АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF MODELS AND METHODS OF BUSINESS PROCESSES DIGITALIZATION
Автор(и): 
Тімінський О. Г.
Войтенко О. С.
Райчук І. В.
Автор(и) (англ): 
Timinsky Alexander
Voitenko Oleksandr
Raichuk Isus
Ключові слова (укр): 
управління проєктами; автоматизація; діджиталізація; ІТ, бізнес-процес
Ключові слова (англ): 
project management; automation; digitalization; IT; business process
Анотація (укр): 
Розглянуто та проаналізовано роботи з автоматизації та діджиталізації бізнес-процесів у різних галузях застосування. Обґрунтована актуальність теми дослідження, зокрема враховуючи умови пандемії. Автоматизація визначається як передумова діджиталізації. Розглянуто можливі позитивні та негативні сторони діджиталізації. Проведено аналіз моделей і методів діджиталізації, викладених в роботах, які описують стан і перспективи діджиталізації в Україні і світі загалом. Проаналізовано закордонні практики впровадження діджиталізації бізнес-процесів. З метою визначення підходів до побудови моделей і методів діджиталізації у сільському господарстві було опрацьовано напрацювання з діджиталізації та цифровізації бізнес-процесів у різних галузях господарювання, таких як банківська справа, туризм та сфера обслуговування, маркетинг та інших. На основі проведеного аналізу досліджені моделі і методи експертно оцінені за п’ятьма параметрами – застосовність до сфери сільського господарства, застосування штучного інтелекту, охоплення бізнес-процесів, повнота та деталізація, застосування ціннісного підходу. Виокремлено моделі, найбільш придатні до впровадження на підприємствах сільського господарства. Зроблено висновок, що для використання в зазначеній галузі відповідні моделі і методи мають бути адаптовані до специфіки галузі. Підкреслена необхідність розроблення нових моделей і методів для проєктів діджиталізації бізнес-процесів саме для підприємств сільського господарства. Сформульовано галузі подальших досліджень у обраному напрямі: застосування моделей та методів діджиталізації бізнес-процесів об’єктно-орієнтованих організацій у сфері сільського господарства; ціннісна оптимізація бізнес-процесів на основі штучного інтелекту; діджиталізація бізнес-процесів взаємодії зацікавлених сторін проєктів на основі ціннісного підходу.
Анотація (англ): 
The paper considers and analyzes works on automation and digitalization of business processes in various fields of application. The relevance of the research topic is substantiated, in particular, taking into account the conditions of the pandemic. Automation is defined as a prerequisite for digitalization. Possible positive and negative aspects of digitalization are considered. The analysis of models and methods of digitalization, presented in the works, which describe the state and prospects of digitalization in Ukraine and the world in general. Foreign practices of digitalization implementation of business processes are analyzed. In order to determine approaches to building models and methods of digitalization in agriculture, the development of digitalization and digitalization of business processes in various sectors of the economy, such as banking, tourism and services, marketing and others. Based on the analysis, the studied models and methods are expertly evaluated on five parameters - applicability to agriculture, application of artificial intelligence, coverage of business processes, completeness and detail, application of a value approach. The models most suitable for implementation at agricultural enterprises are highlighted. It is concluded that for use in this area, the relevant models and methods must be adapted to the specifics of the industry. The need to develop new models and methods for business process digitalization projects for agricultural enterprises is emphasized. Areas of further research in the chosen direction are formulated: application of models and methods of digitalization of business processes of object-oriented organizations in the field of agriculture; value optimization of business processes based on artificial intelligence; digitalization of business processes of interaction of project stakeholders based on a value approach.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Карасьов Д. О., Максимюк А. В., Савицький А. Й. Розробка модулю автоматизації оформлення відпусток на базі моделі процесів надання відпусток. Д. О. Карасьов. Адаптивні системи автоматичного управління. 2017. № 1. С. 86–95.
 2. Третяк В. Ф., Дуденко С. В., Місюра О. М. Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 3(15). С. 175–181.
 3. Теленик С. Ф., Амонс О. А., Троцький С. О., Білорус Д. С. Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2015. Вип. 63. С. 35–42.
 4. Марченко А. В., Милостна Н. О. Формальний опис і автоматизація бізнес-процесу підприємства за допомогою систем управління потоками робіт. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2011. № 4(2). С. 28–31.
 5. Пашніна А. О. Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 191–197.
 6. Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація / О. Ю Гусєва. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1. С. 33–39.
 7. Лазебник Л. Л. Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 69–74.
 8. Бардадим С. А., Невмержицька С. М. Діджиталізація в сфері управління персоналом організації. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку : матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Львів, 22 лютого 2020 року. Львів: ЛЕФ, 2020. С. 55–58.
 9. Ткачук В. О., Обіход С. В., Зіміна Н. П. Цифровізація бізнес-процесів підприємства в умовах переходу в діджитал-середовище. Інфраструктура ринку. Економіка та управління підприємствами. Випуск 47. 2020. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/24.pdf.
 10. Познякова О. І., Мацьків Л. Б. Удосконалення бізнес-процесів підприємств в умовах діджиталізації. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 1 44–146.
 11. Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз, 2020. Том 30. № 1. Ча. 2. С. 44–52.
 12. Трушлякова, А. Б. Розвиток діджиталізації в Україні: фактори впливу, переваги та виклики сьогодення. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). С. 186–191. DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.212762
 13. Волкова, Л. Ю. Роль діджиталізації у розвитку сучасного бізнесу в Україні. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Маріуполь 14–15 листопада 2019 р.). ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2019. С. 12–15.
 14. Воржакова Ю. П., Мельник К. Г. Закордонний досвід впровадження новітніх систем та підходів до управління бізнес-процесами у виробничій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205475.
