СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА

Заголовок (англійською): 
THE MODERN PARADIGM OF VALUE-ORIENTED MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIVE-INVESTMENT RECONFIGURATION OF BUSINESS PROCESSES OF CONSTRUCTION STAKEHOLDER ENTERPRISES
Автор(и): 
Ваколюк А. С.
Автор(и) (англ): 
Vakolyuk Anatolii
Ключові слова (укр): 
підприємство-стейкхолдер будівництва; адміністрування операційною діяльністю; ціннісно-орієнтоване управління; інструментарій управління; бізнес-процес
Ключові слова (англ): 
enterprise-stakeholder of construction; administration of operational activities; value-oriented management; management tools; business process
Анотація (укр): 
Рівень конкурентності на економічному ринку України та у будівельному секторі змушує вітчизняні підприємства функціонувати в умовах динамічного розвитку і удосконалення процесів управління операційними та грошовими потоками. Водночас, кожна будівельна компанія прагне створити певну особливу вигоду, цінність, що надасть їй специфічних переваг серед пулу подібних галузевих підприємств. Фундаментальні дослідження у сфері операційного менеджменту в будівництві свідчать, що базовим індикатором успішності діяльності компанії необхідно вважати приріст вартості бізнесу, тому активного поширення в світі набула концепція ціннісно-орієнтованого управління. Крім того, у сучасних умовах метою будівельного підприємства повинно бути не лише забезпечення зростання добробуту власників, але й дотримання суспільних інтересів, тобто формування моделі соціально відповідального бізнесу. У концепції ціннісно-орієнтованого управління ці постулати сприяли розумінню того, що вартість має створюватися для всіх зацікавлених сторін, тобто як фінансових, так і нефінансових стейкхолдерів будівництва. Стаття присвячена дослідженню показників ефективності управління операційною діяльністю будівельних підприємств, формуванню шляхів оптимізації такого управління для забезпечення конкурентоздатності та зростання прибутковості бізнесу. Наведено результати апробації розроблених методичних інструментів ціннісно-орієнтованого управління операційною діяльністю на підприємствах будівельної галузі з метою виявлення шляхів удосконалення управління взаємовідносинами з ключовими стейкхолдерами.
Анотація (англ): 
The level of competitiveness in the economic market of Ukraine and in the construction sector forces domestic enterprises to function in the conditions of dynamic development and improvement of the processes of operating and cash flow management. At the same time, each construction company seeks to create a certain special benefit, value, will provide it with specific advantages among the pool of similar industry enterprises. Fundamental research in the field of operational management in construction shows that the basic indicator of the company's success should be considered the increase in business value, therefore, the concept of value-oriented management has become actively used in the world. In addition, in modern conditions, the goal of a construction company should be not only to ensure the growth of the well-being of owners, but also to comply with public interests, that is, the formation of a model of socially responsible business. In the concept of value-based management, these postulates contributed to the understanding that value should be created for all stakeholders, that is, both financial and non-financial stakeholders in construction. The article is devoted to the study of efficiency indicators of the management of the operating activities of construction enterprises, the formation of ways to optimize such management, to ensure competitiveness and growth of business profitability. The results of approbation of the developed methodological tools for value-oriented management of operating activities at enterprises of the construction industry are given in order to identify ways to improve the management of relationships with key stakeholders.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Май 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства : монографія / М. В. Чорна [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 373 с.
 2. Mc Taggart J.M., Kontes P.W. and Mankins M., The Value Imperative, The Free Press, NewYork, 1994, pp. 367.
 3. Alfred Rappaport Creating Shareholder Value: A Guidefor Managers and Investors Free Press. 1997. – р. 224.
 4. Martin J.D. and Petty J.W., Value Based Management – The corporateres ponse othe shareholder revolution, Harvard Business School Press, 2000, pp. 249.
 5. Завалій Т.О. Вартість чи цінність підприємства в концепції VALUE-BASED MANAGEMENT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/557.pdf
 6. Бізнес Словник: Економіка, Фінанси, Банки, Інвестиції, Кредити. Англо-укр. Понад 12500 термінів / Уклад.:
  С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко.
  К. : Школа, – 2002. – 720 с.
 7. Новый большой англо-русский словарь / под общ. ред. акад. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., перераб. М. 1997. Онлайн версия словаря. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56466
 8. Дробот Е. К вопросу об основах ценообразования во внешнеторговой деятельности. 2015. Дата оновлення: 02.01.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68237/
 9. Русско-английский словарь делового человека = The Businessmans RussianEnglish Dictionary. В 2 т. Т. 1. А-О / В. Н. Янушков, Т. П. Янушкова, А. А. Ченадо. Мн. : ПКИП “Асар”, 1994. – 480 с.
