ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ПОБУДОВА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Заголовок (англійською): 
INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL-STRUCTURAL REGULATION OF OPERATIONAL ACTIVITY OF ENTERPRISES: ECONOMIC EVALUATION AND CONSTRUCTION OF MANAGEMENT SYSTEMS
Автор(и): 
Ryzhakova Galyna
Ivakhnenko Iryna
Chupryna Yurii
Kushnir Ilya
Druzhynina Iryna
Vakolyuk Anatoliy
Ключові слова (укр): 
будівельне підприємство; інвестиційний проєкт; економічна стабільність; операційна система управління підприємством
Ключові слова (англ): 
construction company; investment project; economic stability; operating system of enterprise management
Анотація (укр): 
Стаття присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – формуванню системи управління стратегічною результативністю й адаптацією підприємств-виконавців будівельних проєктів до змін. Вивчено та систематизовано теоретичні підходи до класифікації стратегічної результативності підприємств, що дало змогу виокремити необхідність врахування передбачуваних і непередбачуваних можливостей змін на підприємстві, зосереджуючись на зовнішніх і внутрішніх чинниках середовища підприємства, які впливають на формування системи менеджменту якості. Теоретико-методологічний підхід до формування системи менеджменту якості системи заснований на формуванні та впровадженні основних елементів і складових компонентів (організаційного, економічного, правового, технологічного та соціального) із застосуванням методів та прийомів змішаного підходу (управлінського, функціонального та процесного). Запропоновано концепцію інструментальної бази моделювання стратегічної результативності як моделі управління адаптацією підприємства до змін, що має низку переваг у практичному використанні підприємствами: вона базується на баченні, місії та основних завданнях розвитку, які сформувалися підприємством; враховує фактори циклічності, які є відображенням існуючих тенденцій в економіці світу та країни і безпосередньо впливають на розвиток підприємства; надає можливості проводити комплексну оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, розраховувати та прогнозувати психологічний, кваліфікаційний рівень персоналу та рівень сприйняття змін цими працівниками; спирається на теоретичні основи процесного підходу при розробленні механізмів управління окремими компонентами на основі управління бізнес-процесами; розробляється відповідно до основних функцій управління, що надає можливості врахувати послідовність дій та формування регламенту управління підприємствами. Своєю чергою основні складові системи управління адаптацією підприємств до змін враховують необхідність систематизації та управління допоміжними процесами: інфраструктурою й інформацією; необхідністю зворотного зв'язку, коригування розроблених заходів регламенту управління стратегічною результативністю в результаті моніторингу і контролю за наслідками його впровадження.
Анотація (англ): 
The article is devoted to solving an important scientific problem - the formation of a management system for strategic performance and adaptation of enterprises implementing construction projects to change. Theoretical approaches to the classification of strategic performance of enterprises are studied and systematized, which allowed to highlight the need to take into account the foreseeable and unpredictable opportunities for change in the enterprise, focusing on external and internal environmental factors that affect the formation of quality management system. Theoretical and methodological approach to the formation of the quality management system is based on the formation and implementation of basic elements and components (organizational, economic, legal, technological and social) using methods and techniques of a mixed approach (managerial, functional and process). The concept of the tool base for modeling strategic performance as a model for managing the adaptation of the enterprise to change is proposed, which has a number of advantages in practical use by enterprises: it is based on the vision, mission and main development objectives formed by the enterprise; takes into account the factors of cyclicality, which are a reflection of existing trends in the economy of the world and the country and directly affect the development of the enterprise; provides opportunities to conduct a comprehensive assessment of the external and internal environment of the enterprise, to calculate and predict the psychological and qualification level of staff and the level of perception of change by these employees; is based on the theoretical foundations of the process approach in the development of mechanisms for managing individual components based on business process management; is developed in accordance with the main functions of management, which provides an opportunity to take into account the sequence of actions and the formation of regulations for the management of enterprises. In turn, the main components of the management system of adaptation of enterprises to change take into account the need for systematization and management of ancillary processes: infrastructure and information; the need for feedback, adjustment of the developed measures of the regulations of strategic performance management as a result of monitoring and control over the consequences of its implementation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv
Литература: 
 1. Ryzhakova, G., Ryzhakov, D., Petrukha, S., Ishchenko, T. & Honcharenko, T. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033.
 2. Kulikov, P. M. (2019). Enterprise management: principles and individual functions in modern conditions. Europe. business assembly [etc.]. Kyiv: DKS Center, 386.
 3. Chupryna, Yu. A. (2019). Methodology of integration of stakeholder potential into the construction cluster. Formation of market relations in Ukraine. Collection of scientific works, 1, 212, 85–91.
 4. Chupryna, Yu. A. (2019). Involvement of applied advantages of bim-technologies in the methodol- ogy and practice of forming the life cycle of projects as part of state target programs, which are embodied in the construction cluster. Economy and State, 3, 67–70.
 5. Ivakhnenko, I. S. (2019). The role of stakeholders in ensuring the implementation of development in construction. Management of complex systems development, 39, 112–117.
 6. Fedorenko, V. G. (2010). Improving the management of construction companies in Ukraine by implementing process management. Efektyvna ekonomika, 11 [Electronic resource]. Access mode: http://www. economy.nayka.com.ua.
 7. Pokolenko, V. O. (2017). Mathematical formalization of the model of implementation of the portfo- lio of investment construction projects and its adaptation to the needs of the investor. Collection of scientific works “Ways to increase the efficiency of construction in terms of market relations”, 35, 80–90.
 8. Leach, V. (2016). Market economy: theoretical foundations of genesis. Monograph. Kyiv: LLC «DKS Center», 316.
 9. Stetsenko, S., Hryhorovskyi, P. Ye. & Ryzhakova, G. M. (2018). Multiple criteria models for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry: collective monograph. Lviv-Toruń Liha-Pres. SENSE.
 10. Goiko, A. F. (2018). Theoretical and methodological principles of formation and implementation of strategies for investment development of the region [Text]. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 3–13.
 11. Belenkova, O. Yu. & Shaotsin, G. (2016). System of management of efficiency of reconstruction of housing stock on the basis of economic development. Standardization of engineering construction. 1, 356–357.
 12. Pys’mennyy, O. M., Fedorenka, V. H., & Ryzhakova, G. M. (2015). Modern tools and software products for quality assessment of construction management companies [Text]. Investment and innovation development in the context of economic security of the enterprise: col. Monograph. Kyiv: IPK DSZU, 229–268.