СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТНИХ ОФІСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заголовок (англійською): 
MODERN APPROACHES TO PROJECT MANAGEMENT CREATION OF PROJECT OFFICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Автор(и): 
Тимченко Д.О.
Автор(и) (англ): 
Tymchenko Daria
Ключові слова (укр): 
управління проєктами; проєктний офіс; офіс управління проєктами; алгоритм створення проєктного офісу; заклади вищої освіти
Ключові слова (англ): 
project management; project office; project management office; algorithm for creating a project office; higher education institutions
Анотація (укр): 
Сучасний вектор політики України спрямовано на розбудову інноваційної інфраструктури, яка дасть змогу налагодити зв’язок між представниками науки, бізнесу і держави з метою впровадження результатів науково-технічної діяльності (інноваційних технологій) у реальний сектор економіки. Ключову роль при цьому відіграють саме заклади вищої освіти, які є осередком створення інноваційних технологій. Однак на сьогодні у закладах вищої освіти фактично відсутня організаційна структура, відповідальна за трансфер технологій з метою їх подальшого впровадження, та відсутнє ефективне управління трансфером технологій в цілому. Застосування методології управління проєктами у діяльності, пов’язаній з трансфером технологій, забезпечить організацію ефективного управління цим процесом. При цьому саме впровадження окремих структурних підрозділів (офісів управління проєктами або проєктних офісів) у закладах вищої освіти допоможе організувати та забезпечити ефективне управління проєктами, у т.ч. проєктами трансферу технологій. Однак впровадження проєктних офісів у закладах вищої освіти має свої особливості і потребує глибокого дослідження. Перед тим як розпочати проведення такого дослідження, необхідно зробити аналіз наявних положень міжнародних стандартів з управління проєктами та сучасних підходів вітчизняних і закордонних науковців щодо управління проєктами створення проєктних офісів в цілому та у закладах вищої освіти зокрема. На основі проведеного аналізу міжнародних стандартів з управління проєктами було досліджено поняття та завдання проєктного офісу, виокремлено типи проєктних офісів. При цьому можна дійти висновку, що питання створення проєктних офісів залишається поза увагою та не висвітлено у міжнародних стандартах з управління проєктами. У результаті проведеного аналізу робіт вітчизняних і закордонних науковців було виокремлено типи проєктних офісів, їх функції, підходи до формування, а також наведено алгоритм створення і концептуальну модель офісів управління проєктами. При цьому проаналізовані роботи стосуються інноваційних компаній і не враховують специфіку закладів вищої освіти. Отже, можна стверджувати, що проблематика організації і управління проєктами створення проєктних офісів у закладах вищої освіти залишається невисвітленою та є актуальним напрямом для проведення подальших досліджень.
Анотація (англ): 
The modern vector of our state policy is aimed at building an innovation infrastructure that will allow communication between representatives of science, business and the state in order to implement the results of scientific and technical activities (innovative technologies) in the real sector of the economy. The key role is played by higher education institutions, which are the sources of innovative technologies. However, for today there is virtually no organizational structure in higher education institutions responsible for technologies transfer for their further implementation, and there is no effective management of technology transfer in general. The application of the project management methodology for the activities related to technology transfer will ensure the organization of effective management of this process. At the same time, the establishment of separate structural subdivisions (project management offices or project offices) in higher education institutions will allow organizing and ensuring effective project management, including technology transfer projects. However, the establishment of project offices in higher education institutions has its own features and requires in-depth research. Before starting such a study, it is necessary to analyze the existing provisions of international standards for project management and current approaches of domestic and foreign scientists to project management, the creation of project offices in general and in higher education institutions in particular. Based on the analysis of international standards for project management, the concept and objectives of the project office were studied, the types of project offices were identified. At the same time, it can be concluded that the issue of creating project offices remains out of consideration and is not covered in international project management standards. As a result of the works analysis of domestic and foreign scientists, the types of project offices, their functions, approaches to formation were identified, as well as the algorithm of creation and conceptual model of project management offices were suggested. The analyzed works concern innovative companies and do not take into account the specifics of higher education institutions. Thus, it can be argued that the problems of organization and project management of the creation of project offices in higher education institutions remain unexplained and are an important area for further research.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Май 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Національна металургійна академія України, Дніпро
Литература: 
 1. Кендалл И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI / И. Кендалл, К. Роллинз. – Москва: ЗАО “ПМСОФТ”, 2004. – 338 с.
