ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ SMART CITY

Заголовок (російською): 
ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ SMART CITY
Заголовок (англійською): 
PROBLEM OF SMART CITY INDIVIDUAL COMPONENTS FORMING
Автор(и): 
Desiatko Alona
Ключові слова (укр): 
Smart City; безпека; підприємство; ІКТ; підприємство торгівлі; інтелектуальна інфраструктура; інформаційна система; інформаційна база даних; база знань
Ключові слова (рус): 
Smart City; безопасность; предприятие; ИКТ предприятие торговли; интеллектуальная инфраструктура; информационная система; информационная база данных; база знаний
Ключові слова (англ): 
Smart City; security; enterprise; ICT; trade enterprise; intellectual infrastructure; information system; information database; knowledge base
Анотація (укр): 
Розвиток цифрових технологій обумовив актуальність нових досліджень у напрямі розгляду Smart City як парадигми суспільного розвитку. В статті визначено трактування «конкурентоспроможності муніципалітету». Також проведено огляд та аналіз останніх досліджень у напрямі розбудови Smart City як складових постіндустріальних економік багатьох світових держав. Визначено, що перетворення великих індустріальних міст в Smart City є загальносвітовим трендом, а також реально досяжною перспективою для багатьох українських міст, а головною рушійною силою розвитку стає активна участь громадян у житті міста і управлінні ним з використанням інтелектуальних і інформаційних систем на базі інформаційно-комунікативних технологій. У напрямі особливостей та пріоритетів становлення окремих складових Smart City розглядається потреба в алгоритмах, які мають властивості адаптуватися до зміни сценаріїв роботи міських служб та допомагати відповідним службам приймати зважені та водночас оперативні рішення в будь-якій, навіть нештатній ситуації. Визначено області розбудови Smart City щодо розвитку нових інформаційно-комунікативних технологій. Основа і результат існування інфраструктури Smart City – єдиний інформаційний простір оброблення міських процесів і процедур – від природоохоронних до соціальних. У статті досліджено сучасні тенденції та напрями створення Smart City, організації розвитку складових Smart City як передових держав, так і України. Запропоновано, в процесі становлення Smart City, враховувати також інші ключові складові, такі як транспорт, безпека та торгівля. Інфраструктура Smart City допомагає соціально-економічній сфері, підприємствам і домогосподарствам підвищувати економічну ефективність; зменшувати навантаження на навколишнє середовище; забезпечувати комфорт та безпеку мешканців. Результатом цих серйозних, об'єктивно необхідних перетворень стане привабливий для життя Smart City, інтегрований в міжрегіональну і міжнародну інтелектуальну мережу, здатний максимально ефективно використовувати доступній йому територіальний і ресурсний потенціали.
Анотація (рус): 
Развитие цифровых технологий обусловило актуальность новых исследований в направлении рассмотрения Smart City как парадигмы общественного развития. В статье предложена трактовка «конкурентоспособности муниципалитета», проведен обзор и анализ последних исследований в направлении развития Smart City как составляющих постиндустриальных экономик многих мировых держав. Установлено, что преобразование больших индустриальных городов в Smart City является общемировым трендом, а также реально достижимой перспективой для многих украинских городов, а главной движущей силой развития в этом случае становится активное участие граждан в жизни города и управлении им с использованием интеллектуальных и информационных систем на базе информационно-коммуникативных технологий. С целью исследования особенностей и приоритетов становления отдельных составляющих Smart City рассмотрена потребность в алгоритмах, которые имеют свойства адаптироваться к изменению сценариев работы городских служб и помогать соответствующим службам принимать взвешенные, и в то же время оперативные решения в любой, даже нештатной ситуации. Определены области развития Smart City в разрезе развития новых информационно-коммуникационных технологий. Основа и результат существования инфраструктуры Smart City – это единое информационное пространство обработки городских процессов и процедур (от природоохранных к социальным). Исследованы современные тенденции и направления создания Smart City, организации развития составляющих Smart City как передовых государств, так и Украины. Предложено в процессе становления Smart City учитывать также другие ключевые составляющие, такие как транспорт, безопасность и торговля. Инфраструктура Smart City помогает социально-экономической сфере, предприятиям и домохозяйствам повышать экономическую эффективность, уменьшать нагрузку на окружающую среду, обеспечивать комфорт и безопасность жителей. Результатом этих серьезных, объективно необходимых преобразований станет привлекательный для жизни Smart City, интегрированный в межрегиональную и международную интеллектуальную сеть, способный максимально эффективно использовать доступные ему территориальный и ресурсный потенциалы.
