ЗМІНА ЗМІСТУ ІЄРАРХІЇ ЗАВДАНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПОЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (англійською): 
CHANGE IN THE CONTENT OF THE HIERARCHY OF PERSONNEL MANAGEMENT TASKS IN THE STRATEGIC FIELD OF TRANSFORMATION OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE
Автор(и): 
Дружиніна І. В.
Автор(и) (англ): 
Druzhynina Iryna
Ключові слова (укр): 
менеджмент персоналу; комунікації; комунікаційний процес; розвиток; будівельне підприємство; управління; метод; підхід; модель; оцінка; контроль; координація
Ключові слова (англ): 
personnel management; communications; communication process; development; construction company; management; method; approach; model; assessment; control; coordination
Анотація (укр): 
Розглянуто сучасні технології формування колективу, серед яких особливу увагу приділено командоутворенню, коучинг-технологіям та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів організації. Висвітлено особливості розвитку емоційної компетентності управлінського персоналу. Значне місце посідає дослідження сучасних тенденцій використання компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами організації. Проведений контент-аналіз компетенцій дав змогу систематизувати наукові підходи до їх диференціації та розробити авторську класифікацію компетенцій в управлінській діяльності. Наведено результати апробації запропонованих підходів до формування моделей компетенцій керівників вітчизняних підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до вдосконалення комунікацій в умовах розвитку будівельних підприємств, запропоновано науково-методичний підхід до контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком будівельних підприємств, розроблено концепцію управління комунікаціями в умовах розвитку будівельних підприємств. Запропонований в роботі підхід до опису процесу мотиваційного управління персоналом дає змогу кількісно оцінити ефективність вжитих зусиль, а також можливість сформулювати рекомендації з розроблення комплексної системи підтримки прийняття рішень щодо управління персоналом будівельного підприємства. Удосконалено методичний інструментарій управління персоналом підприємства, де (на відміну від наявних методів) міститься методичний і ресурсний пакет управління, що імплементовані у асесмент-центрі будівельного підприємства, як базис для підвищення кваліфікації персоналу.
Анотація (англ): 
The article discusses modern technologies of team formation, among which special attention is paid to team building, coaching technologies and their application in the development of human resources of the organization. The features of the development of the emotional competence of management personnel are highlighted. A significant place is occupied by the study of modern trends in the use of a competency approach in human resource management of an organization. The carried out content analysis of competencies made it possible to systematize scientific approaches to their differentiation and develop the author's classification of competencies in management activities. The article presents the results of approbation of the proposed approaches to the formation of competence models for heads of domestic enterprises. A scientific and methodological approach to improving communications in the context of the development of construction enterprises has been developed, a scientific and methodological approach to monitoring the stability of communication channels in managing the development of construction enterprises has been proposed, a concept for managing communications in the development of construction enterprises has been developed. The proposed approach to describing the process of motivational personnel management makes it possible to quantify the effectiveness of the efforts made and makes it possible to formulate recommendations for the development of an integrated decision-making support system for personnel management of a construction enterprise. The methodological toolkit for personnel management has been improved, which, in contrast to the existing methods, contains a methodological and resource management package, implemented in the assessment center of a construction enterprise, as a basis for improving the qualifications of personnel.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Май 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Система управління персоналом організації, що розвивається: [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://library.if.ua/book/34/2302.html.
 2. Encyclopedia of Professional Management / [Editor-in-chief L. R. Bittel]. – New York : McGraw-Hill, 1978.
 3. Катценбах Дж. Истинные лидеры преобразований. – http://www.vestnikmckinsey.ru.
 4. Джон Максвел. Шаги построения команды. – http://www.irinam.com/index.php?newsid=80.
 5. Янг, Роб. Лидерство в командах: Создание команды. Разрешение конфликтов. Получение желаемых результатов в ходе командной работы / пер. с англ. Н. А. Новиковой. – М.: HIPPO, 2004. – 122 с.
 6. Белбин, Р. Мередит. Типы ролей в командах менеджеров / пер с англ. – М.: Hippo, 2003. – 220 с.
 7. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд. – М.: ИНФРА-М, 1999 – 692 с.
 8. Бойетт, Джозеф Г., Бойетт, Джимми Т. Лучшие идеи мастеров управления. – М.: Бізнес-книга, 1998. – 564 с.
 9. Рижакова Г. М. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва [Текст] / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Ю. М. Ручинська,
  Г. С. Петренко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 10. Рижакова Г. М. Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія /
  С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, [та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. – Київ, 2019: С. 270 – 276.
 11.  Рижакова Г. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – С. 159 – 165.
 12. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 13. Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1 .
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No.8(4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
References: 
 1. Personnel management system of a developing organization: [Electronic resource]. Access mode: http://library.if.ua/book/34/2302.html.
 2. Encyclopedia of Professional Management. (1978). [Editor-in-chief L. R. Bittel]. New York: McGraw-Hill.
 3. Katzenbach J. True leaders of transformation. – http://www.vestnikmckinsey.ru.
 4. John Maxwell. Steps to build a team. – http://www.irinam.com/index.php?newsid=80.
 5. Young, Rob. (2004). Team Leadership: Creating a team. Conflict resolution. Obtaining the desired results during teamwork / trans. with English N.A. Novikova. Мoscov: HIPPO, 122.
 6. Belbin, R. Meredith. (2003). Types of roles in management teams. Мoscow: Hippo, 220.
 7. Lutens, F. (1999). Organizational behavior: Per. from English. 7th edition. Мoscow: INFRA-M, 692.
 8. Boyette, Joseph G., Boyette, Jimmy T. (1998). The Best Ideas of the Masters of Management. Moscow: Business book, 564.
 9. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 10. Ryzhakova, G. M. (2019). Enterprise management: Principles and individual functions in modern conditions: monograph.  Kyiv. Nat. University of Construction and Architecture; Kyiv, 270–276.
 11. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 12. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 13. Malykhina, О., Ryzhakova, G. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science, 2, 29, 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), .8(4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.