СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Заголовок (англійською): 
SYSTEMATIC APPROACH TO WORK SAFETY MANAGEMENT IN THE WORKPLACE
Автор(и): 
Yaremko Zinoviy
Tymoshuk Svitlana
Vashchuk Viktoriya
Ключові слова (укр): 
безпека праці; людський чинник; ризик-орієнтований підхід; робоче місце; управління безпекою
Ключові слова (англ): 
labor safety; human factor; risk-oriented approach; workplace; safety management
Анотація (укр): 
Управління охороною праці в Україні вже не відповідає сучасним вимогам безпеки праці на робочому місці і потребує удосконалення, зокрема шляхом впровадження ризик-орієнтованого підходу до оцінювання виробничих чинників. Обґрунтовано використання системного ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою на робочому місці, яке є первинною ланкою в системі управління охороною праці і його оптимальна (комфортна) організація істотно впливає на виробниче середовище, безпеку і продуктивність праці персоналу. Запропоновано структурно-логічну модель інциденту на робочому місці і визначено можливі небезпечні події, розвиток яких може привести до його реалізації. Небезпечні події можуть бути спричинені як діями роботодавця, так і працівника, а також зовнішніми чинниками. Усі небезпечні події мають випадковий характер, тому для їхнього аналізу використано методи загальної теорії управління випадковими процесами, імітаційного моделювання та булевої алгебри. Згідно з цією моделлю управління безпекою на робочому місці передбачає виявлення чинників, які мають найбільшу ймовірність їхньої наявності на робочому місці та обґрунтування заходів щодо зменшення частоти їхньої появи та підвищення рівня безпеки. Показано, що використання системного ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою на робочому місці дасть змогу кваліфіковано виявляти чинники, які найімовірніше можуть спричинити нещасні випадки, та розробляти відповідні заходи щодо їх усунення. В умовах ринкової економіки важливим моментом в управлінні безпекою праці на усіх рівнях є знаходження компромісу між економічною доцільністю господарської діяльності та соціальною відповідальністю держави у спосіб, який забезпечує зниження рівня виробничого ризику, а саме – підтримання людиноцентричного розвитку економіки країни. Пошук такого компромісу є складним і проблемним, адже важко зіставити у співвимірних одиницях економічні показники господарської діяльності з соціальними втратами у зв’язку з нещасними випадками та професійними захворюваннями на виробництві. В умовах децентралізації, коли понижується роль наглядових органів за станом охорони праці, дуже важливим є формування у працівників та керівників елементів культури охорони праці. Підвищення освіченості населення та культури з питань охорони праці залишається пріоритетним завданням державної політики нашої країни, зокрема засобами вищої освіти, яка готує висококваліфікованих працівників та ланку безпосередніх керівників, які особисто відповідають за безпеку праці на кожному робочому місці.
Анотація (англ): 
Occupational safety management in our country no longer meets modern requirements for occupational safety in the workplace and needs to be improved, in particular through the introduction of a risk-oriented approach to the assessment of production factors. The use of risk-oriented approach system to safety management in the workplace is substantiated in this work, and it is the primary link in the management system of labor protection and its optimal (comfortable) organization significantly affects the production environment, safety and staff productivity. A structural and logical model of the incident at the workplace is proposed and possible dangerous events, the development of which in space and time can lead to its implementation are identified. Dangerous events can be caused by both - the actions of the employer and the employee, as well as external factors. All considered dangerous events are random in nature, so methods of general theory of random process control, simulation and Boolean algebra are used for their analysis. According to this model, workplace safety management involves identifying the factors that are most likely to be present in the workplace and justifying measures to reduce the frequency of their occurrence and increase the level of safety. It is shown that the use of a systemic risk-oriented approach to safety management in the workplace will allow to identify the factors that are most likely to cause accidents and to develop appropriate measures to eliminate them. In a market economy, an important point in occupational safety management at all levels is to resolve the compromise between the economic feasibility of economic activity and social responsibility of the state in a way that reduces production risk, namely - maintaining human-centric economic development. Finding such a compromise is difficult and problematic, as it is difficult to compare in commensurate units the economic performance of economic activities with social losses due to accidents and occupational diseases at work. In the conditions of decentralization, when the role of supervisory bodies over the state of labor protection is reduced, it is very important to form elements of labor protection culture in employees and managers. Improving public and cultural education on occupational safety remains a priority of our country's public policy, in particular through higher education, which trains highly qualified workers and senior managers who are personally responsible for occupational safety at each workplace.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Університет автора: 
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv
Литература: 
 1. Morozov, А., Grechannykov, V. & Begun, V. (2015). Security management in the information society era. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 10, 34–41.
 2. Yaremko, Z., Pisarevska, S. & Firman, V. (2017). Risk-oriented approach to safety management of man-made environment. Management of Development of Complex Systems, 31, 177–182.
 3. Zdanovsky, V. (2019). Scientific principles of increasing the effectiveness and efficiency of labor protection in Ukraine. Problems of Labor Protection in Ukraine, 35, 9–14.
 4. Tairova, T. (2019). Improving the efficiency of the "labor protection" system. Problems of Labor Protection in Ukraine, 35, 3–8.
 5. Tairova, T. (2018). Evaluation of the effectiveness of the functioning of the legal subsystem of labor protection. Problems of Labor Protection in Ukraine, 34, 31–45.
 6. Radionov, M. (2018). Econometric analysis of the dynamics of occupational injuries in Ukraine. Problems of Labor Protection in Ukraine, 34, 180–191.
 7. Gulevets, V. (2017). Evaluation of the efficiency and reliability of the system of occupational health and safety management. Problems of Labor Protection in Ukraine, 33, 94–100.
 8. Fedorenko, S. & Tyshkovets, V. (2017). Peculiarities of labor protection at the enterprise: economic aspects of development. Economy and State, 1, 56–58.
 9. Lisyuk, M. (2018). Management of occupational safety risks at different levels. Problems of Labor Protection in Ukraine, 34, 95–105.
 10. Khrutba, V., Zyuzyun, V., Nevedrov, S. & Lysak, R. (2019). Formation of project management methods and security programs for critical infrastructure facilities. Management of Development of Complex systems, 40, 69–75; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11969007
 11. Zdanovsky, V. & Tsibulska, O. (2017). Some aspects of improving the system of labor protection in Ukraine. Problems of Labor Protection in Ukraine, 33, 3–14.
 12. Bushuyev, S., Bushuyev, D. & Kozyr, B. (2019). Paradigm shift in the management of infrastructure projects and programs. Management of Development of Complex Systems, 37, 6–12; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783149
 13. Gaida, A. & Koshkin, V. (2015). Project classification based on noncomplete – overbandant data. Management of Development of Complex Systems, 24, 30–35.
 14. Zachko, O. (2015). Methodological basis of safety-oriented project management of complex systems. Management of Development of Complex Systems, 23, 51–55.
 15. Chernega, Yu., Kolesnykova, Ye. & Olekh, T. (2015). Model of competence of the manager of labor protection in the form of a responsibility matrix. Management of Development of Complex Systems, 24, 64–69.
 16. Yaremko, Z. (2005). Life Safety. Lviv: Publishing center of Ivan Franko National University of Lviv.
 17. Begun, V. (2020). Methodological basis of information technology of safety management based on risk-oriented approach. Doctor’s thesis. Kyiv: Institute of Mathematical Machines and Systems Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine.
 18. Yaremko, Z., Tymoshuk, S., Pisarevska, S. & Stelmakhovich, O. (2018). Labor protection: textbook. manual ed. by prof. Yaremko Z. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 430.