ВИБІР ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (англійською): 
CHOICE OF BUDGETING IMPERATIVES FOR INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT AS A DIRECTION OF IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Автор(и): 
Петренко Г. С.
Петруха Н. М.
Рижакова Г. С.
Марчук Т. С.
Малихіна О. М.
Приходько Д. О.
Автор(и) (англ): 
Petrenko Anna
Petrukha Nina
Ryzhakova Hanna
Marchuk Tetyana
Malykhina Oksana
Prykhodko Dmytro
Ключові слова (укр): 
будівельне підприємство; моделі бюджетуваня; інвестиційно-будівельний проєкт; фінансовий менеджмент підприємства
Ключові слова (англ): 
construction enterprise; budgeting models; investment and construction project; financial management of the enterprise
Анотація (укр): 
Стаття присвячена визначенню особливостей і напрямів підвищення ефективності управління підприємством за допомогою технології бюджетування. Дослідження теоретико-методологічних, організаційних та практичних аспектів управління процесом бюджетування реалізовано шляхом впровадження програмних продуктів. На теоретичній основі формування бюджетів підприємств, які розглядаються з позицій реалізації управлінської діяльності шляхом реалізації функцій менеджменту (планування, організації, координації, мотивації та контролю), визначено етапи, джерела безпеки інформації та особливості складання бюджету в сучасних умовах, необхідність бюджетної діяльності підприємств на стратегічному та тактичному рівнях. Запропоновано ефективне виконання бюджету для підвищення конкурентоспроможності підприємств. У статті представлено подальше вдосконалення впровадження програмного забезпечення на основі технологій бюджетування програмних продуктів, які інтегровані в технологію it SyteLіne Budgeting (процес складання бюджету на основі синтезу систем управління бізнес-процесами). Ця методика є ефективною альтернативою традиційному структурно-ресурсному бюджетуванню і актуальна для підприємств, які перебувають на шляху реінжинірингу бізнес-процесів та застосування економіко-математичних моделей оптимального вибору, що допоможе компанії розробити конкретні тактичні (оперативні) завдання для формування системи бюджетування структурних підрозділів і дасть змогу суттєво зменшити складність складання бюджету як на оперативному рівні, так і стратегічному управлінні. Наукові принципи та практичні рекомендації, сформульовані в роботі, дають змогу підвищити ефективність управління організаціями всіх форм власності і діяльності шляхом створення автоматизованої системи бюджетів на рівні підрозділів та операційних процесів компанії, що допоможе розробити принципову схему фінансової структури процесного і проєктного бюджетування, бюджетну модель проєктно-орієнтованого бюджетування і методичні підходи до її формування, зокрема із застосуванням нормативного бюджету проєкту.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the definition of features and directions of increasing the efficiency of enterprise management with the help of budgeting technology. Research of theoretical and methodological, organizational and practical aspects of budgeting process management is implemented through the introduction of software products. On the theoretical basis of the formation of budgets of enterprises, which are considered from the standpoint of the implementation of management activities through the implementation of management functions: planning, organization, coordination, motivation and control. The stages, sources of information security and features of budgeting in modern conditions are defined. The need for budget activities of enterprises at the strategic and tactical levels. Effective budget execution is proposed to increase the competitiveness of enterprises. The article presents further improvement of software implementation based on software budgeting technologies, which are integrated into it SyteLine Budgeting technology (the process of budgeting based on the synthesis of business process management systems). This technique is an effective alternative to traditional structural resource budgeting and is relevant for companies that are on the path of business process reengineering and application of economic and mathematical models of optimal choice, which will allow the company to develop specific tactical (operational) tasks to form a budgeting system. significantly reduce the complexity of budgeting at both the operational level and strategic management. Scientific principles and practical recommendations formulated in the work allow to increase the efficiency of management of organizations of all forms of ownership and activity by creating an automated budget system at the level of divisions and operational processes of the company, which will develop budgeting and methodological approaches to its formation, in particular, with the use of the normative budget of the project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
21 Апрель 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Performance Budgeting in OECD Countries / OECD. 2018. URL: www.bmf.gv.at /Budget/ OECD Studie Performance Budgeting.pdf
 2. A Case Study on Activity-Based Budgeting// Journal of Cost Management. Winter 2017. Vol. 10. № 4. p. 7. URL: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/ guide / 011.asp.
 3. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September, October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.
 4. Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проєктів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 5. Бусарєв В. В. Розробка науково-прикладного інструментарію імплементації модернізованих концепцій бюджетування підприємств. Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 22/3. Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 175 – 179.
 6. Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.
 7. Hansen Stephen C., Otley David, Van der Stede Wim A. Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, 2019.
 8. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 9. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, & Sergiy, Stetsenko, (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14 (4), 12 – 20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 10. Ryzhakova G. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82.
 11. Burrows G., Syme B. Zero-base budgeting: origins and pioneers. Abacus, Vol. 36, Issue 2, June 2020.
 12. Рижакова Г. М. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва / Г. М. Рижакова, Д. А. Рижаков, Г. В. Шпакова. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.
 13. Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон : ВД Гельветика, 2019. № 6.1.-1(56). С. 239−246.
 14. Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.
 15. Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 16. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy, (2020). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
References: 
 1. Performance Budgeting in OECD Countries / OECD. 2018. URL: www.bmf.gv.at / Budget. OECD Studie Performance Budgeting.pdf.
 2. A Case Study on Activity-Based Budgeting// Journal of Cost Management. Winter 2017. Vol. 10. № 4. p. 7. URL: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/ guide / 011.asp.
 3. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro and Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.
 4. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 5. Busarev, V. V. (2013). Development of scientific and applied tools for the implementation of modernized concepts of enterprise budgeting. Economic Bulletin of the University: Coll. Science. works of scientists and graduate students, 22/3, 175–179.
 6. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 7. Hansen, Stephen C., Otley, David, Van der Stede, Wim A. (2019). Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, 15.
 8. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 9. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 12–20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 10. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I., Derkach, A., Huliaiev, D. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71-82.
 11. Burrows, G., Syme, B. (2020). Zero-base budgeting: origins and pioneers. Abacus, 36, 2.
 12. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Estimation of productivity of operating system of the developer in the microenvironment of stakeholders of housing construction. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 42, 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.
 13. Belousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the investment portfolio of the developer in the construction industry. Business navigators, 6.1, 1 (56), 239−246.
 14. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Providing economic-reproductive and analytical-controlling functions of tools for asset management of housing developers. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 36–44. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.
 15. Malykhina, О. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science, 2, 29, 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 16. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2020). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.