 2. Бриджес Д. Как создать и развернуть проектный офис [Електронний ресурс] / Д. Бриджес, К. Кроуфорд – Режим доступу до ресурсу: https://blog.iteam.ru/kak-sozdat-i-razvernut-proektnyj-ofis/.
 3. Трухановский О. М. Организация офиса управления проектами в целях повышения эффективности инновационно-инвестиционных проектов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством" [Електронний ресурс] / Трухановский О. М. – М., 2012. – 23 с. – Режим доступу до ресурсу: https://guu.ru/files/referate/truhanovsky.pdf
 4. Титов С. А. Проектные офисы как элемент корпоративной системы управления проектами: анализ и классификация [Електронний ресурс] / С. А. Титов, Н. А. Новикова. // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnye-ofisy-kak-element-korporativnoy-sistemy-upravleniya-proektami-analiz-i-klassifikatsiya/viewer
 5. Морозов В. В. Концептуальная модель системы организационного управления в реализации стратегии инновационного развития проектно-ориентированных организаций / В. В. Морозов, Ю. В. Черненко. // К.:КНУБА. – 2012. – С. 156 157.
 6. Бушуєв С. Д. Проектний офіс як методологія мультипроектного управління [Електронний ресурс] /
  С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, Д. І. Шороп // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.
  Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/proektniy-ofis-yak-metodologiya-multiproektnogo-upravlinnya/viewer.
 7. Алейнікова О.В. Інституціональні форми проектного менеджменту соціально-політичних систем [Електронний ресурс] / О.В. Алейнікова // Науковий вісник УМО “Економіка та управління”, випуск 2. – 2016. Режим доступу до ресурсу: file:///Users/dariatymchenko/Downloads/nvumo_2016_2_3.pdf
 8. Корецька Н. І. Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень /
  Н. І. Корецька. // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2010. – №4. – С. 156–162.
 9. Третиниченко Ю. О. Портфельно-орієнтоване управління збалансованим розвитком організацій перевізників автомобільного транспорту : дис. канд. техн. наук : 05.13.22 / Третиниченко Ю. О. – К.: Нац. трансп.ун-т МОН, 2018. – 279 с.
 10. Ракоцило О.М. Організація проектного офісу в органах публічної влади [Електронний ресурс] / О.М. Ракоцило // Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2012. – №4(40). С. 82-86. Режим доступу до ресурсу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/14.pdf
 11. Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBOK): шестое издание / Институт управления проектами, 2017. – 276 с.
 12. P2M: Керівництво по управлінню інноваційними проектами і програмами підприємств / Японська асоціація управління проектами (PMAJ). Переклад під ред. Бушуєва С.Д. К.: Наук. Світ. –  2009. 155 с.
 13. Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management / International Project Management Association (IPMA) Global Standart, Version 4.0. – 2015. 431 p.
 14. The Standard for Programme Management: Fourth Edition / Project Management Institute (PMI). – 2017. 179 p.
 15. The Standard for Portfolio Management: Fourth Edition / Project Management Institute (PMI). –  2017. 127 p.
 16. ГОСТ Р 54870-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54870-2011
 17. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом (Переиздание) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://docs.cntd.ru/document/1200089604
 18. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf
 19. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА / Э. Верзух. – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2018. – 480 с.
 20. Флис І.М. Концептуальна модель ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів /
  І.М. Флис // Вісник НТУ “ХПІ”. 2014. – № 2. С. 76-81
 21. Ильин В. Проектный офис – Центр управления проектами. Системный подход к управлению компанией /
  В.
  Ильин. –. М.: Вершина. – 2007. – 264 с.
 22. Попова Е.. Проектный офис: уровень зрелости / Е. Попова, О. Шестопалова, С. Глазырина, Е. Тодосиева Е // Бизнес: Организация, Стратегия, Системы. – 2009. – № 1. – С. 15-24
 23. Тиркало В. Проектні офіси в навчальних закладах та наукових установах [Електронний ресурс] / В. Тиркало. –  23.06.2015. Режим доступу до ресурсу: https://blog.liga.net/user/vtyrkalo/article/18418
References: 
 1. Kendall, I. & Rollins, K. (2004). Modern Methods for Project Portfolio Management and Project Management Office: Maximizing ROI. Trans. from English. M., ZAO “PMSOFT”, 338.
