.

10.  Yasir, E. (2011). An approach to Adaptive E-Learning Hypermedia System based on Learning Styles (AEHS-LS): Implementation and evaluation / Yasir Eltigani Ali Mustafa and Sami Mohamed Sharif // International Journal of Library and Information Science, 3(1), 1528.

11.  Kubeš, T. (2007). Overview of Existing Adaptive Hypermedia e-Learning Systems // Proceedings of the 6th seminar Technologie pro e-vzdělávání, Prague. [Electronic resource]. –  http://tomaskubes.net/download/tpev2007_kubes-overview_of_existing_adaptive_hypermedia_e-learning_systems.pdf.