ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ТА ВИБІР МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТУ РОЗРОБЛЕННЯ WEB-ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТООБІГУ КП «НВК «ІСКРА»

Заголовок (англійською): 
FORMATION OF SCHEME AND SELECTION OF LIFE CYCLE MODEL FOR DEVELOPMENT PROJECT OF SE “SPC “ISKRA” DOCUMENT MANAGEMENT WEB-PORTAL
Автор(и): 
Доненко В.І.
Бондаренко В.В.
Татаренко Є.С.
Автор(и) (англ): 
Vasyl Donenko
Viktor Bondarenko
Ievgenii Tatarenko
Ключові слова (укр): 
проєкт, управління проєктами; програмне забезпечення; життєвий цикл; модель життєвого циклу; критерії входу та виходу; ітеративна модель; електронний документообіг
Ключові слова (англ): 
project; project management; software; life cycle; life cycle model; entry and exit criteria; iterative model; electronic document management
Анотація (укр): 
З розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій обміну інформацією, класичний обмін документованої інформації в паперовому вигляді зазнає докорінних змін і замінюється автоматизованими та інформаційними системами, в яких документи циркулюють в електронному вигляді. Впровадження системи електронного документообігу в КП «НВК «Іскра» має особливість: система або повинна бути впроваджена повсюдно, на всіх робочих місцях, пов'язаних зі створенням, редагуванням та зберіганням інформації, або ефективність від її використання буде мінімальною. Отже, на сьогодні вкрай важливим є вирішення проблеми пошуку нових підходів до реформування документальної діяльності КП «НВК «Іскра», які б враховували її специфічність та дали можливість подальшого розвитку. Одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є застосування методології управління проєктів для розроблення та впровадження системи електронного документообігу. Розглянуто та сформовано загальну схему життєвого циклу проєктів розроблення програмного забезпечення, починаючи з моменту створення та постачання високоякісного програмного забезпечення, дотримання низки завдань в заздалегідь установленому порядку. Ці завдання згруповано та класифіковано за етапами, а ряд етапів формує життєвий цикл розроблення програмного забезпечення. На кожному етапі життєвого циклу розроблення програмного забезпечення обов’язки завдань визначені для конкретних ролей. Сформовано критерії входу та виходу для кожного з етапів. Встановлені критерії допомагають визначити, чи правильно розроблено програмне забезпечення, чи вся команда може зосередитись на завданнях та умовах, встановлених для етапу. Проаналізовано ключові кроки для вибору моделі життєвого циклу проєкту, де будь-яка помилка або непорозуміння у виборі правильної моделі призведе до високого рівня відмов для проєкту. Обрано ітеративну модель життєвого циклу проєкту, у кожній ітерації розроблено підмножини вимог до розроблення та інтегровано з попередньою ітерацією. Розробка ітерацій поступово призвела до розроблення програмного забезпечення. Проаналізовано позитивні та негативні сторони ітеративної моделі, зосереджено увагу на наданні пріоритету модулям, які переходять у різні ітерації. Запропонована модель забезпечує сувору перевірку розроблених вимог для кожної ітерації.
Анотація (англ): 
With the development of information communication technology of information exchange, the classical exchange of documented information in paper form undergoes drastic changes and is replaced by automated and information systems, where documents are circulated in electronic form. Implementation of the electronic document management system in SE "SPC "Iskra" has a feature: the system should be implemented everywhere, on all workplaces connected with information creation, editing and storage or there will be minimum efficiency from its use. One of the perspective directions of this problem solution is application of project management methodology for development and implement of electronic document management system. The general scheme of software development project life cycle is considered and formed, since the moment of creation and delivery of high-quality software, observation of some tasks in predetermined order. At each stage of the software development life cycle, task responsibilities are defined for specific roles. Entry and exit criteria are formed for each stage. The established criteria help to determine if the software is properly developed and the whole command can focus on the tasks and conditions set for the stage. The key steps for choosing a project lifecycle model are analysed, where any error or misunderstanding in choosing the right model will lead to high failure rate for the project. An iterative project life cycle model is selected, in each iteration of the developed subset for design requirements and integrated with the previous iteration. The development of iterations led to the software development gradually. The advantages and disadvantages of the iterative model are analysed, and the focus is on giving priority to the modules that go into different iterations. The proposed model provides strict verification of the developed requirements for each iteration.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Апрель 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя
Литература: 
 1. Сайт «Консалтингова компанія iTeam» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.iteam.ru/vnedrenie-sistem-elektronnogo-dokumentooborota-problemy-i-resheniya/.
 2. Королев И.Д. Актуальные проблемы разработки, внедрения и применения систем электронного документооборота в действующих и перспективных автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию [Электронный ресурс] / И.Д. Королев, Д.С. Подгорный // Молодой ученый. – 2018.
  – № 13. – С. 45‒50. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/199/49026/.
 3. Бушуєв С.Д. Управління проєктами в умовах «поведінкової економіки» [Електронний ресурс] / С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, Р.Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2018. – №33. – С. 22-30. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/5.pdf.