 2. Bridges, D. & Crawford, C. (2009). How to create and deploy a project office [Electronic source]: https://blog.iteam.ru/kak-sozdat-i-razvernut-proektnyj-ofis/
 3. Trukhanovsky, O.M. (2012). Organization of a project management office in order to increase the effectiveness of innovation and investment projects: PhD thesis, specialty – 08.00.05 – Economics and National Economy Management. M.: FSBEI HPE “STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT”, 23. [Electronic source]: https://guu.ru/files/referate/truhanovsky.pdf
 4. Titov, S.A. & Novikov, N.A. (2014). Project offices as an element of the corporate project management system: analysis and classification. University Herald (State University of Management) [Electronic source]: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnye-ofisy-kak-element-korporativnoy-sistemy-upravleniya-proektami-analiz-i-klassifikatsiya/viewer
 5. Morozov, V.V. & Chernenko Yu.V. (2012). Conceptual model of organizational management system in the implementation of the strategy of innovative development of project-oriented organizations. IX International Conference "Project Management in Society Development". Management of programs and projects in the global financial crisis. Abstracts. Ed. by S.D. Bushuyev. K.: KNUBA, 156-157.
 6. Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S. & Shorop, D.I. (2004). Project office as a methodology of multi-project management. Project management and production development: Zb.nauk.pr. Luhansk: published by SNU. V. Dalya. [Electronic source]: https://cyberleninka.ru/article/n/proektniy-ofis-yak-metodologiya-multiproektnogo-upravlinnya/viewer
 7. Aleinikova, O.V. (2016). Institutional forms of project management of socio-political systems. Scientific Bulletin of UMO "Economics and Management", 2. [Electronic source]: file:///Users/dariatymchenko/Downloads/nvumo_2016_2_3.pdf
 8. Koretska, N.I. (2010). Project office as a tool for selection, planning and control of management decisions. Project management and production development: Zb.nauk.pr. Luhansk: published by SNU. V.Dalya, 4(36), 156-162. [Electronic source]: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10knikur.pdf
 9. Tretinichenko, Yu.O. (2018). Portfolio-oriented management of balanced development of organizations of road transport carriers: PhD thesis – specialty 05.13.22 Project and Program Management ”. K., Nat. transp.un-ty MOS, 279.
 10. Rakocilo, O.M. (2012). Organization of a project office in public authorities. State and regions. Series: Public Administration, 4(40), 82-86. [Electronic source]: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/14.pdf
 11. Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): Project Management Institute: Sixth Edition. (2017). 726.
 12. P2M: Guide to managing innovative projects and programs of enterprises. (2009). Japanese Project Management Association (PMAJ). Translation, ed. By Bushuyev S.D. K.: Nauk. Svit, 155.
 13. Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. International Project Management Association (IPMA) Global Standart, Version 4.0. (2015). 431.
 14. The Standard for Programme Management: Fourth Edition. (2017).  Project Management Institute (PMI), 179.
 15. The Standard for Portfolio Management: Fourth Edition. (2017). Project Management Institute (PMI), 127.
 16. GOST R 54870-2011. Project management. Project Portfolio Management Requirements [Electronic source]:  http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54870-2011
 17. GOST R 54869-2011 Project Management. Project Management Requirements (Reprint) [Electronic source]: http://docs.cntd.ru/document/1200089604
 18. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Electronic source]: http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf
 19. Verzukh, E. (2018). Project Management: Crash Course in MBA, 2nd ed.: Trans. from English. M.: LLC “I.D. Williams”,. 480.
 20. Fleece, I.M. (2014). Conceptual model of initialization of innovative projects of production and processing complexes. Bulletin of NTU "KhPI", 2, 76–81
 21. Ilyin, V. (2007). Project Office – Project Management Center. A systematic approach to company management. M.: Peak, 264.
 22. Popova, E., Shestopalova, O., Glazyrina, S. & Todosieva, E. (2009). Project office: maturity level. Business: Organization, Strategy, Systems, 1, 15-24
 23. Tyrkalo, V. (2015). Project offices in educational institutions and research institutions [Electronic source]: https://blog.liga.net/user/vtyrkalo/article/18418.