СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Заголовок (російською): 
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСТРОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заголовок (англійською): 
METHOD OF DETERMINING THE EFFICIENCY OF IMPROVED TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR HEAT INSULATION MATERIALS PLACEMENT
Автор(и): 
Афанасьєв В.В.
Мальований І.В.
Радченко О.П.
Ярова Ю.О.
Чеботарьов В.А.
Автор(и) (англ): 
Afanasyev Victor
Malovanyy Illya
Radchenko Oleksandr
Yarova Yulia
Chebotarev Valeriy
Ключові слова (укр): 
технологічні процеси; кріплення та стикування плит; система прихованого монтажу; спосіб визначення коефіцієнта теплопровідності; градієнт температур; технологічний ефект
Ключові слова (рус): 
технологические процессы; крепление и стыковка плит; система скрытого монтажа; способ определения коэффициента теплопроводности; градиент температур; технологический эффект
Ключові слова (англ): 
technological processes; fastening and joining of plates; hidden mounting system; method of determining of thermal conductivity coefficient; temperature gradient; technological effect
Анотація (укр): 
Аналіз наявних технологічних систем утеплення фасадів будинків дозволив виявити слабкі конструктивні елементи – стики та місця кріплень теплоізоляційних плит. Для усунення технологічних містків холоду запропоновано приховану систему кріплення теплоізоляційних матеріалів, суть якої полягає в прихованні всіх кріпильних елементів та місць стикування між плитами під другий шар утеплювача. Розглянуто спосіб визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних теплоізоляційних матеріалів. Для експериментального визначення ефективності прихованої технологічної системи кріплень було запропоновано методологічні підходи на основі способу визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів. Для запропонованої системи зовнішньої теплоізоляції, яка складається з основних плит, що виконані з пазами по периметру, та добірних плит, які розташовуються на стиках основних, визначено технологічний ефект, що складає 12% у порівнянні з традиційною системою кріплення теплоізоляції.
Анотація (рус): 
Анализ существующих технологических систем теплоизоляции зданий позволил определить их слабые конструктивные места – стыки и места креплений теплоизоляционных плит. Для устранения технологических мостиков холода предложена скрытая система крепления теплоизоляционных материалов, суть которой состоит в скрытии всех крепежных элементов и мест стыковки между плитами под второй слой утеплителя. Рассмотрен способ определения коэффициента теплопроводности строительных теплоизоляционных материалов. Для экспериментального определения эффективности скрытой технологической системы креплений были предложены методологические подходы, полученные на основании способа определения коэффициента теплопроводности строительных материалов. Для предложенной системы внешней теплоизоляции, которая состоит из основных плит, выполненных с пазами по периметру, и доборных плит, которые расположены на стыках основных, определен технологический эффект, который составляет 12% в сравнении с традиционной системой укрепления теплоизоляции.
Анотація (англ): 
The analysis of existing technological systems of insulation of the building’s facades allowed revealing of weak structural elements – joints and places of fastenings of heat-insulating plates. A hidden system of fastening of heat-insulating materials is proposed in order to remove technological bridges of a cold, the essence of which is to conceal all fixing elements and places of fastening between the plates under the second layer of insulation. The method of determining of the thermal conductivity coefficient of construction heat-insulating materials is considered. Methodological approaches are proposedfor the experimental determination of the hidden technological mounting system efficiency, which are based on a method of determining the thermal conductivity coefficientof constructionheat-insulatingmaterials. Technological effect of 12% comparing to the traditional thermal insulation system is established for the proposed system of external thermal insulation, which consists of main plates with perimeter grooves and additional platesplacedon the joints of the main ones.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 31, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Июль 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя
Литература: 

1. Современные проблемы реформирования и развития ЖКХ: Монография / Л.В. Беззубко, С.А. Ильяшевич,
К.С. Комленок и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. В.ВДорофиенко. – Донецк: Норд-компьютер, 2009. – 237 с.

