АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ВІДЕОФАЙЛАХ

Заголовок (англійською): 
URGENCY OF USING HIDDEN DATA TRANSMISSION IN VIDEO FILES
Автор(и): 
Катаєва Є. Ю.
Ребріков А. Г.
Автор(и) (англ): 
Kataieva Yevheniia
Rebrikov Anton
Ключові слова (укр): 
стеганографія; захист інформації; медіафайли; канали зв`язку; синій колір
Ключові слова (англ): 
Steganography; information protection; media files; communication channels; blue color
Анотація (укр): 
Проведено вивчення задач захисту інформації від небажаного доступу. В часи широкого застосування електронних засобів зв’язку, електронного підслуховування та шахрайства, розмаїття комп’ютерних вірусів та інших електронних небезпек, електронні системи висувають високі вимоги до захисту інформації. Отже, дослідження методів цифрової стеганографії є актуальною задачею. У ході дослідження розглянуто основні методи негласної передачі даних за допомогою комп’ютерної стеганографії, а саме: метод використання системно зарезервованих областей форматів цифрових даних, методи приховування інформації за допомогою спеціального форматування текстових файлів, які включають використання слова, речення або зсув абзацу, виділення певних позицій букв у тексті або використання властивостей системних полів, які не відображаються на екрані, метод використання функцій імітації, методи використання невикористаних дискових секторів, метод використання надлишкових медіа-файлів (аудіо, фото та відео). Нині, завдяки зростанню інформації та збільшенню пропускної здатності каналів зв'язку, проблема приховування інформації у відеопослідовностях стає все більш актуальною. Передача цифрового відео в останні роки є типовою подією і не викликає підозр. У процесі дослідження розглянуто особливості приховування інформації у відеофайлах, проведено порівняння наявних алгоритмів комп’ютерної відеостеганографії. Завданням є розроблення власного алгоритму вбудовування інформації до синього кольорового каналу відеофайлів, який володіє достатнім ступенем функціональності та захисту до різних перетворень і протистоїть засобам статистичного і візуального стегоаналізу.
Анотація (англ): 
The article examines the problems of protecting information from unwanted access, which have tried to solve throughout the existence of mankind. Nowadays, the widespread use of electronic means of communication, electronic eavesdropping and fraud, a variety of computer viruses and other electronic hazards, electronic systems place high demands on the protection of information. Thus, the study of digital steganography is an urgent task. There are two main areas of hidden data transmission: cryptography and steganography. The purpose of cryptography is to restrict access to information by encrypting it. Unlike cryptography, steganography allows you to hide the very fact of the presence of hidden data. The study examined the main methods of covert data transmission using computer steganography, namely: the method of using system-reserved areas of digital data formats, methods of hiding information by special formatting of text files, which include the use of word, sentence or paragraph shift, selection certain positions of letters in the text or the use of properties of system fields that are not displayed on the screen, the method of using simulation functions, methods of using unused disk sectors, the method of using redundant media files (audio, photo and video). Currently, due to the growth of information and increasing the bandwidth of communication channels, the issue of hiding information in video sequences is becoming increasingly important. The transmission of digital video in recent years is a typical event and does not arouse suspicion. In the course of the research the peculiarities of hiding information in video files are considered, the comparison of existing algorithms of computer video steganography is made. The task is to develop your own algorithm for embedding information in the blue color channel of video files. The object of research is the transfer of hidden data in digital media files. The subject of research is the transmission of hidden data in the video stream. The purpose of research is to review the subject area, to examine the available methods of embedding information in media files in general and specifically in video files, to identify the advantages and disadvantages of existing algorithms, to develop their own algorithm of video steganography based on previously obtained research results. Research methods - methods of information theory, probability theory and mathematical statistics; methods of digital processing of signals, static images and video files; methods of vector analysis. The results of research - an overview of the features of hiding information in video files, compared existing algorithms of computer video steganography.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
 1. Грибунин В. Г.,  Оков И. Н., Туринцев И. В. Цифровая стеганография.  Москва : Солон-Пресс, 2009. 265 с.
