ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ З АДАПТАЦІЇ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ «ЕФЕКТИВНІСТЬ - СВОЄЧАСНІСТЬ»

Заголовок (англійською): 
MANAGEMENT ACTIONS ADOPTION FOR ADAPTATION OF PROJECT-ORIENTED ORGANIZATIONS ACCORDING TO THE CRITERIA OF «EFFICIENCY-TIMELINESS»
Автор(и): 
Гордєєва І. О.
Автор(и) (англ): 
Hordieieva Inna
Ключові слова (укр): 
адаптивність організації; прийняття рішень; управління проєктами; руйнівні фактори; ідеальна система
Ключові слова (англ): 
adaptability of the organization; decision-making; project management; destructive factors; perfect system
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему адаптивного управління проєктами, програмами та стратегічними портфелями проєктів організацій, їх вплив на адаптивну реакцію проєктно-орієнтованих організацій на руйнівні фактори оточення та шляхи підвищення керованості системи за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи. Проаналізовано підходи до розуміння сутності адаптації організації, дуальності керування, що заснована прийнятті операційних та проєктних рішень, їх своєчасності. Розроблено матрицю прийняття управлінських рішень і дій за сумою критеріїв «ефективність» і «своєчасність» впровадження проєктів, програм та стратегічних портфелів проєктів, що на відміну від існуючих моделей, дає змогу оцінити результат здійснення адаптації проєктно-орієнтованої організації (життєстійкість, руйнування, нежиттєстійкість), ефективність менеджменту організації, керованість системою, реалізації стратегії через проекти, конкурентоспроможність. Критерій «ефективність» запропоновано оцінювати за спрямованістю до ідеальності системи через оцінку властивостей та за ефективністю протидії шкідливим зовнішнім, внутрішнім та ентропійним факторам впливу оточення. У роботі набули подальшого розвитку методологічні підходи обґрунтування адаптивного управління проєктно-орієнтованими організаціями до руйнівних факторів оточення за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи та своєчасного моніторингу управлінських рішень за сумою критеріїв «ефективність  своєчасність». Практичний корисний ефект запропонованої матриці «ефективність управлінських рішень – своєчасність» полягає у забезпеченні оперативного моніторингу та виявленні на ранніх етапах відхилень у керованості організацією з метою реалізації стратегії розвитку з меншими втратами, а отже, і збільшення кількості успішно реалізованих проєктів. Отримані результати спрямовані на вдосконалення методичних підходів прийняття своєчасних і ефективних рішень в операційній та проєктній діяльностях на основі забезпечення реалізації принципів адаптації, реалізації стратегічного портфеля проєктів, гнучкості системи управління в часі, оперативності корегування в разі відхилень від плану.
Анотація (англ): 
The article considers the problem of adaptive project management, programs, and strategic portfolios of organizations, their impact on the adaptive response of project-oriented organizations to destructive environmental factors, and ways to improve system control by increasing the properties of the system. Approaches to understanding the adaptation essence of the organization, and the duality of management based on making operational and design decisions, their timeliness are analyzed. Purpose. The paper's aim is to study the impact of management actions on the adaptation of project-oriented organizations in accordance with timeliness and efficiency in order to reduce the destructive harmful effects of the environment. It is also considered the issue to neutralize or transform the destructive harmful effects into positive ones, ensuring the development of project-oriented organizations to increase ideality to increase their efficiency. Method. The system approach, the theory of solving inventive problems (TRVZ), decision-making methods, heuristic methods, logical-structural approach, method of structural analysis and system design are used in solving the tasks set in the work. Results. A matrix of managerial decisions and actions based on the sum of criteria "efficiency" and "timeliness" of project implementation, programs and strategic project portfolios has been developed. In contrast to existing models, it allows you to assess the results of the adaptation of project-oriented organization (viability, destruction, non-viability), the effectiveness of management, system manageability, strategy implementation through projects, competitiveness. The criterion of "efficiency" is proposed to be evaluated according to the orientation to the ideality of the system through the evaluation of properties and the effectiveness of counteraction to harmful external, internal and entropic environmental factors. Findings. The methodological approaches of substantiation of adaptive management of project-oriented organizations to destructive factors of environment due to increase of properties of system ideality and timely monitoring of administrative decisions on the sum of criteria "efficiency-timeliness" have received further development. Practical value. The practical useful effect of the proposed matrix "effectiveness of management decisions-timeliness" is to ensure operational monitoring and early detection of deviations in the management of the organization. It is in order to implement a development strategy with fewer losses and, consequently, increase the number of successfully implemented projects. The obtained results are aimed at improving methodological approaches to making timely and effective decisions in operational and project activities based on ensuring the implementation of adaptation principles, implementation of the strategic project portfolio, the flexibility of time management system, the efficiency of adjustment in case of deviations from the plan.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
07 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Литература: 
 1. Molokanova V. M., Hordieieva I. O. Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Scientific Journal Herald of Advanced Information Technology. 2020, Vol.3. No.4. pp. 292–304. DOI: 10.15276/hait.04.2020.7.
 2. Тесля Ю. М., Тімінський О. Г. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015. № 2(3). С. 38-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(3)__7.