 15. Гоменюк М. О. Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації. Ефективна економіка. 2020.
  № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7628. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51.
 16. Овчиннікова В. О. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту. С. В. Панкратов. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 4(2). С. 25–29.
 17. Андрушків І. П., Надієвець Л. М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.
 18. Супрунова І. В., Кирилюк Б. Л. Особливості оцінки запасів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 302–307.
 19. Деркач А. О., Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. Діджиталізація банківського сектору України. Фінансові дослідження. 2016. № 1. С. 69–75.
 20. Кожухівська Р. Б. Напрями застосування інформаційних технологій в комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності. Науковий журнал «Бізнес Інформ» Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків, 2015. № 10. 2015. С. 119–122.
 21. Лєзіна А. В., Борей А. А. Діджиталізація бізнес-процесів сучасного підприємства. Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12–13 жовт. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 95–96.
 22. Половинкіна А. О., Солнцев С. О. Модель діджиталізації панельних досліджень. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14.  URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/200037.
References: 
 1. Karasev, D. O., Maksimyuk, A. V., Savitsky, A. Y. (2017). Development of the module of automation of registration of holidays on the basis of model of processes of granting of holidays. Adaptive systems of automatic control, 1, -95.
 2. Tretyak, V. F., Dudenko, S. V., Missouri, О. М. (2008). Automated subsystem for AIS "Analysis and documentation of emergencies". Weapons systems and military equipment, 3(15), 175-181.
 3. Telenik, S. F., Amons, O. A., Trotsky, S. O., Belarus, D. S. (2015). Automation of business process support in the web-environment. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "KPI". Informatics, management and computer engineering, 63, 35-42.
 4. Marchenko, A. V., Milostna, N. O. (2011). Formal description and automation of the business process of the enterprise with the help of flow control systems. East European Journal of Advanced Technologies, 4(2), 28-31.
 5. Pashnina, A. A. (2015). Advantages of using an automated information and accounting system in the context of the functioning of an integrated system of economic accounting. Problems and prospects of economics and management, 1, 191-197.
 6. Guseva, O. Y., Legominova, S. V. (2018). Digitalization as a tool for improving business processes, their optimization. Economics. Management. Business, 1, 33-39.
 7. Lazebnyk, L. L. (2018). Digitalization of economic relations as a factor in improving the business processes of the enterprise. Economic Bulletin. Series: Finance, accounting, taxation, 2, 69-74.
 8. Bardadym, S. A., Nevmerzhytska, S. M. (2020). Digitalization in the field of personnel management of the organization. Economics, management and audit: modern problems, prospects and directions of development: materials of the international scientific-practical conference, Lviv, February 22, LEF, pp. 55-58.
 9. Tkachuk, V. O., Bypass, S. V., Zimina, N. P. (2020). Digitization of business processes of the enterprise in the conditions of transition to the digital environment. Market infrastructure. Economics and business management, 47. Access mode: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/24.pdf.
 10. Poznyakova, O. I., Matskiv, L. B. (2020). Improvement of business processes of enterprises in terms of digitalization. Management of innovation process in Ukraine: development of cooperation: abstracts of the VIII International scientific-practical conference, 18-20 June 2020, Lviv, Polytechnic Publishing House, pp.144–146.
 11. Josan, G. (2020). The state of digitalization in Ukraine. Economic Analysis, 30, 1, 2, 44-52.
 12. Trushlyakova, A. B. (2018). Development of digitalization in Ukraine: factors of influence, advantages and challenges of the present. Economic horizons, 4 (7), 186–191, DOI: 10.31499 / 2616-5236.4 (7) .2018.212762.
 13. Volkova, L. Yu. (2019). The role of digitalization in the development of modern business in Ukraine. Sustainable development of Ukraine, problems and ways to overcome them: materials International. scientific practice. conf. (Mariupol, November 14-15, 2019), SHEI "PDTU", Mariupol, pp. 12-15.
 14. Vorzhakova, Yu. P., Melnyk, K. G. (2020). Foreign experience in implementing new systems and approaches to business process management in the manufacturing sector. Actual problems of economics and management, 14. Access mode: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205475.
 15. Gomenyuk, M. O. (2020). Development of logistics based on the implementation of digitalization processes. Effective economics, 2. Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7628, DOI: 10.32702 / 2307-2105-2020.2.51.
 16. Ovchinnikova, V. O., Pankratov, S. V. (2019). Digitalization of the process of innovation of railway transport. Scientific notes of the Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 30 (69), 4(2), 25-29.
 17. Andrushkiv, I. P., Nadievets, L. M. (2018). Digitalization in the banking sector: world and domestic experience. Problems of Economics, 4, 195-200.
 18. Suprunova, I. V., Kirilyuk, B. L. (2017). Features of stock valuation in terms of computerization of accounting. Business Inform, 4, 302-307.
 19. Derkach, A. A., Korneeva, M. V., Abakumenko, O. V. (2016). Digitalization of the banking sector of Ukraine. Financial research, 1, 69-75.
 20. Kozhukhivska, R. B. (2015). Directions of application of information technologies in communication strategies of Ukrainian tourist enterprises and enterprises of the hospitality industry. Scientific Journal of Business Inform, Kharkiv National University of Economics, Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 10, 119-122.
 21. Lezina, A. V., Borey, A. A. (2020). Digitalization of business processes of modern enterprise. Economy of enterprise: theory and practice: collection. materials VIII International. scientific-practical conf., Kyiv, October 12–13. 2020, KNEU, pp. 95-96.
 22. Polovinkina, A. O., Solntsev, S. O. (2020). Model of digitalization of panel researches. Actual problems of economy and management, 14. Access mode: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/200037.