СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОМФОРТНОСТІ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Заголовок (англійською): 
SYSTEM ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF COMFORT OF AN APARTMENT BUILDING
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Єрукаєв А.В.
Костишина Н.В.
Маляр В.А.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mykola
Yerukaiev Andrii
Kostyshyna Nataliia
Maliar Vitalii
Ключові слова (укр): 
комфортність житла; психологічний комфорт; класифікація житла
Ключові слова (англ): 
comfort of housing; psychological comfort; classification of housing
Анотація (укр): 
Відомо, що щільність забудови мегаполісів негативно впливає на психічний стан міського населення, але водночас житлова нерухомість в Україні відіграє важливу роль в економіці держави. В сучасному розвитку будь-якої країни, яка відчуває на собі значний вплив політики та економіки, проблема комфортності житла є досить складною та малодослідженою задачею, що стоїть перед міським будівництвом. Також зміни, що відбулися протягом останнього десятиліття під впливом розвитку новітніх інформаційних технологій і технічного обладнання в будівництві, мають бути враховані проєктувальниками для зведення затишного житла, під яким розуміється психологічний комфорт, гармонія між простором житлового середовища та внутрішнім суб’єктивним задоволенням. Через це необхідно дослідити усі фактори та процеси, що описують взаємодію між вищевказаними елементами. На сьогодні пропонуються різноманітні містобудівні концепції. Один з цих напрямів орієнтований на пішохода, інший – на екстер'єр багатоквартирних будинків, тобто всі вони вже почали враховувати комфорт, норми якого є вже на стадії обговорення відповідних державних органів. І хоча стандарти житлової нерухомості пропонують ряд переваг, до яких належать і закрита та безпечна територія, і підземний паркінг тощо, але, на жаль, в цих наявних нормах майже нічого не говориться про параметри психологічного комфорту. Однією з причин є те, що сучасне містобудування більш орієнтоване на ціну за метр квадратний, а не на внутрішній (психологічний) комфорт. Отже, в статті авторами викладені загальні теоретичні питання системного аналізу інформаційних процесів, що описують комфортність житлового середовища з точки зору внутрішніх (психологічних) особливостей здоров`я мешканців багатоквартирних будинків, з урахуванням різних факторів та параметрів, які впливають на якісне проживання в такому типі будинків. Особливу увагу приділено інформаційним процесам у діяльності міського будівництва в сучасних умовах нестабільності і криз, що відбуваються в суспільстві, економіці та інших соціальних сферах, оскільки найважливішою і основною вимогою, яка стоїть перед сучасним житлом є гармонійне поєднання фізіологічних і психологічних ознак комфортного життя.
Анотація (англ): 
It is known that the density of cities has a negative effect on the mental state of the urban population, but at the same time, residential real estate in Ukraine plays an important role in the economy of the state. In the modern development of any country, which is experiencing a significant influence of politics and Economics, the problem of housing comfort is quite complex and unexplored challenge facing urban development. Also the changes that have occurred over the last decades influenced the development of the latest information technologies and technical equipment in construction, should be considered by designers for the erection of a comfortable home, which refers to psychological comfort, harmony between the space of the living environment and the subjective pleasure. Through this, it is necessary to investigate all the factors and processes that describe the interaction between the above mentioned elements. Today offers a variety of planning concepts. One of these areas is focused on the pedestrian, the other on the exterior of apartment buildings, that is, they have already begun to consider the comfort of rules which are already under discussion the relevant state agencies. Although the standards of residential property offer a number of advantages, which include enclosed and secure territory and underground Parking, etc., but unfortunately these existing standards almost nothing is said about the parameters of psychological comfort. One reason is that contemporary urban development is more focused on the price per square meter, rather than internal (psychological) comfort. Thus, in this article, the authors set out the General theoretical questions of system analysis of information processes describing the comfort of the living environment from the point of view of internal (psychological) characteristics of the health of the residents of apartment buildings, taking into account various factors and parameters that affect quality accommodation in this type of houses. Special attention is given to the information process in activities of urban construction in modern conditions of instability and crises occurring in society, the economy and other social spheres, since the most important and basic requirement which faces modern housing is a harmonious blend of physiological and psychological signs of comfortable life.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Апрель 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Цюцюра М.І., Мединська Т.М., Шовківська В.В. Системний підхід до оцінки рівня якості і ефективності бізнес-процесів. // Управління розвитком складних систем. – 2019. – Вип. 40. – С. 87 – 93.
 2. Иржи Кулка Психология искусства / пер. с чешского И.Олива. Москва, 2018. – 556 с.
 3. Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В. Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин // Управління розвитком складних систем. – 2018. – Вип. 34. – С. 71 – 75.
 4. Майстренко К.С. Вплив соціальних аспектів на формування організації житла. // Архітектурний вісник КНУБА. – 2014. – Вип. 4. – С. 75 – 83.
 5. Ковальов Ю.М., Калашнікова В.В. Забезпечення психологічного комфорту житла різних категорій. Сучасні проблеми геометричного моделювання: зб. матеріалів доп. учасн. VI Міжнар.наук,-практ.конфер. Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 80 – 84.
 6. Цюцюра М.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В. Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері. // Управління розвитком складних систем. – 2018. – Вип. 34. – С. 170 – 174.
 7. Максимов С.Н. Экономика недвижимости: учебник и практикум. Москва, 2016. – 421 с.
 8. Рожков Н.Н. Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели. Санкт-Петербург, 2019. – 167 с.
 9. Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Мединська Т.М. Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства. Управління розвитком складних систем. – 2019. – Вип. 37. – С. 205 – 209.
 10. Мхитарян Н.М. Человек и жилище. Киев, 2012. – 310 с.
References: 
 1. Tsiutsiura, M., Medynskaya, T. & Shovkivska, V., (2019). System approach to evaluating the level of efficiency of business processes. Management of Development of Complex Systems, 40, 87 93; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11969019
 2. Irzhi, Kulka, (2018). Psychology of art. Humanitarian center, 556.
 3. Tsiutsiura, Mikola & Yerukaiev, Andrii, (2018). Application of the genetic algorithm for the formation of the membership function of fuzzy sets. Management of Development of Complex Systems, 36, 71 75. [in Ucranian].
 4. Maistrenko, K., (2014). The influence of social aspects on the formation of the organization of housing. Architectural Bulletin of KNUCA, 4, 75-83.
 5. Kovalov, Yu. & Kalashnikova, V., (2013). Providing psychological comfort of housing of different categories. Modern problems of geometric modeling, 80 – 84.
 6. Tsiutsiura, Mikola, Tsiutsiura, Svitlana & Kryvoruchko, Olena, (2018). Application of optimal strategies of creation general governance system in educational sphere. Management of Development of Complex Systems, 34, 170 174.
 7. Maksimov, S., (2016). Real estate economics. Yurajt, 421.
 8. Rozhkov, N., (2019). Qualimetry and quality management. Mathematical methods and models. Yurajt, 167.
 9. Tsiutsiura, Mykola, Kryvoruchko, Olena & Medinskaya, Tatyana, (2019). Structure information flow in information systems manufacturing enterprises. Management of development of complex systems, 37, 205 209, [in Ukrainian], dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783248
 10. Mkhitaryan, N., (2012). Man and home. Scientific thought, 310.