МЕТОД ПЛАНУВАННЯ РЕЄСТРУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТІВ АПК З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ РИЗИКІВ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ

Заголовок (англійською): 
METHOD OF PLANNING THE REGISTER OF STAKEHOLDERS OF AGRO-INDUSTRIAL PROJECTS TAKING INTO ACCOUNT THEIR RISKS AND MENTALITY
Автор(и): 
Круль К. Я.
Данченко О. Б.
Денчик О. Р.
Автор(и) (англ): 
Krol Konrad Janusz
Danchenko Olena Borysivna
Denchyk Oksana Ruslanivna
Ключові слова (укр): 
ментальність; ментальний простір; стейкхолдери; ризик; проєкти АПК; планування проєктів
Ключові слова (англ): 
mentality, mental space, stakeholders, risk, agro-industrial projects, project planning
Анотація (укр): 
Застосування проєктного підходу в агропромисловому комплексі України сприяє підвищенню показників ефективності ведення господарювання сільськогосподарськими підприємствами. Зміни клімату та нестача водних ресурсів несуть у собі значні виклики для фермерів. Запровадження інновацій у процеси виробництва сільськогосподарської продукції має бути орієнтованим на збереження ресурсів. Успішність аграрних проєктів прямо залежить від компетенцій керівника проєктів щодо управління зацікавленими сторонами проєкту. Стейкхолдери аграрних проєктів мають свої особливості, які пов’язані зі специфікою проєктів. Для зменшення непорозумінь і конфліктних ситуацій між стейкхолдерами проєкту запропоновано приділити увагу аналізу ментальності таких стейкхолдерів. Знання, соціальна позиція, культурний рівень, зацікавленість, система цінностей, практики та уміння стейкхолдерів проєкту, як складові ментальності особистості, є найбільш вагомими чинниками, які можуть мати суттєвий вплив на проєкт. Розроблено метод планування реєстру стейкхолдерів проєктів АПК з урахуванням їхніх ризиків і ментальності, який передбачає проведення ідентифікації стейкхолдерів проєкту АПК, створення бази альтернатив стейкхолдерів проєкту, оцінки впливу стейкхолдерів на проєкт, визначення та оцінка ризику, а також визначення та оцінка ментальності кожного стейкхолдера. Після цього проводиться побудова бази всіх можливих комбінацій альтернативних стейкхолдерів. Для кожної комбінації необхідно обчислити загальний ризик і обчислити спільну ментальність стейкхолдерів, і на основі отриманих результатів здійснити вибір оптимальної комбінації з мінімальним ризиком та максимальною спільною ментальністю. Застосування розробленого методу при протиризиковому управлінні стейкхолдерами агропромислових проєктів допоможе підвищити ефективність управління стейкхолдерами, а також зменшить ризики, по’вязані з ними, та зменшить загальний ризик проєкту.
Анотація (англ): 
The application of the project approach in the agro-industrial complex of Ukraine helps to increase the efficiency of management of agricultural enterprises. Climate change and water scarcity pose significant challenges for the farmers. The introduction of innovations in the processes of agricultural production should be resource-oriented. The success of agricultural projects directly depends on the competencies of the project manager in managing the stakeholders. The stakeholders of agricultural projects have their own characteristics, which are related to the specifics of the projects. In order to reduce the misunderstandings and conflict situations between the project stakeholders, the author proposes to pay attention to the analysis of the mentality of such stakeholders. Knowledge, social position, cultural level, interest, value system, practices and skills of the project stakeholders, as the components of personality mentality, are the most important factors that can have a significant impact on the project. The authors developed a method of planning the register of stakeholders of agro-industrial projects taking into account their risks and mentality, which involves identifying the stakeholders of agro-industrial projects, creating a database of alternatives for the project stakeholders, assessing stakeholders’ impact on the project, identifying and assessing risk, as well as identifying and assessing mentality of each stakeholder. Then the formation of a database of all possible combinations of alternative stakeholders shall be carried out. For each combination, it is necessary to calculate the total risk and calculate the total mentality of such stakeholders, based on such results to select the optimal combination with minimum risk and maximum total mentality. Applying the developed method in counter-risk management of stakeholders of agro-industrial projects will help to increase the efficiency of management of the stakeholders, as well as to reduce the risks associated with them and to reduce the overall risk of the project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Університет економіки та права "КРОК", Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; Комунальна корпорація «Київавтодор», Київ
Литература: 
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Six Edition. USA : PMI, 2017. 574 p.