 4. Рач В.А. Интуитивное и научное в управлении проєктами [Електронний ресурс] / В.А. Рач, В.М. Бурков // Управління проєктами та розвиток виробництва. – 2015. – № 2. – С. 33 ‒ 46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2015_2_7.
 5. Чимшир В.І. Механізми проєктно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / В.І. Чимшир, В.М. Пітерська // Вісник Одеського національного морського університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 218‒226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2018_1_20.
 6. Білоконь А.І. Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проєкту [Електронний ресурс] / А.І. Білоконь,
  С.О. Маланчій, Т.В. Коцюба, Т.А.Д. Алкубалайт // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – № 3 (241-242). – С. 15-28. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/118/1/BILOKON.pdf. DOI: 10.30838/ J.BPSACEA.2312.250918.15.192.
 7. Бондарь А.В. Оптимизация временных параметров проєкта [Електронний ресурс] / А.В. Бондарь,
  С.П. Онищенко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – №39. – С. 11 – 18. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-39/4.pdf. DOI:10.6084/m9.figshare.11340629.
 8. Попов С.О. Побудова схеми життєвого циклу проєктів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання [Електронний ресурс] / С.О. Попов, О.О. Попрожук // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 35. – С. 54‒60. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/9.pdf.
 9. Сайт журналу «TRY QA» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tryqa.com/.
 10. Табунщик Г.В. Проєктування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.В. Табунщик, Т.І. Каплієнко, О.А. Петрова. – Запоріжжя: Університетська книга, 2016. – 250 с. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1824/1/Tabunshchik_Software_Design.pdf.
 11. Довгань Л.Є. Управління проєктами: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П. Малик. – Київ: Університетська книга, 2017. – 420 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf.
 12. Марченко А.В. Проєктування інформаційних систем: навчальний посібник [Електронний ресурс] / А.В. Марченко – Київ: Університетська книга, 2015. – 40 с. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf.
 13. Васюта В.В. Технології розроблення програмного забезпечення: навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.В. Васюта, Л.М. Дегтярьова, П.М. Гроза, С.В. Сомов – Полтава: Університетська книга, 2017. – 218 с. – Режим доступу: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4461/1/Navchal_posibn_TRPZ.pdf.
References: 
 1. Website "Consulting company iTeam" [Electronic resource]. – Access mode: https://blog.iteam.ru/vnedrenie-sistem-elektronnogo-dokumentooborota-problemy-i-resheniya/.
 2. Korolev I.D., Podgornyi, D.S. (2018). Actual problems of development, implementation and application of the electronic document management system in present and perspective automated systems processing the confidential information [Electronic resource]. Young scientist, 13, 45-50. – Access mode: https://moluch.ru/archive/199/49026/.
 3. Bushuev, S.D., Bushuev, D.A., Yaroshenko, R.F. (2018). Project management in "behavioral economics" conditions Management of Development of Complex Systems, 33, 22-30. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/5.pdf.
 4. Rach, V.A. Burkov, V.M. (2015). Intuitive and scientific in the project management. Project management and production development, 2, 33-46. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2015_2_7.
 5. Chimshire V.I., Piterska, V.M. (2018). Design-focused mechanisms of the innovation activity management./ Vestnik of Odesa National Maritime University, 1, 218-226. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2018_1_20.
 6. Bilokon, A.I., Malanchiy, S.O., Kotsiuba, T.V., Alkubalayt, T.A.D. (2018). Analysis of the external and internal forces in the project environment. Vestnik of Prydniprovska State Academy of Construction and Architecture, 3 (241-242), 15-28. – Access mode: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/118/1/BILOKON.pdf. DOI: 10.30838/ J.BPSACEA.2312.250918.15.192.
 7. Bondar, A.V., Onishchenko, S.P. (2019). Optimization of the project time parameters. Management of Development of Complex Systems, 39, 11-18. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-39/4.pdf. DOI:10.6084/m9.figshare.11340629.
 8. Popov, S.O., Poprozhuk, O.O. (2018). Construction of the life cycle scheme of the repair projects and modernization of the complex process equipment. Management of Development of Complex Systems, 35, 54-60. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/9.pdf.
 9. Website magazine “TRY QA” [Electronic resource]. – Access mode: http://tryqa.com/.
 10. Tabunshchyk, G.V., Kaplienko, T.I., Petrova, O.A. (2016). Design and modeling of the modern information systems software: training manual. Zaporizhzhia: University book, 250. – Access mode: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1824/1/Tabunshchik_Software_Design.pdf.
 11. Dovgan, L.E., Mokhonko, G.A., Malik, I.P. (2017). Project management: training manual. Kyiv: University book, 420. – Access mode: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf.
 12. Marchenko, A.V. (2015). Design of information systems: a training manual. Kyiv: University book, 40. – Access mode: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf.
 13. Vasyuta, V.V., Groza, P.M., Dehtiarova, L.M., Somov, S.V. (2017). Software development technologies: training manual. Poltava: University book, 218. – Access mode: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4461/1/Navchal_posibn_TRPZ.pdf.