НАСТРОЮВАННЯ ПІД-РЕГУЛЯТОРА ЗА ПЕРЕХІДНОЮ ФУНКЦІЄЮ РОЗІМКНЕНОГО КОНТУРА

Заголовок (англійською): 
ADJUSTMENT OF A PID REGULATOR USING TRANSIENT FUNCTION OF THE OPEN CONTROL LOOP
Автор(и): 
Іносов С. В.
Бондарчук О. В.
Ілларионов В. М.
Автор(и) (англ): 
Inosov Sergei
Bondarchuk Olga
Illarionov Valeriy
Ключові слова (укр): 
ПІД-регулятор; настроювання; перехідна функція; розімкнений контур; динаміка регулювання
Ключові слова (англ): 
PID controller; adjustment; transient function; open control loop; regulation dynamics
Анотація (укр): 
Актуальною залишається проблема оптимального настроювання ПІД алгоритму регулювання, що є базовим для систем автоматичного регулювання теплових об’єктів. Пропонується проста і наочна методика настроювання ПІД-регулятора по перехідній функції розімкненого контуру регулювання в часовій області, зручна для практичного використання. Оптимальний графік перехідної функції розімкнутого контуру регулювання має бути ламаною прямою лінією із запізненням. Варіюючи сталі часу інтегрування і диференціювання ПІД-регулятора треба добитися, щоб графік перехідної функції являв собою пряму лінію. Варіюючи коефіцієнт пропорційності ПІД-регулятора треба встановити швидкість зростання (нахил графіка) перехідної функції 0,52 відносно її запізнення. Настроювання ПІД-регулятора за запропонованою методикою гарантує мінімально можливий час регулювання. Запропоновану методику настроювання параметрів ПІД-регулятора рекомендується використовувати як при комп’ютерному моделюванні динаміки автоматичного регулювання, так і на діючих САР.
Анотація (англ): 
The problem of optimal adjustment of a PID regulator, which is basic algorithm for automatic control systems for thermal plants, remains relevant. A simple and practical method of adjustment the PID regulator, using the transient function of the open control clop in the time domain is offered, convenient for practical use. The optimal graph of the transient function of the open control loop should be a broken straight line with delay. By varying time constants of the integration and differentiation channels of the PID regulator, the graph of the transient function of the open control loop should be straightened, that is converted to a straight line with delay. Variating the proportionality factor of the regulator, the growth rate (slope of the graph) of the transient function should be made 0.52, relative to its delay. Adjusting the PID regulator according to the proposed method guarantees the minimal possible regulation time. The proposed method for adjusting the parameters of a PID regulator is recommended to be used both for the computer simulation of the regulation dynamics and for operating systems of automatic control.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 46, 2021
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 46, 2021
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Май 2021
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський електромеханічний фаховий коледж, Київ
Литература: 
 1. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: підручник. Київ : Либідь, 2007. 656 с.
 2. Ладанюк А. П., Архангельська К. С. Теорія автоматичного керування. Ч. 1. : конспект лекцій. Київ: НУХТ, 2007. 102 с.
 3. Зімчук І. В., Іщенко В. І., Канкін І. О. Синтез алгоритмів цифрового управління для автоматичних слідкуючих систем. Системні дослідження та інформаційні технології. 2015. № 1.
 4. Иносов С. В. Калькулятор алгебры решетчатых функцій. Труды 15-й международной конференции по автоматическому управлению «АВТОМАТИКА-2008». Одесская национальная морская академия. 2008. С. 232.
 5. Іносов С. В., Соболевська Т. Г., Самойленко Н. И., Сідун К. В. Дослідження температурних збурень для систем автоматизації опалення будівель. Управління розвитком складних систем. 2012. № 6. С. 159–161.
 6. Іносов С. В., Корнієнко В. М. Оптимізація алгоритму автоматичного регулювання тепловими процесами. Управління розвитком складних систем. 2013. № 13. С. 104–108.
 7. Іносов С. В., Корнієнко В. М., Гречуха В. В. Алгоритм автоматичного настроювання пропорційно-іинтегрального регулятора з використанням бігармонійного пробного збурення. Управління розвитком складних систем. 2014. № 19. С. 104–108.
 8. Іносов С. В., Скіданов В. М., Соболевська Т. Г., Сідун К.В. Синфазні і противофазні збурення в двоконтурній системі зв’язного регулювання. Управління розвитком складних систем. 2016. № 27. С. 176–181.
 9. Іносов С. В., Самойленко М. І. Синтез і аналіз динаміки цифрового алгоритму регулювання теплового технологічного об'єкту з великим кроком квантування в часі. Управління розвитком складних систем. 2018. № 36. С. 204–208.
 10. Іносов С. В., Бондарчук О. В. Зв’язок похибок вимірювання температури з динамікою регулювання теплового об'єкту. Управління розвитком складних систем. 2018. № 35. С. 162–166.
References: 
 1. Popovich, M. G., Kovalchuk, V. A. (2007). Theory of automatic control: Textbook. K.: Lybid, 656.
 2. Ladaniuc, A. P., Arkhangelskaya, K. S. (2007). Theory of automatic control (part 1): Abstract of lectures. K: KNUCA, 102.
 3. Zimchuk, І. V., Ishchenko, V. І., Каnkin, І.О. (2015). Synthesis of algorithms of digital control for automatic tracking systems. System research and information technologies, 1, 32–38.
 4. Inosov, S.V. (2008). Calculator for algebra of sampled functions. Proceedings of the 15th international conference on automatic control "AUTOMATION-2008", Odessa national Maritime Academy, 232.
 5. Inosov, S. V., Sobolevska, T. G., Samoylenko, M. I., Sidun, K. V. (2012). Study of temperature disturbanses in automation systems for heating buildings. Management of development of Complex systems, 6, 159–161.
 6. Inosov, S. V., Kornienko, V. M. (2013). Optimization of the algorithm for automatic control of thermal processes. – Management of development of Complex systems, 13, 104–108.
 7. Inosov, S. V., Kornienko, V. M., Grechucha, V. V. (2014). An adaptation algorithm for proportional-integral action controller with biharmonic trial disturbance. Management of development of Complex systems, 19, 104–108.
 8. Inosov, S. V., Skidanov, V. M., Sobjlevska, T. G., Sidun, K. V. (2016). In-phase and antiphase disturbances in a two-loop system of connected control. Management of development of Complex systems, 27, 176–181.
 9. Inosov, S. V., Samoylenko, M. I. (2018). Synthesis and analysis of dynamics of digital algorithm of regulation of thermal technological plant with big step of quantization in time. Management of development of Complex systems, 36, 204–208.
 10. Inosov, S. V., Bondarchuk, O. V. (2018). Relationship between temperature measurement errors and the dynamics of thermal plant control. Management of development of Complex systems, 35, 162–166.