2. Фаренюк Г.Г., Сердюк С.А, Слюсаренко Ю.С. Альбом технічних рішень та характеристик теплозвукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів ISOVER / Г.Г. Фаренюк, С.А. Сердюк, Ю.С. Слюсаренко. К.: ДНДІБК, 2007. – 60 с.

3. Соха В.Г. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд «Ceresit. 2-ге видання, доповнене і перероблене»: Посібник по проектуванню, монтажу і експлуатації системи / В.Г. Соха, Є.К.Карапузов, О.М. Лівінський, Б.С. Дамаскін, М.Ф. Друкований – К.: МП «Леся», 2009. – 238 с.: іл.

4. Афанасьєв В.В. Удосконалення технологічних процесів стикування в фасадних теплоізоляційних системах [Текст]/ В.В. Афанасьєв, І.В. Мальований, Ю.О. Ярова, Ю.О. Корнійчук // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С.180-186.

5. Денисова Э.И. Измерение теплолопроводности на измерителе ИТ-λ-400 / Э.И. Денисова, А.В. Шак. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2005. – 35с.

6. Жметко Д.М. Фізичні методи дослідження: Практикум для студентів фізичного факультету / Д.М. Жметко,
П.В. Леміш// Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 77 с.

7. Пелецкий В.Э. Высокотемпературные исследования тепло- и электропроводимости твёрдых тел / В.Э. Пелецкий, Д.Л. Тимрот, В.Ю. Воскресенский// М.: Энергия, 1971. – 192 с.

8. Rowley F.B. Thermal conductivity of building materials / F.B. Rowley, A.B. Algren. – USA: University of Minnesota, Minneapolis, 2002. – 134 p.

9. Клименко А.В. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: справочник /
А.В. Клименко, В.М. Зорина// М.: Из-во МЭИ, 2001. – 564 с.

10. ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94). Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. Чинний від 01.01.1996. – К.: НДІБФ, 1995. – 14с.

References: 

1. Bezzubo, L.V., Ylyashevych, S.A., Komlenok ,K.S. (2009). Modern problems of development and reforming housing and communal services: monograph. Under Society Ed. Dorofyenko V.V. Donetsk: Nord COMPUTER, 237.

2. Farenyuk, G.G., Serdyuk, S.A., Slyusarenko, Yu.S. (2007). Album of technical solutions and characteristics of heat and sound insulation walling residential, public and industrial buildings through insulation products ISOVER. Kyiv, Ukraine: DNDIBK, 60.

3. Soha, V.G., Karapuzov, Ye.K., Livinsky, O.N., Damanskiy, B.S., Drukovany, M.F. (2009). The system is fastened external insulation of buildings and structures «Ceresit. 2nd edition, revised and supplemented»: Guide for the design, construction and operation of the system. Kyiv, Ukraine: MP «Lesya», 238.

4. Afanasyev, V.V., Malovanyy, I.V., Yarova, Y.O., Korniychuk, Y.O. (2017). Improvement of technological processes of connections in facade insulation systems. Management of Development of Complex Systems, 30, 180-186.

5. Denisova, E.I., Shak, A.V. (2005). Measurement of thermal conductivity on an IT-λ-400. Ekaterinburg: UGTU-UPI, 35.

6. Zhmetko, D.M., Lemish, P.V. (2008). Physical methods of research: Workshop for students of the physical faculty. Zaporozhye: ZNU, 77.

7. Peletskiy, V.E., Timroth, D.L., Voskresenskiy, V.Yu. (1971). High-temperature studies of thermal and electric conductivity of solids. Moscow: Energiya, 192.

8. Rowley, F.B., Algren, A.B. (2002). Thermal conductivity of building materials. USA: University of Minnesota, Minneapolis, 134.

9. Klimenko, A.V., Zorina, V.M. (2001). Theoretical basics of heat engineering.Thermotechnical experiment: reference book. Moscow, Russia: MEI, 2001, 564.

10. ISO B V.2.7-41-95 (GOST 30290-94). Construction materials.Construction materials and products.Method of determining of the thermal conductivity by a surface converter. – Valid from 1996.01.01. Kyiv: NDIBF, 14.