ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Заголовок (англійською): 
DIAGNOSIS OF THE STATE OF BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISE: BASIC IMPERATIVES FOR IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT
Автор(и): 
Куліков О. П.
Автор(и) (англ): 
Kulikov Оleksandr
Ключові слова (укр): 
система управління; якість менеджменту; загальний менеджмент якості; функції менеджменту
Ключові слова (англ): 
management system; quality management; general quality management; management functions
Анотація (укр): 
Розглянуто суть поняття "якість менеджменту" і його критерії. Проаналізовано наявні методики визначення ефективності менеджменту в організації. Запропоновано здійснювати оцінювання ефективності системи управління на підприємстві за функціями, які виконує менеджмент на підприємстві. Застосована методологічна база дала змогу принципово змінити уявлення про змістовно-процесну специфіку й інструментально-аналітичні можливості діагностики стану якості менеджменту для вітчизняних підприємств. Це допомогло автору визначитись, що оновлення системи оцінювання якості менеджменту для сучасних підприємств слід здійснювати: по-перше, з врахуванням економічних і операційно-функціональних потреб підприємства, а також особливостей середовища втілення його стратегічних, тактичних і операційних цілей; по-друге – за умови раціонального додержання провідних онтологічних і методологічних принципів – ієрархічності групування факторно-критеріальної системи; зовнішньо-внутрішньої упорядкованості і системності охоплення факторною системою змісту бізнес-процесів; сполучення переваг ретроспективних і превентивних інструментів оцінювання з метою успішного використання створюваної технології забезпечення якості менеджменту для своєчасного продукування коригуючих і упереджуючих впливів.
Анотація (англ): 
The essence of the concept of "management quality" and its criteria are considered. The existing methods of determining the effectiveness of management in the organization are analyzed. It is proposed to evaluate the effectiveness of the management system at the enterprise by the functions performed by management at the enterprise. The applied methodological base allowed to fundamentally changing the notion of content-process specificity and instrumental-analytical possibilities of diagnostics of the state of management quality for domestic enterprises. This allowed the author to determine that the update of the management quality assessment system for modern enterprises should be carried out: first, taking into account the economic and operational-functional needs of the enterprise and the peculiarities of the environment of its strategic, tactical and operational goals; and secondly – under the condition of rational observance of the leading ontological and methodological principles: hierarchical grouping of the factor-criterion system; external-internal orderliness and systematic coverage of the factor system of the content of business processes; combining the advantages of retrospective and preventive assessment tools, in order to successfully use the created technology to ensure the quality of management for the timely production of corrective and preventive effects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 42, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 42, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Май 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків
Литература: 
 1. Дункан Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Д. У. Дункан; [пер. с англ.]. – М. : Дело, 1996.
 2. Эдвардс Деминг Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 424 с.
 3. Encyclopedia of Professional Management / [Editor-in-chief L. R. Bittel]. – New York : McGraw-Hill, 1978.
 4. Wren D. A. The Evolution of Management Thought / Daniel A. Wren, Arthur G. Bedeian. [6th Edition]. – Wiley, 2008.
 5. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні./ П. М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижакова та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр». – Київ. – 2018. – 442 с.
 6. Письменний О. М. Реалізація інноваційного  науково-прикладного підходу діагностування стану якості менеджменту будівельних підрядних  підприємств  за структурною класифікацією показників-індикаторів [Текст] /
  О. М. Письменний // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць – Вип. 25/2. – К.: КНУБА, 2015. – С. 41 – 47.
 7. Рижакова Г. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018. – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – р. 584 – 586.
 9. Трач Р. В. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства / Р. В. Трач, Г. М. Рижакова, В. І. Крижановський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 173 – 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Поколенко В. О., Малихіна О. М. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств. // Управління розвитком складних систем, 2017. № 32. С. 146 – 152.
 13. Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No.8(4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. pp. 484-486.
 16. Otenko I.P. Strategic management of Enterprise potential: scientific publication- Kharkiv: KHNZU [in Ukrainian], 2006.
References: 
 1. Duncan, D.W. (1996). Fundamental ideas in management: Lessons from the founders of management and management practice. Moskov: Delo.
 2. Deming, Edward. (2011). Way out of the crisis: A new paradigm for managing people, systems and processes. Moskow: Alpina Publisher, 424.
 3. Encyclopedia of Professional Management. (1978).Editor-in-chief L. R. Bittel. New York : McGraw-Hill.
 4. Wren, D.A. & Bedeian, A.G. (2008). The Evolution of Management Thought. Wiley.
 5. Kulikov, P.M., Fedorenko, V.G., Ryzhakova, G.M. and others. (2018). Theoretical and methodological principles of innovation and investment activity in Ukraine. LLC "DKS Center", 442.
 6. Pysmennyi, O.M. (2015). Implementation of an innovative scientific-applied approach to diagnosing the state of quality management of construction contractors according to the structural classification of indicators. Management of development of complex systems, 25/2, 41–47.
 7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, UАЕ: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 2, 584–586.
 9. Trach, Roman, Rуzhakova, Galуna & Kryzhanovsky, Viktor. (2017). Information modeling and integrated management of the construction projects as the basis for innovative development of construction enterprise. Management of Development of Complex Systems, 31, 173–178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 11. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 12. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chuprina, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. Management of Development of Complex Systems, 32, 146 – 152.
 13. Malykhina, О., Ryzhakova, G. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science, 2, 29, 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4), 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Chupryna, Y. (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology, 10, 3.2, 2, 484-486.
 16. Otenko, I.P. (2006). Strategic management of Enterprise potential: scientific publication. Kharkiv: KHNZU.