 10. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 576 с:
 11. Волков Д.Л. Управление ценностью: показатели и моделиоценки // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. – № 4.
 12. Цой Р.А. Анализ влияния качества корпоративного управления на стоимость российских компаний // Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. Вып. 9 / РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д, 2005.
 13. Mc Taggart J.M., Kontes P.W. and Mankins M. The Value Imperative. The Free Press, NewYork, 1994, pp. 367.
 14. Martin J.D. and Petty J.W., Value Based Management – the corporate response to the shareholder revolution. Harvard Business School Press, 2000, pp. 249.
 15. Boulos F., Haspeslagh P., Noda T. (2001). Getting the value out of value-based management, INSEAD survey. P. 54.
 16. Merchant K.A., Modern Management Control Systems Textand Cases, PrenticeHall, 1999, pp. 851.
 17. Morin R. A. and Jarell S. L., Driving Shareholder Value Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth, McGraw-Hill, 2001, pp. 399.
 18. Сотніков А.В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління/ Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua/
 19. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. (Project Management Bodyof Knowledge) 5-е изд. / Project Management Institute // М. : Олимп-бизнес, 2014. – 586 с.
 20. Смачило В.В., Головко-Марченко І.С. Аналіз стану будівництва в Україні //Молодий вчений. – № 10 (13). 2014 р.
References: 
 1. Chorna, M. V. etc. (2015). Value-oriented management of the realization of the resource potential of a commercial enterprise: monograph. Kharkiv: KhDUHT, 373.
 2. Mc Taggart, J.M., Kontes, P.W. & Mankins, M. (1994). The Value Imperative. NewYork, The Free Press, 367.
 3. Rappaport, Alfred. (1997). Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. Free Press, 224.
 4. Martin, J.D. & Petty, J.W. (2000). Value Based Management – The corporateres ponse othe shareholder revolution. Harvard Business School Press, 249.
 5. Zavaliy, T.O. (2017). The value or value of the enterprise in the concept of VALUE-BASED MANAGEMENT [Electronic resource]. Access mode: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/557.pdf
 6. Ermolenko, S.Ya. & Ermolenko, V.I. (2002). Business Dictionary: Economics, Finance, Banking, Investment, Loans. Anglo-Ukrainian More than 12,500 terms. Kyiv: School, 720.
 7. New large English-Russian dictionary. (1997). The general editorship of academician Yu. D. Apresyan. 2nd ed. Online version of the dictionary. [Electronic resource]. Access mode: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56466
 8. Drobot, E. (2015). On the question of the basics of pricing in foreign trade. Updated date: 02.01.2016. [Electronic resource]. – Access mode: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68237/
 9. Yanushkov, V.N., Yanushkova, T.P., Chenado, A.A. (1994). The Russian-English dictionary of a business person. The Businessman's Russian - English Dictionary. In 2 volumes, 480.
 10. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2005). Company value: assessment and management. 3rd ed., Rev. and add. / Trans. from English. Moscow: CJSC "Olymp-Business", 576:
 11. Volkov, D.L. (2005). Value management: indicators and assessment models. Russian Management Journal, 3, 4.
 12. Tsoi, R.A. (2005). Analysis of the impact of corporate governance quality on the value of Russian companies. Problems of federal and regional economics: Scientific notes, 9.
 13. Mc Taggart ,J.M., Kontes, P.W. & Mankins, M. (1994). The Value Imperative. NewYork, The Free Press, 367.
 14. Martin, J.D. & Petty, J.W. (2000). Value Based Management – the corporate response to the shareholder revolution. Harvard Business School Press, 249.
 15. Boulos, F., Haspeslagh, P., Noda, T. (2001). Getting the value out of value-based management. INSEAD survey, 54.
 16. Merchant, K.A. (1999). Modern Management Control Systems Textand Cases. PrenticeHall, 851.
 17. Morin, R.A. & Jarell, S.L. (2001). Driving Shareholder Value Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth., McGraw-Hill, 399.
 18. Sotnikov, A.V. Evolution of the concept of cost-oriented management / Electronic scientific archive of the Scientific and Technical Library of the National University "Lviv Polytechnic" [Electronic resource]. – Access mode: http://ena.lp.edu.ua/
 19. Guide to the Body of Knowledge on Project Management. (2014). Project Management Institute. Moscow: Olymp-business, 586.
 20. Smachilo, V.V., Golovko-Marchenko, I.S. (2014). Analysis of the state of construction in Ukraine. Young
  scientist, 10 (13).