Анотація (англ): 
The development of the digital society has led to the relevance of new research in the direction of considering Smart City as a paradigm of social development. The article defines the interpretation of "municipality competitiveness". There is also a review and analysis of recent research in the direction of building Smart City as a component of post-industrial economies of many countries. It is determined that the transformation of large industrial cities into Smart City is a global trend as well as a realistic prospect for many Ukrainian cities and the main driving force of development is the active participation of citizens in city life and management using intelligent and information systems based on information and communication technologies. In the direction of features and priorities of Smart City separate components formation the need for algorithms which have properties to adapt to changing scenarios of city services work and help the corresponding services to make the considered and at the same time operative decision in any even emergency situation is considered. Areas of Smart City development in the context of development of new information and communication technologies are defined. The basis and result of the existence of Smart City infrastructure is a single information space for processing urban processes and procedures – from environmental to social ones. This article explores the current trends and directions of Smart City creation, the organization of development of Smart City components in advanced countries and Ukraine. It is suggested that other key components, such as transport, security and trade, can be considered in the process of becoming a Smart City. Smart City infrastructure helps the socio-economic sphere, enterprises and households to increase economic efficiency reduce the burden on the environment, ensure the comfort and safety of residents. The result of these serious objectively necessary transformations will be an attractive Smart City, integrated into the interregional and international intelligent network, able to make the most effective use of the territorial and resource potential available to it.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Апрель 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
References: 
 1. Glazer, A.L. (2013). City triumph: how our greatest cucess make us reacher, smarter, elilogical, healthy and happy. Economical sociology, 14, 4.
 2. Asín, A. (2017). Smart Cities from Libelium Allows Systems Integrators to Monitor Noise, Pollution, Structural Health and Waste Management [Electronic source]. URL: http://www.libelium.com/smart_cities/.
 3. Asín, A., Gascón, D. (2018). Smart Sensor Parking Platform Enables City Motorists Save Time and Fuel [Electronic source]. URL: http://www.libelium.com/smart_parking/.
 4. Baron, S., Field, J., Schuller, T. (2000). Social Capital: Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
 5. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. Series Research Memoranda 0048. VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.
 6. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., Meijers, E. (2008). Smart Cities – Ranking of European Medium-Sized Cities [Electronic source]. URL: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
 7. Hollands, R.G. (2008). Will the Real Smart City Please Stand Up? City, 12, 3. 303-320.
 8. Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces. N.Y: Routledge, 320.
 9. Nijkamp, P. (2008). E pluribus unum. Research Memorandum, Faculty of Economics, VU University Amsterdam.
 10. Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27, 585–607.
 11.  Paskaleva, K. (2009). Enabling the Smart City: The Progress of E-City Governance in Europe. International Journal of Innovation and Regional Development, 1, 4, 405-422.
 12. Torres, L., Pina, V., Royo, S. (2005). E-Government and the Transformation of Public Administrations in EU Countries: beyond NPM or just a Second Wave of Reforms? Online Information Review, 29, 5, 531-553.
 13. Vehicle Traffic Monitoring Platform with Bluetooth over ZigBee [Electronic source]. URL: http://www.libelium.com/vehicle_traffic_monitoring_bluetooth_sensors_over_zigbee/.
 14. Yusuf, Z. (2018). Parking Tech: An Accelerator to the Connected City... the Human City [Electronic source]. URL: http://www.huffingtonpost.com/zia-yusuf/parking-tech-an-accelerator_b_3326129.html.