 2. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. Japan : Project Management Association of Japan (PMAJ), 2017. 427 p.
 3. IPMA I. C. B. IPMA Competence Baseline Version 3. The Netherlands: Nijkerk, 2006. 200 р.
 4. ISO 21500 : 2012 Guidance on project management. URL : https://www.iso.org/standard/50003.html (дата звертання: 05.03.2021).
 5. Круль К. Я. Управління проєктами агропромислового комплексу з урахуванням взаємодії ментальності стейкхолдерів. Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Серія «Економіка». Київ, 2020. Вип.3 (59). С. 166-175.
 6. Грабарь В. В., Самаков М. М. Анализ заинтересованных сторон проєкта: методология, методика, инструменты. ARS ADMINISTRANDI: Искусство управления, 2014. № 2. С. 36-44.
 7. Hardly C., Phillips N. Strategies of Engagement : Lessons from the Critical Examination of Collaboration and Conflict in an Interorganosational Domain. Organizational Science. Monreal, 1998. Vol. 9. P. 217-230.
 8. Post J. E., Preston L. E., Sachs S. Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press, 2002. 320 р.
 9. Круль К. Я., Данченко О. Б. Ідентифікація ризиків стейкхолдерів проєктів агропромислового комплексу. Актуальні питання сучасної науки та практики : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 15 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 435-437.
 10. Круль К. Я. Протиризикове управління зацікавленими сторонами проєктів агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2019. № 55. С.51-58.
 11. Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (размышления медиевиста). НЛО. 2005. № 75. С. 14-24.
 12. Брушлинский А. В. Психология субъекта: индивида и группы. Психологический журнал. 2002. Т. 23, № 1. С. 71-80.
 13. Иванова Т. В. Ментальность, культура, искусство. Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 168 – 177.
 14. Бушуев С. Д., Веренич Е. В., Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. Формальная модель ментального пространства проєкта или программы. Науковий журнал: Радіоелектроніка, інформатика, управління. Запоріжжя, 2017. № 1 (40). С. 153 – 160.
 15. Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін. Управління розвитком складних систем: зб. наук праць. Київ, 2016. № 26. С. 58-66.
 16. Веренич О. В. Управління ментальним простором проєктів та програм: дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22. Київ, 2018. 430 с.
 17. Круль К. Я., Денчик О. Р. Модель ментального простору стейкхолдерів проєктів агропромислового комплексу. Управління проєктами у розвитку суспільства. Управління проєктами в умовах дігіталізації суспільства : зб. тез доп. XVІІ Міжнар. конф., м. Київ 15-16 трав. 2020 р. Київ, 2020. С. 206-209.
 18. Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проєктів у агропромисловому комплексі. Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 100-109. 
 19. Круль К. Я., Данченко О. Б. Метод визначення всіх повних шляхів сітьового графіку в проєктах. Project, Program, Portfolio Management. P3V-2020 : зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 04-05 груд. 2020 р. Одеса, 2020. Т. 1. C. 64-68.
 20. Круль К. Я. Моделі протиризикового управління ризиками стейкхолдерів в проєктах агропромислового комплексу. Управління проєктами: стан та перспективи : матеріали ХVІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 8-11 верес. 2020 р. Миколаїв, 2020. С. 61-63.
 21. Веренич О. В. Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проєкту чи програми. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2016. Т.2. № 3 (80). С.21-31.
 22. Круль К. Я., Данченко О. Б. Вплив ментальності стейкхолдерів на їхню поведінку в проєктах. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнар. конф. м. Київ, 21-22 лист. 2019 р. Київ, «КРОК», 2019. С. 269-270.
References: 
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Six Edition. (2017). USA: PMI, 574.
 2. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. (2017). Japan : Project Management Association of Japan (PMAJ), 427.
