ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ СТРУКТУРНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА

Заголовок (англійською): 
DIGITAL TECHNOLOGIES AS INNOVATIVE TRENDS OF STRUCTURAL AND TRANSFORMATIONAL SHIFTS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF CONSTRUCTION STAKEHOLDERS
Автор(и): 
Чернишев Д. О.
Рижаков Д. А.
Хоменко О. М.
Петруха С. В.
Кучеренко О. І.
Горбач М. В.
Автор(и) (англ): 
Chernyshev Denys
Rуzhаkov Dmуtrо
Homenko Oleksandr
Petrukha Serhii
Kucherenko Oleksandr
Нorbach Maksym
Ключові слова (укр): 
оцінка якості менеджменту; будівельне підприємство (БП); стейкхолдер будівельного проєкту
Ключові слова (англ): 
digitalization of economy; construction enterprises (СЕ); transformation of operating systems of СЕ; methodology of transformation of operating systems of СЕ in the conditions of digitalization; project administration of digital transformations of operating system of construction enterprise
Анотація (укр): 
Статтю присвячено розробці методологічного базису, методичного забезпечення та прикладного інструментарію цифрового адміністрування операційною діяльністю, розвитком та трансформаціями систем управління будівельними підприємствами. Результати роботи надають у сукупності сучасну методологічну систему управління трансформаційними процесами будівельних підприємств в умовах цифровізації економіки. Методологію реалізовано в науково-прикладному інструментарії прийняття рішень щодо змісту, засобів, діагностичних індикаторів та очікуваного результату трансформації операційної системи й організаційної структури управління будівельного підприємства, яке здійснює та коригує свою діяльність у складно-структурованому мультипроєктному операційному полі. Обґрунтовано концептуальні засади оновлення бізнес-процесів, системи управління для будівельного підприємства на ґрунті цифровізації (цифрового адміністрування), що позиціонуються як засіб досягнення підприємством конкурентних переваг у мультипроєктному полі будівельного девелопменту. У роботі визначено вплив трансформації сучасних світових соціально-економічних процесів на методологію управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки. Розкрито значущість інновацій на підвищення ефективності бізнесу та розроблено концепцію інноватизації. Уточнено змістовне наповнення основних термінологічних визначень у вигляді термінологічного тезаурусу «трансформація операційної системи будівельного підприємства». Визначено вплив інституційно-організаційного середовища на інноваційний розвиток бізнесу в Україні. Обґрунтовано авторський методологічний підхід до формування концептуальних основ цифрової економіки. Розроблено принципи та дорожню карту цифрової трансформації бізнесу. Запропоновано теоретико-методологічні підходи до моделювання інформаційно-технологічної архітектури організації. Запроваджена в роботі методологія цифрового адміністрування діяльністю підприємств стейкхолдерів будівництва сполучає сучасні засади стратегічного та операційного менеджменту підприємств з «хмарними» та BIM-технологіями, прикладними втіленнями функціонально-економічної діагностики, вартісно-орієнтованого менеджменту, об’єктно-функціонального та процесно-структурного реінжинірингу з метою їх інтегрованого використання для здійснення якісних трансформацій управлінських систем підприємства та мікросередовища проєктів девелопменту.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the development of methodological basis, methodological support and applied tools of digital administration of operational activities, development and transformations of management systems of construction companies. The results of the work together provide a modern methodological system for managing the transformation processes of construction companies in terms of digitalization of the economy. The methodology is implemented in scientific and applied tools for decision-making on the content, tools, diagnostic indicators and the expected result of the transformation of the operating system and organizational structure of the construction company, which carries out and adjusts its activities in a complex multi-project operating field. The conceptual principles of business process renewal, management systems for a construction company based on digitalization (digital administration), which are positioned as a means of achieving competitive advantages in the multi-project field of construction development, are substantiated. The paper identifies the impact of the transformation of modern global socio-economic processes on the methodology of managing innovative business development in a digital economy. The significance of innovations for increasing business efficiency is revealed and the concept of innovation is developed. The content of the main terminological definitions in the form of a terminological thesaurus "transformation of the operating system of a construction company" has been clarified. The influence of the institutional and organizational environment on the innovative development of business in Ukraine is determined. The author 's methodological approach to the formation of the conceptual foundations of the digital economy is substantiated. Principles and roadmap for digital business transformation have been developed. Theoretical and methodological approaches to modeling the information technology architecture of the organization are proposed. The methodology of digital administration of construction stakeholder enterprises introduced in the work combines modern principles of strategic and operational management of enterprises with "cloud" and BIM-technologies, applied embodiments of functional-economic diagnostics, cost-oriented management, object-functional and functional-functional and functional management. with the purpose of their integrated use for the implementation of qualitative transformations of enterprise management systems and the microenvironment of development projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київcький нaцioнaльний yнiвepcитeт бyдiвництвa i apxiтeктypи, Київ
Литература: 
 1. Гринько П. Л. Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки: дис. д-ра екон. наук. ХДУХТ, Харків, 2020.
 2. Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 41. С. 169 – 174; dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.169-174.
 3. Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna Kh. Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019.
 4. Stetsenko, S., Hryhorovskyi, P. Ye. & Ryzhakova, G. M. Multiple criteria models for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń Liha-Pres. SENSE.
 5. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 2021, 16 (7), 802–809.
 6. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020
 7. Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 8. Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.
 9. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 8(9), стр. 4967–4973.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, & Sergiy, Stetsenko, (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14 (4), 12 – 20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82
 13. Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.
 14. Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор : наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. 1(56). С. 239−246.
 15. Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.
 16. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
References: 
 1. Grinko, P. L. (2020). Methodology of management of innovative development of business in the conditions of digital economy: the dissertation of the doctor of economic sciences. KhDUHT, Kharkiv, 2020.
 2. Chupryna, Kristina, Chupryna, Iurii, Borodavko, Mykhailo & Gavrikov, Denis, (2020). Reconfiguration strategies of building enterprises business processes. Management of development of complex systems, 41, 169–174; dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.169-174.
 3. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, Kh. (2019). Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 8, 6.
 4. Stetsenko, S., Hryhorovskyi, P. Ye. & Ryzhakova, G. M. (2020). Multiple criteria models for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń Liha-Pres. SENSE.
 5. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN. Journal of Engineering and Applied Sciencesthis, 16(7), 802–809.
 6. Petro, Kulikov, Galyna, Ryzhakova, Tetyana, Honcharenko, Dmytro, Ryzhakov and Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020
 7. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 8. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 9. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. (2020). Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction. International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 8(9), 4967–4973.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 11. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro & Sergiy, Stetsenko. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 12–20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.
 13. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Evaluation of the performance of the developer's operating system in the micro-environment of housing stakeholders. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 42, 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.
 14. Belousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the investment portfolio of the developer in the construction industry. Business navigator, 6.1, 1 (56), 239−246.
 15. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Provision of economic-reproductive and analytical-controlling functions of tools for asset management of housing developers. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6
 16. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.