СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Заголовок (англійською): 
SITUATIONAL METHOD OF ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT OF TRANSPORT INDUSTRY ENTERPRISES PROJECTS IN A CIRCULAR ECONOMY
Автор(и): 
Бакуліч О. О.
Кіс І. Р.
Автор(и) (англ): 
Bakulich Olena Oleksandrivna
Кіс Ірина Романівна
Ключові слова (укр): 
ризик; ризик-менеджмент; аналіз; проєкт; підприємство; транспортне підприємство
Ключові слова (англ): 
risk; risk management; analysis; project; enterprise; transport company
Анотація (укр): 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних положень управління екологічними ризиками проєктів транспортних підприємств, зокрема запровадженню ситуаційного методу. Актуальність визначеної проблематики обумовлена трансформаціями національної та світової економік, що характеризуються формуванням базису циркулярної економіки в розвинених країнах, а також подальшим розвитком Індустрії 4.0 й пов’язаними з цим змінами. Циркулярна економіка та Індустрія 4.0 є вагомими атрибутами господарської діяльності сучасного підприємства, вплив яких визначає адаптацію та розвиток суб’єкта господарювання. Зміни, зумовлені вищенаведеними особливостями зовнішнього середовища транспортних підприємств, спонукають до перегляду та вдосконалення наявного методичного інструментарію ризик-менеджменту. Ситуаційний метод управління ризиками проєктів транспортних підприємств є тим інструментом, що здатен на сьогодні забезпечити суб’єкту господарювання підґрунтя для проактивної адаптації до змін умов реалізації діяльності шляхом швидкого реагування на зміни, визначення необхідності та напрацювання даних задля трансформації організаційно-економічної структури, надбання досвіду. Розглянуто передумови запровадження ситуаційного методу в систему ризик-менеджменту екологічних ризиків проєктів підприємств транспортної галузі та його практичні переваги. Наведено основні помилки, що виникають у процесі ризик-менеджменту. Сформовано алгоритм ситуаційного методу ризик-менеджменту проєктів транспортного підприємства, який наведено як структурну схему задля формалізації процесу управління ризиками та можливості його подальшого вдосконалення й реалізації на рівні програмного забезпечення. Пропонується визначати ситуаційний метод як складову проактивного ризик-менеджменту транспортного підприємства. Запропоновано дотримання принципу ALARP під час управління ризиками проєктів транспортних підприємств, а також використання різнорівневого аналізу – від поверхового до детального.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the study of theoretical and methodological provisions of environmental risk management for projects of transport enterprises, in particular, the use of the situational method. The relevance of certain issues is due to the transformations of the national and world economies, characterized by the formation of the basis of a circular economy in developed countries, as well as the further development of Industry 4.0 and related changes. Circular economy and Industry 4.0 are significant attributes of the economic activity of a modern enterprise, the influence of which determines the adaptation and development of a business entity. Changes caused by the above-mentioned features of the external environment of transport enterprises encourage the revision and improvement of the existing methodological tools for risk management. The situational method of risk management for projects of transport enterprises is the tool that today is able to provide a business entity with a basis for proactive adaptation to changes in the conditions for the implementation of activities by quickly responding to the determination of the need and data generation for transforming the organizational and economic structure, gaining experience. The prerequisites for the introduction of the situational method into the system of risk management of environmental risks of projects of transport enterprises and its practical advantages are considered. The main errors occurring in the process of risk management are given. An algorithm for the situational method of risk management of transport enterprise projects has been formed, which is shown as a structural diagram for formalizing the risk management process and the possibility of its further improvement and implementation at the software level. It is proposed to define the situational method as a component of the proactive risk management of a transport company. Compliance with the ALARP principle in risk management of projects of transport enterprises is proposed, as well as the use of a multi-level analysis, from superficial to detailed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Національний транспортний університет, Київ
Литература: 
 1. Langdalen H., Abrahamsen E. B., Selvik J. T. On the importance of systems thinking when using the ALARP principle for risk management. Reliability Engineering & System Safety. 2020. Vol. 204. URL: https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107222.
 2. Wilhams T. L. An integrated approach to risk management. Risk management. 1996. № 6. P. 22–27.
 3. Войтко С. В., Занора В. О. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 7. С. 43–46.
 4. Данченко О. Б., Занора В. О. Проєктний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси, 2019. 278 с.