 3. IPMA Competence Baseline Version 3. (2006). The Netherlands: Nijkerk, 200.
 4. ISO 21500 : 2012 Guidance on project management. [Electronic resource]. Access mode: https://www.iso.org/standard/50003.html.
 5. Krol, K. J. (2020). Project management in the agro-industrial complex taking into account the interaction of the stakeholder mentality. Scientific notes of «KROK» University: a collection of scientific works. "Economy" series. Kyiv, 3 (59), 166-175 [in Ukrainian].
 6. Hrabar, V. V. & Samakov, M. M. (2014). Stakeholder analysis of the project: methodology, methods, tools. ARS ADMINISTRANDI: The art of management, 2, 36-44 [in Russian].
 7. Hardly, C. & Phillips N. (1998). Strategies of Engagement : Lessons from the Critical Examination of Collaboration and Conflict in an Interorganosational Domain. Organizational Science, 9, 217-230.
 8. Post, J. E., Preston, L. E. & Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press, 320.
 9. Krol, K. J. & Danchenko, O. B. (2018). Identification of stakeholder risk in agro-industrial projects. Proceeding of the scientific-practical Conference “Topical issues of modern science and practice”, Kyiv, 435-437 [in Ukrainian].
 10. Krol, K. J. (2019). Stakeholders risk management in agro-industrial projects. Proceeding of the Scientific Works of the Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, Cherkassy, 55, 51–58 [in Ukrainian].
 11. Gurevich, A. Ya. (2005). History in the Human Dimension (Medievalist Thoughts). New Literary Review, 75, 14–24 [in Russian].
 12. Brushlinsky, A. V. (2002). Psychology of the subject: the individual and the group. Psychological journal, 23, 1, 71-80 [in Russian].
 13. Ivanova, T. V. (2002). Mentality, culture, art. Social sciences and modernity. 6, 168–177 [in Russian].
 14. Bushuev, S. D., Verenich, O. V., Bushuev, D. A., Yaroshenko, R. F. (2017). Formal model of the mental space of a project or program. Science magazine Radioelektronika, informatics, management. Zaporizhzhya, 1 (40), 153–160 [in Russian].
 15. Verenich, O. V. (2016). Formalized the model of the mental space of the stakeholders. Management of the development of complex systems: Collection of Scientific Publications, Kyiv, 26, 58-66 [in Ukrainian].
 16. Verenich, O. V. (2018). Management of mental space of projects and programs: the dissertation of the doctor of technical sciences: 05.13.22. Кyiv, 430 [in Ukrainian].
 17. Krol, K. J. & Denchyk, O. R. (2020). Model of mental space of stakeholders of agro-industrial complex projects. Proceeding of the 17th International Conference “Project management in the development of society”. Topic "Project management in the digitalization of society", Kyiv, 206–209 [in Ukrainian].
 18. Denchyk, O. R., Bedryj, D. I., Savchenko, O. S. (2017). Project Risk Analysis in Agricultural sphere. Bulletin of the CHDTU: Collection of Scientific Publications “Technical Sciences” series, Cherkassy, 1, 100-109 [in Ukrainian].
 19. Krol, K. J. & Danchenko, O. B. (2020). Method of determining all complete paths of network graphics in agro-industrial complex projects. Proceeding of the V International. scientific-practical conf. “Project, Program, Portfolio Management. P3V-2020”. Odessa, 1, 64-68 [in Ukrainian].
 20. Krol, K. J. (2020). Models of risk management of stakeholders in agro-industrial projects. Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference "Project Management: Status and Prospects". Mykolaiv, 61-63 [in Ukrainian].
 21. Verenych, O. V. (2016). Development and implementation of a formalized model of the mental space of the project or program environment. East European Journal of Advanced Technology. 2, 3 (80), 21-31 [in Ukrainian].
 22. Krol, K. J. & Danchenko, O. B. (2019). Influence of stakeholder mentality on their behavior in projects. Proceeding of the International Conference “State, regions, entrepreneurship: information, socio-legal, socio-economic aspects of development”. Kyiv, 269-270 [in Ukrainian].