 2. Сейеди С., Садыхов Р. Сравнение методов стеганографии в изображениях. Компьютерные системы и сети: материалы 49-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 6–10 мая 2013 г.). Минск, 2013. С. 66–75.
 3. Вычислительные сети, теория и практика - Классификация и сравнение стеганографических методов. URL: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=9&pa=13&ar=1. (дата звернення: 08.01.2021).
 4. Чувствительность к свету, чувствительность к цвету глаза. URL: http://www.simple-clerk.narod.ru/COLOR/d000.htm. (дата звернення: 05.01.2021).
 5. Методи приховування інформації в графічних зображеннях. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23826/4/ (дата звернення: 12.10.2020).
 6. Конахович Г. Ф., Пузиренко А. Ю. Комп'ютерна стеганографія. Теорія та практика. Москва : МК-Пресс, 2006. 288 с.
 7. Мельник С. В., Кондакова С. В. Світові тенденції розвитку цифрової стеганографії в контексті завдань забезпечення інформаційної безпеки держави. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. Київ. С. 134-138.
 8. Елтышева Е. Ю., Фионов А. Н. Построение стегосистемы на базе растровых изображений с учетом статистики младших бит.  Вестник СибГУТИ.  2009. № 1. С. 67-84.
 9. Жилкин М. Ю. Стегоанализ графических данных на основе методов сжатия. Вестник СибГУТ, 2008. № 2. С. 62–66.
 10. Павлов К.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. Москва : ДМК Москва, 2010. 233 с.
 11. Ростовцев А. Г., Михайлова Н. В. Методи криптоаналізу класичних шифрів. Київ : Наука, 2012. 142 с.
 12. Саломан А. Криптографія з відкритим ключем. Київ: Наука, 2013. 342 с.
 13. Серов Р. Е., Гончаров В. В. Основы современной криптографии. Москва : Горячая линия – Телеком, 2011. 443 с.
 14. Чмора А. Л. Сучасна прикладна криптографія Москва : Геліос АРВ, 2012. 256 с.
References: 
 1. Gribunin, V. G., Turincev, I. V. (2009). Digital steganography. Moscow: Solon-Press.
 2. Seiedi, S., Sadihov, R. (2013). Comparison of Steganography Methods in Images. Informatika, 1.
 3. Vichyslytelnie sety, teoryya y praktyka – Klassyfykacyya y sravnenye steganografycheskyx [electronic source]. Available: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=9&pa=13&ar=1.
 4. Chuvstvytelnost k svetu, chuvstvytelnost k czvetu glaza [electronic source]. Available: http://www.simple-clerk.narod.ru/COLOR/d000.htm.
 5. Metody pryxovuvannya informaciyi v grafichnyx zobrazhennyax [electronic source]. Available: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23826/4/
 6. Konakhovich, G. F., Puzirenko, A. Yu. (2006). Computer steganography. Theory and practice. Moscow: MK-Press.
 7. Melnyk, S. V., Kondakova, S. V. (2010). Global trends in the development of digital steganography in the context of the tasks of ensuring the information security of the state. Kiyv : Zb. mater. nauk.-prakt. konf.
 8. Eltisheva, E. Iu., Fyonov, A. N. (2009). Construction of a stegosystem on the basis of raster images taking into account the statistics of the least significant bits. Vestnyk SybHUTY.
 9. Zhylkyn, M. Yu. (2008). Stegoanalysis of graphic data based on compression methods. Vestnyk SybHUTY.
 10. Pavlov, K. A. (2010). Cryptographic methods of protection. Moscow: DMK.
 11. Rostovtsev, A. H., Mykhailova, N. V. (2012). Methods of cryptanalysis of classical ciphers. Kiyv : Nauka
 12. Saloman, A. (2013). Public key cryptography. Kiyv: Nauka.
 13. Serov, R. E., Honcharov, V. V. (2011). Fundamentals of modern cryptography. Moscow: Telecom.
 14. Chmora, A. L. (2012). Modern applied cryptography. Moscow : Gelios.