МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ САНАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Заголовок (англійською): 
MODIFICATION OF METHODOLOGICAL AND APPLIED TOOLS FOR DIAGNOSING THE FINANCIAL CONDITION OF A CONSTRUCTION COMPANY IN THE CONTEXT OF REMEDIATION MANAGEMENT
Автор(и): 
Орленко І. М.
Жалдак Р. Ю.
Приходько О. О.
Шпаков А. В.
Шпакова Г. В.
Дегтярева І. В.
Автор(и) (англ): 
Orlenko Igor
Zhaldak Ruslan
Prykhodko Oleh
Shpakov Andrey
Shpakova Anna
Degtyareva Inna
Ключові слова (укр): 
упереджувальна санація; підприємство забудовник житла (ПЗЖ); інвестиційний проєкт будівництва житла (ІПБЖ); стратегічні пріоритети санації; аналітичні компоненти інструментарію санації для ПЗЖ
Ключові слова (англ): 
preventive remediation; enterprise-developer of housing (EDH); investment project of housing construction (IPHC); strategic priorities of remediation; analytical components of remediation tools for the enterprise-developer of housing
Анотація (укр): 
Практичною передумовою дослідження є те, що наявна практика діагностики стану санації підприємств, є, певною мірою, задовільною для промислових підприємств, але є незадовільною для організацій та підприємств підрядного будівництва, які виступають суб’єктами інвестування і реалізації будівельних інвестиційних проєктів. Отже, виникає потреба принципової адаптації і оновлення науково-методичних та аналітичних підходів щодо змісту санаційних процесів для підприємств-забудовників та інших учасників будівельно-інвестиційного процесу до особливостей взаємодії зазначених суб’єктів у рамках мікросередовища будівельного проєкту. Досліджено і систематизовано теоретичні підходи до класифікації змін у діяльності підприємств, теоретичне обґрунтування розвитку підходів до управління підприємствами, диференціація та визначення понять адаптації діяльності підприємств до змін і системи управління адаптацією підприємства до змін. Інноваційним є критеріально-розрахункова основа, зміст аналітичних модулів та спеціальне налаштування інструментарію упереджувальної санації на функціонально-економічні особливості операційної діяльності підприємства-забудовника житла (ПЗЖ); на економічний зміст та регламент взаємодії ПЗЖ з інвесторами та іншими стейкхолдерами проєкту; на зміст життєвого циклу проєктів житлового будівництва, що в процесі створення вартості завдають трансформаційних впливів на рівень та структуру функціонуючих активів і взаємних зобов`язань ПЗЖ та його ділових контрагентів. Сформовано теоретико-методологічний підхід до створення комплексної системи оцінювання передумов формування системи управління адаптацією підприємства до змін. Створений на ґрунті теоретичних розробок комплекс прикладних програм успішно узгоджує процеси адміністрування циклом будівельного проєкту зі змістом та регламентом економічних, організаційно-управлінських санаційних заходів для підприємства-забудовника з метою упередження ПЗЖ та його інституційних партнерів від втрати спроможності маневрування ліквідними активами та кризи неплатоспроможності.
Анотація (англ): 
The practical premise of the study is that the existing practice of diagnosing the state of rehabilitation of enterprises is, to some extent, satisfactory for industrial enterprises, but is unsatisfactory for organizations and contractors who are the subjects of investment and implementation of construction investment projects. Thus, there is a need for fundamental adaptation and updating of scientific and methodological and analytical approaches to the content of rehabilitation processes for developers and other participants in the construction and investment process to the peculiarities of interaction of these entities within the microenvironment of the construction project. Theoretical approaches to the classification of changes in the activities of enterprises, theoretical substantiation of the development of approaches to enterprise management, differentiation and definition of the concepts of adaptation of enterprises to change and the management system of adaptation of enterprises to change are studied and systematized. Innovative is the criterion-calculation basis, the content of analytical modules and the special adjustment of the tools of preventive rehabilitation to the functional and economic features of the operating activities of the enterprise-developer of housing (EDH); on the economic content and regulations of interaction of EDH with investors and other stakeholders of the project; on the content of the life cycle of housing construction projects that in the process of creating value have transformational effects on the level and structure of operating assets and mutual obligations of EDH and its business counterparties. The theoretical and methodological approach to the creation of a comprehensive system for assessing the prerequisites for the formation of a management system for adaptation of the enterprise to change is formed. Created on the basis of theoretical developments, a set of applications successfully coordinates the processes of administration of the construction project cycle with the content and regulations of economic, organizational and managerial rehabilitation measures for the developer, in order to prevent EDH and its institutional partners from losing liquidity and insolvency crisis.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Altman E. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy. (3rd ed.), New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993.
  2. Beaver W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure/Empirical Research in Accounting Selected Studies // Journal of Accounting Researchruen, № 4, pp. 71–111.
  3. Kulikov, P., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Ryzhakov, D., Malykhina, O., (2020). Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9(5), рр. 8670–8676.
  4. Ryzhakova, G., Chuprina K. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020, pp 51-62 DOI: 10.37943/AITU.2020.19.30.005
  5. Chernyshev D., Ivakhnenko I., Ryzhakova G., Predun K., (2018). “Implementation of principles of biosphere compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine” in International Journal of Engineering & Technology, UАЕ: Science Publishing Corporation, Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, рр. 584–586.
  6. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 16 (7), стр. 802–809.
  7. Fedorenko V, Rizhakova G., (2018). Theoretical and methodological ambush of innovation and investment in Ukraine. Monograph, LTD "DKS Center", Kiev, p. 442 (in Ukrainian).
  8. Ryzhakova G., Ryzhakov D., Petrukha S., Ishchenko T., Honcharenko T., (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise, in International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8 Issue 4, November 2019, pp. 4024-4033. [Online]. Available: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8356118419.pdf.
  9. Ryzhakov D., Dikiy O., Druzhynin M., Petrenko H., and Savchuk T., (2020). Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise-stakeholder in construction, International Journal on Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), pp. 4526-4532, https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020.
  10. Galyna Ryzhakova et al. (2020). Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), October 2020, 7560 – 7567. doi.org/10.30534/ijeter/2020/1428102020.