 3. Voitenko O., Lysytsin B. and Timinsky A. Bi-Adaptive Management of Strategic Projects  Development of high-tech companies through the improvement of competencies. 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, 2020, pp. 180-184. DOI: 10.1109/CSIT49958.2020.9321989.
 4. Тімінський О. Г., Войтенко О. С., Чернова Л. C., Чернова Л. С. Вплив впровадження біадаптивного управління і форсайту на розвиток компетентності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, 2020.  № 1. DOI:10.20998/2413-3000.2020.1.9
 5. Сірік І. П. Обґрунтування управлінських рішень в умовах адаптації підприємства до змін ринкового середовища: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.04. Сумський державний університет, 2012. 22 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324269434.pdf.
 6. Сомов Д. О. Організаційно-управлінський механізм процесу адаптації підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2016. Випуск 1 (47). Т.1. С. 279–285. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__48.
 7. Саламатов Ю. П. Система законов развития техники (основы теории развития технических систем). Учебное пособие. Изд. 2-е испр. и доп. Красноярск: Institute of Innovative Design. 1996. URL:  http://www.trizminsk.org/e/21101400.htm.
 8. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Москва: «Советское радио», 1979. С. 122–127. URL: https://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#21.
 9. Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В., Филатов В. И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1989. URL:  https://www.rdita.kg/files/books/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/poisk_novih1.pdf.
 10. Власов П. К. Жизненный цикл организации, 2005. URL: http://novyn.kpi.ua/2005-1/03_Vlasov.pdf.
 11. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 512 с.
 12. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник для вузов. Москва: ИНФРА–М, 2009. 654 с.
 13. Широкова Г. В. Жизненный цикл организации: эмпирические исследования и теоретические подходы. Российский журнал менеджмента. 2007. №3. С. 85–90.
 14. Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач: учеб. пособ. Тель-Авив, 1999. URL: https://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/ariz.pdf.
 15. Степанов Ю. С., Тарапанов А. С., Харламов Г. А. Эвристические методы в инженерном деле: учебное пособие для высшего профессионального образования. Орел. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2014. 181 с. URL: http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2014/Stepanov_Evrictizeckie_metodi.pdf.
References: 
 1. Molokanova, V. M. & Hordieieva, I. O. (2020) Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Herald of Advanced Information Technology, 3(4), 292–304. DOI: https://doi.org/10.15276/hait.04.2020.7
 2. Teslia, Yu. M. &  Timinsky, О. G. (2015). Analysis of approaches to the construction of bioadaptive management systems for project-oriented enterprises. Eastern European Journal of Advanced Technology, 2(3), 38–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(3)__7.
 3. Voitenko, O., Lysytsin, B. & Timinsky, A. (2020). Bi-Adaptive Management of Strategic Projects  Development of high-tech companies through the improvement of competencies. 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, 180–184. DOI: 10.1109/CSIT49958.2020.9321989.
 4. Timinsky, О. G., Voitenko, O. S., Chеrnovа, Ly. S. & Chеrnovа, L. S. (2020). Influence of implementation of biadaptive management and foresight on the development of competence. Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : coll. of sci. papers, 1. DOI:10.20998/2413-3000.2020.1.9.
 5. Sirik, I. P. (2012). Substantiation of management decisions in terms of adaptation of the enterprise to changes in the market environment: abstract of the dissertation of the candidate of economic sciences: 08.00.04. Sumy State University, 22. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324269434.pdf.
 6. Somov, D. O. (2016). Organizational and managerial mechanism of the process of enterprise adaptation. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economics series, 1 (47):1, 279–285. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__48.
 7. Salamatov, Yu. P. (1996). System of laws of technology evolution (foundations of the theory of development of technical systems). Tutorial. 2nd edition revised and enlarged. Krasnoyarsk: Institute of Innovative Design. URL: http://www.trizminsk.org/e/21101400.htm.
 8. Altshuller, G. S. (1979). Creativity as an exact science. Moscow: Sovetskoe radio, 122–127. URL: https://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#21.
 9. Altshuller, G. S., Zlotin, B. L., Zysman, A. V. & Filatov, V. I. (1989). Search for new ideas: from insight to technology. Kishinev, Kartia Moldoveniaskie, URL:  https://www.rdita.kg/files/books/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/poisk_novih1.pdf
 10. Vlasov, P. K. (2005). Organizational life cycle. URL: http://novyn.kpi.ua/2005-1/03_Vlasov.pdf
 11. Adizes, I. (2014). Corporate lifecycle management. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 512.
 12. Milner, B. Z. (2009). Organization theory: university textbook. Moscow: INFRA-M, 654.
 13. Shirokova, G. V. (2007). Organizational Life Cycle: Empirical Research and Theoretical Approaches. Russian Management Journal, 3, 85–90.
 14. Petrov, V. (1999). Algorithm for solving inventive problems. Tutorial. Tel Aviv. URL: https://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/ariz.pdf.
 15. Stepanov, Yu. S., Tarapanov, A. S., Kharlamov, G. A. (2014). Heuristic methods in engineering: учебное manual for higher vocational education. Oriol. FGBOYu VPO «State University – YuNPK», 181. URL: http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2014/Stepanov_Evrictizeckie_metodi.pdf.