 5. Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств. Бізнес-інформ. 2014. № 4. С. 157–161.
 6. Занора В. О., Зачосова Н. В. Управління ризиками проєктів розвитку підприємства: теоретико-методичні засади. Приазовський економічний вісник. 2020. № 1(18). С. 82–86. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-15.
 7. Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 23. 2018. С. 296–299.
 8. Тарасова Т. О., Черчата А. О., Ставерська Т. О. Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 2. С. 142–153. DOI: 10.31471/2409-0948-2019-2(20)-142-153.
 9. Stulz M. R. Risk Management Failures: What Are They and When Do They Happen? Journal of Applied Corporate Finance. 2008. Vol. 20, № 4. P. 39–49.
 10. Задорожна Л. М. Ситуаційний менеджмент в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 3(42). С. 35–38.
 11. Коваленко О. Є. Стандартизація формального опису у системної архітектури ситуаційних центрів. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2015. С. 111–114.
 12. Косолапов В. Л. Деякі проблеми створення ситуаційних центрів як технології інформаційної і модельної підтримки для забезпечення ситуаційного управління складними об’єктами. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2017. С. 24–27.
 13. Mockler R. J. Situational Theory of Management. Harvard Business Review. 1971. Vol. 49, № 3. P. 146–155.
 14. Полянська, А. С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств : монографія. Івано-Франківськ : Акцент, 2011. 432 с.
 15. Бакуліч О. О., Кіс І. Р., Занора В. О. Тенденції управління екологічними ризиками транспортних проєктів. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2020. № 56. С. 62–69. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201674.
References: 
 1. Langdalen, H., Abrahamsen, E. B., Selvik, J. T. (2020). On the importance of systems thinking when using the ALARP principle for risk management. Reliability Engineering & System Safety, 204. Access mode: https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107222.
 2. Wilhams, T. L. (1996). An integrated approach to risk management. Risk management, 6, 22–27.
 3. Voitko, S. V., Zanora, V. O. (2012). The main components of increasing the efficiency level of the machine-building enterprise's profit and cost management system. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 7, 43–46 [in Ukrainian].
 4. Danchenko, O. B., Zanora, V. O. (2019). Project Management: Risk and Change Management in Decision Making Processes. Cherkasy: Chabanenko, 278. [in Ukrainian].
 5. Zanora, V. O. (2014). Risk-oriented management of production and technological costs of engineering enterprise. Business Inform, 4, 157–161 [in Ukrainian].
 6. Zanora, V. O., Zachosova, N. V. (2020). Risk Management of Enterprise Development Projects: Theoretical-methodical Background. Pryazovskyi economic herald, 1(18), 82–86. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-15. [in Ukrainian].
 7. Rishchuk, L. I., Mykytiuk, N. Ye. (2018). Organization of risk management system for industrial enterprises. Global and national problems of economics, 23, 296–299 [in Ukrainian].
 8. Tarasova, T. O., Cherchata, A. O., Staverska, T.O. (2019). Accounting-analytical provision of risk-management in the sustainable development of companies. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 2, 142–153. DOI: 10.31471/2409-0948-2019-2(20)-142-153. [in Ukrainian]
 9. Stulz, M. Rene. (2008). Risk Management Failures: What Are They and When Do They Happen? Journal of Applied Corporate Finance, 20, 4, 39–49.
 10. Zadorozhna, L. M. (2017). Situational management in the system of strategic and tactical management of the enterprise activity. Business Navigator, 3(42), 35–38 [in Ukrainian].
 11. Kovalenko, O. E. (2015). Standardization of formal description in the system architecture of situational centers. Systemy pidtrymky pryiniattia rishen. Teoriia i praktyka, 111–114 [in Ukrainian].
 12. Kosolapov, V. L. (2017). Some problems of creating situational centers as information and model support technologies to provide situational management of complex objects. Systemy pidtrymky pryiniattia rishen. Teoriia i praktyka, 24–27 [in Ukrainian].
 13. Mockler, R. J. (1971). Situational Theory of Management. Harvard Business Review, 49, 3, 146–155.
 14. Polyanska, A. S. (2011). Using a situational approach in the management of enterprise development. Ivano-Frankivsk: Accent, 432 [in Ukrainian].
 15. Bakulich, O. O., Kis, I. R., Zanora, V. O. (2020). Trends in environmental risk management of transport projects. Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 56, 62–69. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201674. [in Ukrainian].